Sten F Dehlgren

Född:1881-05-26 – Stockholms stad, Stockholms län
Död:1947 – Skeppsholms församling, Stockholms län

Sjöofficer, Tidningsredaktör


Band 10 (1931), sida 578.

Meriter

Dehlgren, Sten Fredrik, f. 26 maj 1881 i Stockholm. Föräldrar: regementspastorn, fil. doktorn Alfred Teodor Dehlgren och Henrietta (Jetta) Sofia Malmgren. Elev vid Beskowska skolan ht. 1887—vt. 1893; aspirant vid flottan 1894; tjänstgjorde ombord årligen 1894—1910; kadett vid sjökrigsskolan 1 okt. 1895; underofficerskorpral över stat 12 apr. 1898; underofficer av andra graden över stat 6 apr. 1900; flaggunderofficer över stat 1 apr. 1901; underlöjtnant vid flottan 1 nov. 1901 med tur från 26 okt. 1901; placerad på Karlskrona station 1901; löjtnant vid flottan 30 okt. 1903; elev vid sjökrigshögskolan 1907—08 och avslutade dess allmänna kurs 16 apr. 1908; tjänstgjorde i marinstaben 1908—11 och 1917; kapten 28 okt. 1910; erhöll avsked 24 mars 1911 med tillstånd att som lönlös kvarstå i flottan; ekonomichef i Dagens nyheters a.-b. 1 apr. 1911 samt verkställande direktör och styrelseledamot därstädes 26 mars 1912; ledamot av styrelsen för Frisinnade klubben 1913—20 och 1923—29 (klubbmästare 1913, v. ordförande 1916, ordförande 1917-—20); kapten i flottans reserv 24 mars 1913; sakkunnig angående tidningarnas postbefordran 3 dec. 1915— 16 mars 1916, 6 febr.—9 mars 1920, 26 okt. 1923—11 mars 1924 samt från 27 juni 1931 (enl. K. bemyndigande 15 maj 1931); e. ledamot av lotsstyrelsen 1917 enligt K. brev 4 apr. 1917; ledamot av Svenska tidningsutgivareföreningens styrelse 1919—24 och av föreningens arbetsgivaresektions styrelse från 1919 (v. ordförande 1919, ordförande från 1920); ordförande i styrelsen för Tidningarnas telegrambyrå a.-b. från 19 febr. 1921; elektor för Stockholms stad för val till första kammaren från 1921; chefredaktör. för Dagens nyheter fr. o. m. 2 jan. 1922; ledamot av styrelsen för Fastighets-a.-b. Sköldpaddan (från 1930 a.-b. Sköldpaddan) från 25 nov. 1926. KorrespLÖS 1923; innehar utländsk orden.

Gift 29 dec. 1906 med Rut Amelie Swanlund, f. 22 sept. 1886 i Karlskrona, dotter till apotekaren Per Ernst Rikard Swanlund och Amelie Hildegard Haggren.

Biografi

Trots varmt intresse för sjövapnet kände D. tidigt behov av ett vidsträcktare arbetsfält. Han började skriva sjömilitära artiklar i Dagens nyheter, och särskilt under den ryktbara F-båtsstriden 1911—-12 utvecklade han här- vid åsikter, som starkt avveko från de inom flottans ledande kretsar förhärskande. Det var också i samband med denna kampanj, D. intimt fästes vid Dagens nyheter såsom ekonomichef (1911) och inom kort verkställande direktör. Sedan han i något mer än ett decennium verkat på denna post, övertog han vid Otto von Zweigbergks avgång huvudredaktörskapet (1922). Hans insats såsom tidningsman ligger framför allt på det organisatoriska området. Han har — såsom tidningen själv omvittnat — varit en nydanare på tidningsekonomiens gebit; hans regim betecknas av en stark expansion, och tidningen har under densamma sett sig i stånd att betydligt vidga sitt verksamhetsfält. Dagens nyheter har under D: s ledning bibehållit sin liberala färg och har på grund av tidsförhållandena i allmänhet intagit en kritisk och oppositionell ställning mest åt höger men ibland även åt vänster. Jämte de ekonomiska ämnena har försvarsfrågan alltjämt förblivit huvudföremålet för D:s intresse. Även i bokform har han behandlat ämnen rörande sjöförsvaret och sjökriget. Jämte ett par översättningar och bearbetningar samt en tidigare populär skildring, »Torpedvapnet och lifvet ombord på dess fartyg» (1905), har han sålunda utgivit »Slaget vid Horns rev» (1916) och »Från Habsburgs härar till Englands flotta. Turistintryck från kriget till lands och sjöss» (1917). Det sistnämnda arbetet är, såsom även titeln antyder, frukten av personliga studier i båda de krigförande lägren under världskriget.

D: s publicistiska verksamhet har även sträckt sig utanför den tidning, vars ledare han länge varit, och omfattat tidningspressen i allmänhet. Han har härvid — skriver chefredaktören i en konkurrenttidning — »sökt bidraga till skapandet av ett gott ekonomiskt, samarbete inom pressen». Av särskild betydelse är, att han sedan 1920 varit ordförande i Tidningsutgivareföreningens s. k. A-sektion, vilken har att föra avtalsförhandlingar av olika slag å de tidningars vägnar, som äro anslutna till Svenska tidningsutgivareföreningen. Även på ett annat viktigt område har D. varit i tillfälle att tjäna pressen i dess helhet, i det han en följd av år varit ordförande i styrelsen för Tidningarnas telegrambyrå.

Författare

G. Jacobson.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Generalrulla över flottans officerare, sjöförsvarets kommandoexpedition; samtida tidningar, särskilt artiklar med anledning av D:s 50- årsdag 26 maj 1931.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Sten F Dehlgren, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17393, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Jacobson.), hämtad 2024-05-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17393
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Sten F Dehlgren, urn:sbl:17393, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Jacobson.), hämtad 2024-05-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se