J F C Conny Burman

Född:1831-01-14 – Stockholms stad, Stockholms län
Död:1912-09-21 – Stockholms stad, Stockholms län

Teckningslärare


Band 06 (1926), sida 747.

Meriter

Burman, Johan Fredrik Constantin (Conny), f. 14 jan. 1831,i Stockholm, d. 21 .sept. 1912 därstädes. Föräldrar: kamreraren i riksbanken, ritläraren Abraham Johan Burman och Amalia Staf. Inskriven i preliminaristmatrikeln vid Uppsala universitet 27 nov. 1851; student 28 jan. 1852; avlade preliminärexamen 28 maj 1853 och kameralexamen 23 dec. s. å.; elev i antikskolan i Konstakademien, från 6 nov. 1860 t. o. m. läroåret 1861—62 och följde sedermera undervisningen vid Konstakademien läroåret 1867—68; avlade anatomiexamen 15 mars 1868; erhöll ritlärarkompetens genom K. brev 5 juni 1868. E. o. kammarskrivare i kammarkollegiets första provinskontor 30 dec. 1853 och i generaltullstyrelsens kammarkon tor 14 febr. 1854—1901, e. o. tjänsteman i riksbanken 28 sept. 1854—28 dec. 1876 och e. o. kammarskrivare i kommerskollegiet 13 nov. 1857; sånglärare vid Stockholms lyceum vt. 1855—ht. 1858 samt ht. 1872—vt. 1873; sång- och teckningslärare därstädes vt. 1859—vt. 1872; tf. teckningslärare vid Stockholms gymnasium och vid Klara skola 17 febr. 1860—1863 och 1 nov. 1867—1868; kanslist i expeditionsutskottet vid riksdagarna 1862—63 och 1865—66 samt i riksdagens andra kammare 1876—95; teckningslärare vid Stockholms gymnasiums södra avdelning och vid Klara skola ht. 1868— vt. 1881, för kronprinsen och prinsarna Oskar och Karl 1873—80 samt vid h. latinläroverket å Norrmalm ht. 1881—vt. 1905 (åtnjöt tjänstledighet 30 sept. 1903—vt. 1905); ordförande i Stockholms teckningsläraresällskap 1883; styrelseledamot och tidtals ordförande i Svenska teckningsläraresällskapet 1884. RVO 1894; innehade guldmedalj för berömliga gärningar.

Gift 8 maj 1875 med Augusta (Gusten) Olivia Wiesterholm, f. 15 dec. 1845, f 2 jan. 1918, fosterdotter till brukspatronen och grosshandlaren Per August Waehrenqvist.

Biografi

B. var en mångsysslande man. I tidigare år gick han som extraordinarie i verken och tjänstgjorde som kanslist vid ett stort antal riksdagar men kom snart nog in på konstnärsbanan och utställde vid upprepade tillfällen akvareller och sotritningar med Stockholmsmotiv. Under några år utgav han till varje jul små skämttidningar under titeln »Småplock ur papperskorgen» (1866—68), vilka bl. a. innehöllo lustiga karikatyrer från Uppsalasångarnas Parisfärd 1867, vari B. var deltagare; sedan följde nya serier: »Krumelurer» (1869—-70, 1873—82) och »Karrikatyrer» (1883—94). Dessa skämtbilder präglades av en godmodig satir och voro på sin tid välkomna julpresenter i många hem. En kortare tid var B. musikrecensent i Nya dagligt allehanda, en verksamhet, som inföll under det år, då operan firade sitt hundraårsjubileum och då ett osedvanligt stort antal debutanter, bl. a. Arvid Ödmann och Karolina Östberg, framträdde (1873). Sitt egentliga livsarbete kom B. emellertid att utföra som teckningslärare vid ett flertal Stockholmsskolor, bl. a. vid det av K. J. Bohman ledda Stockholms lyceum och — den längsta tiden — vid Norra latinläroverket. Hans betydelse för teckningsundervis-ningens utveckling och teckningslärarnas förbättrade ställning och lönevillkor är mycket stor. För dessa mål känrpade han oförtrutet genom broschyrer och genom de framställningar till K. M:t, vartill han tog initiativet som ledande kraft i Svenska teckningsläraresällskapet. Ur de eftermiddagslektioner, han mot särskild avgift gav åt intresserade lärjungar, har den frivilliga teckningsundervisningen vid läroverken vuxit fram. Till sitt ämnes tjänst utgav han några häften »Rit-kurser för hemmet och skolan» (1873—77).

I vidare kretsar blev B. känd såsom en av de flitigaste deltagarna i huvudstadens sällskapsliv. Hans hjärtliga och humoristiska sinnelag skaffade honom många vänner, och hans poetiska, konstnärliga och musikaliska talanger utnyttjades och värderades livligt i olika kretsar. Till hans umgängeskrets i yngre år hörde bl. a. August Blanche, J. G. Carlén, Vilhelm von Braun Och Orvar Odd, vilka ofta samlades till pokulerande och sång i en till B: s dåvarande hem hörande vacker trädgård vid Bryggaregatan. I några små volymer samlade B. på gamla dagar sina minnen och upplevelser från gångna tider; särskilt gav han där skildringar från huvudstadens skolvärld, konstnärskretsar och ordenssamfund ävensom från badortslivet vid Sandhamn, Vaxholm och i synnerhet Dalarö. Ehuru i allmänhet bagatellartade utgöra dessa skildringar en underhållande lektyr och värdefulla dokument för kännedomen om den borgerliga idyllens Stockholm vid 1800-talets mitt.

Författare

Gr. Jacobson.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter


Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Småplock ur. papperskorgen. Illustreradt julskämt af C—y. [Årg. 1.] Sthm 1866. 4: o 15 s., 6 pl. [Årg. 2.j Minnen från Upsala-sångarnes pariserfärtl jemte småplock ur papperskorgen. Sthm 1867. 4: o 16 s., 8 pl. Årg. 3. Sthm 1868. 4: o 16 s., & pl. — Krumelurer af Conny. N:o 1—12. Sthm 1869—70, 1873 —82 . 4: o. Varje n: o 18 bl. — Rit-kurs för skolan och hemmet. H. 1—3. [Sthm 1873—77.] St. 8: o & 4: o 16 pl.; pl. 17—32; 8 pl. ¦— Om tecknings-undervisningen vid rikets allmänna läroverk samt teckningslärarnes ställning och lönevillkor. Sthm 1882. 34 s. — Karri-katyrer af Conny. N:o 1—12. Sthm [1883—94]. 4: o. Varje n:o 18 pl. — Hvilka förändringar hafva inträdt i teckningslärarnes vid de allm. läroverken ställning under de senaste 16 åren? (Pedagog, tidskr., Årg. 31, 1895, s. 166—173). — Om teckningsundervisningens samband med öfriga undervisningsämnen (ibid., s. 627—634). •— Vägledning i kartritning till skolans, tjänst. Kurs 1—4. Sthm 1897—1900. 4: o & 8: o 6; 16; 16; 16 kartbl. — [Färg-öfningar.] H. 1. Öfningar med färgkritor för skolungdom. Sthm [1898]. Tv. 4: o 12 pi. H. 2. Lärorika och nöjsamma färg-öfningar med vattenfärger eller kritor för unga nybörjare. Sthm [1900]. Tv. 4: o 14 pl. H. 3. Färgöfningar för unga nybörjare. Sthm [1901]. Tv. 4: o 14 pl. — Minnen. Sthm 1904. (6), 274, (1) s., 1 porrr. — Post skriptum. Minnen. Sthm 1905. (4), 270, (1) s. — »Från skvallerbänken.» Hågkomster från badorter och sommarnöjen (Block-hustullen, Vaxholm, Dalarö, Sandhamn och Lysekil m. fl.) Sthm 1907. (6), 174 s. — Uppsatser i Pedagog, tidskr. (1876, 93) m. fl.

Källor och litteratur

Källor: B:s egna skrifter; meddelanden av teckningsläraren O. Boström, Stockholm; samtida tidningar. — S. G. Dahl, Läroverks-matrikel... 1897— 1899 (1900); C. Forsstrand, Stockholms lyceum (S:t Eriks årsbok, 1917).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
J F C Conny Burman, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17186, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gr. Jacobson.), hämtad 2020-05-25.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17186
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
J F C Conny Burman, urn:sbl:17186, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gr. Jacobson.), hämtad 2020-05-25.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se