Carl Wilhelm Bromander

Född:1865-02-09 – Kila församling (S-län), Värmlands län
Död:1963 – Kila församling (S-län), Värmlands län

Präst


Band 06 (1926), sida 380.

Meriter

Bromander, Carl Wilhelm, f. 9 febr. 1865 i Kila församling. Föräldrar: hemmansägaren Anders Bromander och Lovisa Högberg. Elev vid Åmåls 1. läroverk 1881 och vid Karlstads h. allmänna läroverk 1882; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 26 maj 1888; student vid Uppsala universitet ht. s. å.; fil. kand. 13 dec. 1892; avlade teoretisk teol. examen 14 dec. 1895; erhöll efter en termins deltagande i de praktiskt teol. övningarna nådig dispens från praktisk teol. examen 13 juni 1896; avlade prästexamen inför domkapitlet i Karlstad 19 juni s. å.; prästvigd 21 juni s. å. Konditionerade under skoltiden tidvis från 1883 samt under studenttiden under nära tre år, därav oavbrutet från nov. 1889 till febr. 1892; pastorsadjunkt i By 1 aug. 1896 och i Ekshärad 7 sept. s. å.; v. pastor i Finnskoga 1 apr. 1898 och i Karlskoga 1 juni 1899; ledamot i en av 1899 års prästmöte i Karlstad tillsatt kommitté rörande e. o. prästmäns avlöning i stiftet; vik. fängelsepredikant och vik. pastoratsadjunkt 1 sept. 1900, fängelsepredikant 1 nov. s. å. och pastoratsadjunkt 1 maj 1901, allt i Karlstad; lärare i kristendom vid Karlstads h. elementarläroverk för flickor läsåren 1901–03; ledamot av styrelsen för Värmlands naturhistoriska och fornminnesförening från 1902; intendent för den kulturhistoriska avdelningen av Värmlands museum i Karlstad 1902–14; suppleant i styrelsen för Värmlands ränte- och kapitalförsäkringsanstalt 1902—05 och i styrelsen för Värmlands läns uppfostringsanstalt för sinnesslöa barn 1903–06; vik. lektor i kristendom, filosofi och svenska vid Karlstads h. allmänna läroverk 4 sept.–12 okt. 1903; suppleant i styrelsen för Värmlands läns småskolelärarinneseminarium i Karlstad 1905–13; kyrkoherde i Ölme 25 aug. 1905 (tillträdde 1 maj 1907); adjungerad ledamot av Karlstads domkapitel somrarna 1910–14; ledamot av styrelsen för Värmlands läns skyddshem å Älvåsen för vanartiga gossar 1907–12 samt av styrelsen för Värmlands läns folkhögskola i Molkom 1910–19 och från 1923; kyrkoherde i Fryksände 21 nov. 1914 (tillträdde 1 maj 1915); fullmäktig för Karlstads stift vid bolagsstämma i prästerskapets änke- och pupillkassa i Stockholm 1919; domprost i Karlstad 23 jan. 1922; tog inträde i domkapitlet 10 juni s. å. KorrespLHA 1920; LNO 1924.

Gift 31 aug. 1908 med Anna Charlotta Rundgren, f. 16 maj 1860, d. 10 juli 1919, dotter till biskopen Klas Herman Rundgren i Karlstad och änka efter kaptenen, disponenten vid Mölnbacka bruk, greve Adolf Stellan Teodor Mörner.

Biografi

Vid sidan av sin prästerliga tjänstgöring har B. funnit tid till en omfattande kulturell och litterär verksamhet. Så har han mycket ivrat för folkbildningen och på olika platser inom provinsen hållit populära föreläsningar. Genom sina historiska studier väl förtrogen med betydelsen av prästernas insatser för folkskoleväsendet, var han länge en avgjord motståndare mot kravet att prästens självskrivna ordförandeskap i skolråd och kyrkostämma skulle upphöra. Numera har han dock i denna punkt ändrat åsikt på grund av de slitningar, som åtföljt det självskrivna ordförandeskapet, men också, därför, att vid de växande göromålen i pastorsexpeditionerna arbetet för skolan kan bli alltför hindrande för prästen i hans egentliga gärning. Redan som skolyngling insamlade B. i sin födelsebygd fornminnen, som han skänkte till Värmlands museum, och under sin tjänstgöring i olika delar av stiftet har han, såsom denna sida av hans omfattande skriftställarverksamhet visar, städse uppmärksammat förhållanden av etnografiskt och kulturhistoriskt intresse. Av vikt äro särskilt hans insatser för bevarandet av den försvinnande värmländska finnkulturen. Redan som pastorsadjunkt i Ekshärad fäste han år 1897 Artur Hazelius' uppmärksamhet på de värden, som det här gällde att rädda, och föreslog, då hans tjänst hindrade honom att själv arbeta för saken, sin skol- och studiekamrat, sedermera intendenten vid nordiska museet Nils Keyland till insamlare av värmländsk-finska föremål. Sedan B. överflyttat till Södra Finnskoga (1898), gjorde han därpå en närmare bekantskap med finnbefolkningen och riktade härifrån upprepade gånger nordiska museets samlingar. Här samlade han också material till sina om skarp iakttagelse och kulturhistorisk blick vittnande skildringar från finnbygden. Vid samma tid utarbetade B. en på primärmaterial grundad skildring av Värmlands nordligaste järnbruk, Letafors. B:s mångsidiga intresse för hembygdsforskningen gjorde sig på ett förtjänstfullt sätt gällande, sedan han (1902) övertagit vården av kulturhistoriska avdelningen av Värmlands museum, som dittills nästan uteslutande inriktat sig på förhistoriska föremål. Bl. a. förvärvade museet tack vare B:s nit en samling av finska etnografica, som endast överträffas av nordiska museets. Hans förtjänst är det också, att den värdefulla s. k. Adlersparreska samlingen i Kristinehamn införlivades med museet i Karlstad. Betydande äro även B:s insatser för den personhistoriska forskningen. Han har i de församlingar, där han tjänstgjort, samlat upplysningar om en mängd släkter, varav dock blott uppgifterna från Ölme blivit tryckta (i »Värmländska ättartal», 1915). År 1906 utgav han en »Biografisk matrikel öfver Karlstads stift 1905», och vid upprepade prästmöten har han framfört minnesteckningar över avlidna ämbetsbröder. Slutligen mottog han (1917) uppdraget att utge en fortsättning av J. Hammarins »Carlstads stifts herdaminne». Sedan ett tryckningsbidrag av 1,000 kr. beviljats ur Längmanska kulturfonden, är den första tredjedelen av detta arbete snart att motse. Ett ytterligare föremål för B:s intresse är födelseprovinsens folkmål. Sålunda har han gjort folkmålssamlingar på Värmlandsnäs och biträtt den kommitté, som utger arbetet »Ortnamnen i Värmlands län», med det dialektala materialet för Varnums och Ölme socknar.

Författare

C. E. Nygren.



Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Tjänsteförteckningar och ansökningshandlingar i Karlstads dom-kap. arkiv; eckl.-dep. handl. 25 aug. 1905, RA, och 23 jan. 1922, eckl.-dep. (meritförteckn.). — C. W. Bromander, Biogr. matrikel öfver Karlstads stift 1905 (1906); H. T. Ohlsson Biogr. matrikel över sv. kyrkans prästerskap 1914 (1914).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Carl Wilhelm Bromander, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17008, Svenskt biografiskt lexikon (art av C. E. Nygren.), hämtad 2024-04-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17008
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Carl Wilhelm Bromander, urn:sbl:17008, Svenskt biografiskt lexikon (art av C. E. Nygren.), hämtad 2024-04-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se