A Allan V Broman

Född:1861-04-16 – Ulricehamns församling, Älvsborgs län
Död:1947 – Storbritannien och Nordirland (i England)

Gymnast, Sjukgymnast


Band 06 (1926), sida 378.

Meriter

2. Adolf Allan Verner Broman, den föregåendes broders sonson, f. 16 apr. 1861 i Ulricehamn. Föräldrar : kamreraren Anders Holger Broman och Eva Brita Söderström. Elev vid Ladugårdslands elementarskola 1871—75 och vid Stockholms gymnasium från 1875; avlade mogenhetsexamen därstädes 19 maj 1880; åtföljde Stockholms gymnastikförening på resa till England och Belgien s. å. och företog en resa till Frankrike, Tyskland och Schweiz sommaren 1881. E. o. kontorsskrivare vid postverket, tullverket och uppbördsverket 1880; innehade anställning å Svenska familjjournalens kontor s. å.—1881; rörelsegivare vid gymnastiska centralinstitutets klinik ht. 1880—vt. 1881; elev därstädes ht. 1881; utexaminerad 14 apr. 1883; assistent vid H. Kellgrens gymnastiska institut i London våren s. å.—febr. 1888; innehavare av eget gymnastikinstitut från 1888; »organising master of physical exercises» vid Londons folkskolor ht. 1888—vt. 1892 samt därefter under flera år examinator i samma ämne för lärare och lärarinnor vid dessa skolor; införde svensk gymnastik vid engelska flottan hösten 1903; byggde ett gymnastiskt centralinstitut i London, som officiellt öppnades 1 dec. 1911 men 1916—19 under världskriget togs i anspråk för »The swedish war hospital» och därpå inköptes av Londons stadsfullmäktige 1920; v. ordförande i svenska sjukgymnastiksällskapet Ling från dess stiftande 1905, ordförande från 1919. RVO 1904; erhöll Riksidrottsförbundets, förtjänsttecken 1915; RNO 1919; officer of the order of the British empire (OBE) 1920.

Gift 10 maj 1890 med Ida Bergman, f. 11 nov. 1854, dotter till lantbrukaren Karl Johan Bergman å Byvärma, Agunnaryds socken.

Biografi

B: s huvudsakliga arbetsfält ligger på det sjukgymnastiska området, där han vunnit en erkänd ställning genom sin skicklighet som rörelsegivare. Karakteristiskt för hans uppfattning av sjukgymnastiken torde i främsta rummet vara, att han i likhet med några av nutidens förnämsta kirurger på ett tidigt stadium använder sig av aktiva rörelser vid efterbehandlingen av kirurgiska ingrepp eller olycksfall.

B. har emellertid även i England utfört ett arbete för den svenska gymnastikens sak, som präglats av energi och sällspord oegennytta. I ej mindre än tjugusex år har han utan avlöning uppehållit en frivillig gymnastikavdelning för skollärare, och ännu i dag fortsätter han att leda en frivillig gymnastikavdelning inom Svenska församlingen i London, vars kyrksal på B: s initiativ utrustats med en i Sverige tillverkad gymnastikinrättning. Ar 1903 ledde B. en intensiv sex veckors kurs i gymnastik i Portsmouth för utvalt manskap, tjugu officerare och fyrtio underofficerare, tillhörande den engelska marinen. Härigenom vunnos flottans auktori-teter för den svenska gymnastiken, och B. har sålunda kraftigt bidragit till den fasta ställning, denna vunnit inom den engelska flottan. År 1906 följde engelska armén flottans exempel, och år 1909 utsände det engelska undervisningsdepartementet (board of education) den första officiella handboken i svensk gymnastik för skolorna, i vars utarbetande B. tagit en verksam del. B: s strävanden kröntes genom öppnandet av ett av honom grundat gymnastiskt centralinstitut 1911. De elever, fd. officerare, skollärare och studenter, som utexaminerades från detta, voro naturligtvis fullt förtrogna med undervisningsmetoden efter nyssnämnda handbok, och det skulle säkerligen ha betytt mycket för säkerställandet av den svenska gymnastiken inom det engelska skolväsendet, om en längre livslängd beskärts åt B :s institut. Men under krigsåren omdanades det till ett svenskt krigssjukhus, som uppehölls genom subskription inom den svenska kolonien, och därpå förvärvades institutionen för Londons eget skolväsende. Världskriget tog emellertid B. i anspråk på annat sätt. Den engelska krigsledningen lade nämligen stor vikt vid att alla rekryter, innan de sändes till fronten, skulle få del av den allsidiga träning, som den svenska gymnastiken skänker, och genom utdanandet av instruktörer inlade B. betydande förtjänster om detta utbildningsarbete. Att hans insats uppskattades av den engelska regeringen bevisas också av den för en utlänning ytterst sällsynta ordensutmärkelse, som kom honom till del, då han 1920 erhöll »the order of the British empire» (OBE). — B. har även framträtt som skriftställare genom läroböckerna »Schoolgymnastics on the swedish system» (1896, 3: e uppl. 1902) och »A short course of physical training for the recruits of the new armies» (1915) samt genom uppsatser i svenska och engelska tidskrifter, bland vilka hans inlägg i gymnastiska centralinstitutets organisations- fråga i Svenska sjukgymnastiksällskapet Lings tidskrift Svenska gymnastiken förtjäna särskilt beaktande.

Författare

Sten Drakenberg.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Meddelanden av B. samt av sekreteraren i Svenska sjukgymnastiksällsk. Ling; handl. i Gymn. centralinst: s arkiv.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
A Allan V Broman, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16997, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sten Drakenberg.), hämtad 2023-04-02.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16997
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
A Allan V Broman, urn:sbl:16997, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sten Drakenberg.), hämtad 2023-04-02.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se