Johan Henrik Emanuel Dieden

Född:1840-06-26 – Malmö Karoli församling, Skåne län
Död:1923-02-15 – Malmö Karoli församling, Skåne län

Affärsman


Band 11 (1945), sida 232.

Meriter

2. Johan Henrik Emanuel Dieden, den föregåendes son, f. 26 juni 1840 i Malmö (Caroli), d. 15 febr. 1923 där. Skol-och merkantila studier i in- och utlandet; innehavare av den av fadern grundade firman från 1879 till dess den ombildades till aktiebolag inom familjen 1908, därefter ordf. i dess styr.; revisor vid riksbankens avdelningskontor i Malmö 1873—74; ordf. i styr. för navigationsskolan i Malmö 1874—82; stadsfullmäktig i Malmö 1875—1910; led. av Malmö Caroli församl:s kyrkoråd 1878—1923, kyrkvärd i samma förs. 1879—1923; led. av hamndirektionen 1880 —1910 (v. ordf. 1881—89 och ordf. 1890—1910); led. av riksdagens andra kammare 1885—96 och av första kammaren 1900—10, varunder han bl. a. var led. av bevillningsutskottet 1896 och av lagutskottet 1904—05; ordf. för andra kammarens talmansdeputation 1896; led. av tullstatskommittén 1900—02; italiensk v. konsul 1863—95 och belgisk konsul 1887—92. RVO 1884; RNO 1895; KVO2kl 1900; guldmedalj för medb. förtj. 8. st. 1915; KVO1kl 1920.

G. 1) 26 juni 1864 m. Nathalia Flensburg, f. 17 mars 1841 i Malmö (S:t Petri), d. 20 juli 1884 i Malmö (Caroli), dotter av handlanden Gustaf Flensburg och Charlotta Wilhelmina Ståhle; 2) 14 jan. 1886 m. Ebba Helga Alma Mathilda Falck, f. 18 okt. 1862 i Borrby (Krist.), d. 22 juli 1926 i Malmö (Limhamn), dotter av distriktsveterinären Per Fredrik Didrik Falck och Ebba Paulina Amalia Billing.

Biografi

Johan Henrik D. fick av fadern en sträng uppfostran. Sin huvudsakliga skolutbildning erhöll D., liksom så många andra förmögna Malmöborgares söner, i Christiansfeld, evangeliska brödraförsamlingens koloni i Sönderjylland. Efter merkantila studier i Hamburg och Edinburgh inträdde han vid unga år i faderns firma. Efter dennes död (1879) utlöste han en sin svåger ur företaget och blev, sedan hans tre bröder 1889 utträtt ur firman, ensam innehavare av denna. Då D. 1879 blev firmans ledare omfattade dess verksamhet mango olika grenar. Den alltmera tilltagande specialiseringen inom näringslivet och möjligen även andra orsaker medförde emellertid dels en försäljning (1880) av brännvinsbränningsrörelsen, dels ett nedläggande (1906) av speceriaffären. Firmans anseende såsom ledande affärshus i Skåne inom spannmåls- och utsädesbranschen vann ytterligare hävd under D:s driftiga ledning. Ungefär samtidigt växte även handeln med järnvaror ut; här började firman vid denna tid att såsom en av.de första i Sverige importera järnbalkar. För att väl kunna förse kunderna med järnvaror, särskilt plogdelar och hästskor, inköpte D. 1907 en verkstad i Broby, där Broby mekaniska verkstad a.-b. anlades. Vid firmans ombildande till aktiebolag inom familjen 1908 blev D. styrelsens förste ordförande, vilken post han beklädde till sin död 1923. Då hade han i nära 44 år framgångsrikt lett sina företag, ett kraftprov, inte minst under de svåra år, vilka världskriget 1914—18 och dess efterdyningar medförde.

På grund av sina egenskaper, släktskapsförhållanden och affärsverksamhet var det ganska naturligt, att D. snart nog skulle komma att anlitas i allmänna värv. I stadens kommunala liv togs hans förmåga i stor utsträckning i anspråk. Då han vid fyllda 70 år avsade sig huvudparten av de kommunala förtroendeuppdragen, hade han den sällsynta hedern att förena icke mindre än tre ålderspresidentskap: han var den äldste i Malmö stadsfullmäktige, den äldste — och ordförande — i Malmö hamndirektion och den äldste i Caroli församlings kyrkoråd. Med religiös läggning förenade D. en stillsam, djup humor. Han övade mycken välgörenhet i det tysta.

Från D:s riksdagstid skall särskilt antecknas hans framsynta motion från 1892 om anordnande av förbättrade ångbåtsförbindelser mellan Sverige och kontinenten. Inom riksdagen insattes han tid efter annan i flera utskott, både ständiga, tillfälliga och särskilda. Han uppträdde rätt sällan i riksdagen men var 1889 ivrig motståndare till öppen omröstning.

Författare

Leif Ljungberg.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckt arbete: Underdånigt betänkande afgifvet den 29 oktober 1902 af komitén för granskning af tullverkets stater. 1—2. Sthm 1902. IX, 387 s.; 187 s. (Undert. föret, såsom kommittéledamot.)

Källor och litteratur

Källor: Bouppteckningar m. fl. handl., Malmö stadsarkiv. — [E. H. Bager], T. H. Dieden j :r. Ett hundraårsminne (1937); A. U. Isberg, Malmö stads kyrkor, 1 (1914), s. 342—345); [V. Millqvist], Andra kammarens män 1888— 1890. Anteckningar af Scipio (1890); A. Wåhlstrand, 1905 års ministärkriser (1941).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Johan Henrik Emanuel Dieden, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17528, Svenskt biografiskt lexikon (art av Leif Ljungberg.), hämtad 2020-10-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17528
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Johan Henrik Emanuel Dieden, urn:sbl:17528, Svenskt biografiskt lexikon (art av Leif Ljungberg.), hämtad 2020-10-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se