Dawid Suendsön

Död:tidigast 1648

Jurist


Band 10 (1931), sida 331.

Meriter

 

Biografi

Dawid Suendsön är bekant endast genom ett juridiskt arbete, som han författat 1648 och som bär titeln »Breviarium juridicum Hallandicum». Då Halland 1645 i freden vid Brömsebro pantsattes till Sverige på trettio år, bestämdes, att under förpantningstiden dansk lag och danska privilegier skulle gälla i landskapet. I anledning härav gav den svenske generalguvernören på våren 1646 i uppdrag åt D. att utarbeta en handbok i den danska rättegångsordningen till hjälpreda åt de i dansk rätt obevandrade svenska ämbetsmännen. D. kunde inom kort framlägga en av honom författad avhandling om rättegångsväsendet, vilken utskrevs i flera exemplar för att utdelas bland jurister och erfarne män i provinsen, dels till granskning, dels som en provisorisk handbok för nykomna svenska ämbetsmän. Detta första försök, som numera gått förlorat, vann bifall, och generalguvernören anbefallde D. att utvidga och tillöka det redan skrivna samt tillägga en ny avdelning om den danska adelns privilegier. Sedan D. inhämtat sakkunniges råd, ställde han sig generalguvernörens direktiv till efterrättelse. Den 30 sept. 1648 undertecknade han företalet till den nya redaktionen av sitt »Breviarium». Detta utgjorde, såsom redan titeln antyder, endast ett sammandrag av gällande lag och hävdvunna rättsbruk, vilket lätt kontrolleras vid en jämförelse, med. de av D. omsorgsfullt anförda källorna. Några självständiga reflexioner över lagens tolkning ha tydligen ej ingått i planen för arbetet. Bedömt efter sin egen tids måttstock vittnar det dock både till uppställning och innehåll om författarens kunskaper och begåvning. Av alla tecken att döma var det avsett att tryckas, och företalet utvisar, att D. även tänkt sig möjligheten av en ny ytterligare förbättrad upplaga. Någon tryckning kom av obekanta skäl ej till stånd förrän 1895, då Aksel Andersson med bifogande av inledning och glossar publicerade avhandlingen efter den numera enda kända avskriften. Denna, som förvaras i K. biblioteket i Stockholm, är likväl ej fullständig, enär sista avdelningen saknas. I inledningen omnämner utgivaren bl. a., att inga personliga upplysningar om D. stått att vinna i tillgängliga arkiv. Av D: s eget företal framgår blott, att han 1648 var en jämförelsevis ung man på den juridiska banan och att han innehade ett ämbete. Att han ej var obevandrad i en domares värv, synes såväl av hans goda kännedom om danska lagar och förordningar som av hans många hänvisningar till »gam-mel dansk skick och sedvane» i juridiska ting. D. åberopar också flerstädes sin personliga erfarenhet. Han besatt vidare den bildningsgrad, att han kunde begagna tyska juridiska arbeten. Ej heller var latinet honom främmande. Att han var dansk till börden synes av hans språk. Han var bosatt i Halmstad och förmodligen infödd hallänning, enär han i sitt arbete på flera ställen ådagalagt kunskap om speciellt halländska rättsbruk och i företalet räknar prostarne i Halmstad och Vinberga som sina »gode vänner».

Författare

J. E. Almquist.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckt arbete: David Svenssons Breviarium juridicum Hallandicum. Utg. af Aksel Andersson. Upps. 1895. VI, 71 s. (UUÅ 1895.)

Handskrift: Breviarium juridicum eller Kortt vnderwissning om de for-nemmeste och fleste danske rettergangz säger... a: o 1648 (KB).

Källor och litteratur

Källa: ovannämnda uppl. av D. S:s Breviarium.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Dawid Suendsön, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17205, Svenskt biografiskt lexikon (art av J. E. Almquist.), hämtad 2021-01-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17205
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Dawid Suendsön, urn:sbl:17205, Svenskt biografiskt lexikon (art av J. E. Almquist.), hämtad 2021-01-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se