Johann Fredrik Droysen

Född:1770-07-19 – Tyskland (i Greifswald)
Död:1814-10-10 – Tyskland (i Greifswald)

Fysiker


Band 11 (1945), sida 457.

Meriter

Droysen, Johann Friedrich, f. 19 juli 1770 i Greifswald, d. 10 okt. 1814 där. Fader: assessorn i Gesundheitscollegium i Greifswald doktor Julius Friedrich Droysen och Margaretha Magdalena Geismar. Erhöll privat undervisning; student vid Greifswalds univ. 1788—92; inskriven vid univ. i Jena ett år; disp. 10 april 1794; adjunkt i filosofiska fakulteten vid Greifswalds univ. 1799; e. o. professor i matematik och astronomi 1806; ordinarie professor i samma ämne där 1812.

G. m. Johanna Kehnrock.

Biografi

D. erhöll först undervisning av en präst, studerade teologi i Greifswald och särskilt filosofi i Jena samt var informator för sedermera kammarherren Felix von Behr, som han åtföljde på resor. Som vetenskapsman var D. egentligen experimentalfysiker; i den rena matematiken författade han endast ett synnerligen torftigt kompendium, vilket dessutom på ett par punkter (kongruens-och likformighetsfallen) är olämpligt och dunkelt formulerat. Inom fysiken förkastar han alla mera på djupet gående teorier om materiens väsen. Så t. ex. kritiserar han i sin dissertation »Nova theoria de atmosphæra...» (1798) Wunschs åsikter om luftens molekylära struktur och anser med Kant, som han uttryckligen citerar, att luftens elastioitet (enligt modernt språkbruk dess expansion) är en naturkraft av samma slag som den allmänna gravitationen och alltså ej behöver eller ens kan närmare utgrundas. Ännu 1802 står han väsentligen på samma ståndpunkt (se D: s översättning av Libes' fysik). Han säges emellertid ha varit en utomordentlig lärare, vilket man val kan förstå, när man läser hans skrifter, vilka uppvisa en synnerligen saklig och enkel stil. I ett program 1802 inbjudas icke blott den akademiska ungdomen utan hela den bildade publiken inklusive »das schöne Geschlecht» till åhörande av föreläsningarna i experimentalfysik, och 1804 erbjuder han sig t. o. m. (ävenledes i ett program) att meddela undervisning i styrmanskonsten till varje sjöman, som kan räkna och skriva.

D. såg i Greifswalds universitet en förmedlare mellan svensk och tysk vetenskap. Dess professorer hade till uppgift att i den tyska kulturvärlden sprida kännedom om svenska vetenskapliga upptäckter och till Sverige förmedla böcker och andra vetenskapliga hjälpmedel. Det är ingen tvekan om, att D. och hans medbröder här hade en uppgift att fylla, alldeles särskilt som fr. o. m. 1792 Vetenskapsakademiens handlingar ej längre regelbundet översattes till tyska. D. ägde själv en högst ovanlig kännedom om den svenska naturvetenskapliga forskningen, som hans »Rede von den Verdiensten der schwedischen Gelehrten um die Mathematik imd Physik» (1800) visar. Trots att universitetet i Greifswald långa tider på grund av de förödande krigen sattes ur funktion, bekämpade han ivrigt alla planer på akademiens upphävande.

En särställning i D: s produktion intager hans reseskildring från Holland och Frankrike 1801. Man kan däri utläsa en viss sympati för konsulatets Frankrike. Skildringen av vetenskapliga samlingar och undervisningsanstalter är både fullständig och upplysande.

Författare

H. J. Heyman.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Dissertatio physica, qua nova theoria de atmosphtera et mensuratione altitudinem ope barometri a dn. Wunsch proposita, sub examen vocatur. Greifswald 1798. 4:o 2 bl., 31 s., 1 pl.-bl. (Diss., resp. L. P. Lithander). —• Programm iiber den zweckmässigen Vortrag und den Nutzen der juristischen Mathematik. Greifswald 1798. 24 s. — Rede von den Ver-diensten der schwedischen Gelehrten um die Mathematik und Physik, zur Feyer des hohen Geburtsfestes unsers. .. Königs und Herrn Gustav IV. Adolphs, ... gehalten... den 1. Nov. 1799. Greifswald 1800. (1), 48 s. (Omtr. i: Archiv der Mathematik und Physik, Th. 40, 1863, s. 399—425). — Meteorologische Beobachtungen aus Schweden vom Jahre 1799 (Annalen der Physik, Bd 8, 1801, s. 245—250; utdrag ur VA Handl. 1799). — Bemerk-ungen gesammelt auf einer Reise durch Holland und einen Theil Frankreichs im Sommer 1801. Göttingen 1802. 448 s. — Einladungs-Programm zu Vor-lesung iiber die Experimental-Physik. Greifswald 1802. 15 s. — Beobachtung einer merkwiirdigen Sternschnuppe (Annalen der Physik, Bd 13, 1803, s. 370— 371). ¦—¦ Ueber den Gebrauch des Hadleyschen Octanten, besonders zu Beobachtungen auf der See. Einladungs-Programm. Greifswald 1805. 32 s., 1 pl.-bl. — Schreiben an den Herausgeber [der Neuesten critischen Nachrichten, eine Excursion nach Remplin und die dort befindlichen Sammlungen des Reichsgrafs von Hahn betreffend] (Neueste critische Nachrichten, Bd 30, 1804, s. 396—399; i huvudsak även i: Annalen der Rostockschen Academie, Bd 12, 1805, s. 377—379). — Aphorismen iiber die reine Mathematik, zum Gebrauch bei Vorlesungen. Greifswald 1812. 68 s.

Översatt: A. Libes, Anfangsgriinde der Physik. Ubers. und mit An-merkungen hrsg. Th. 1—2. Jena 1802. XXII, 386 s., 17 pl.-bl.; VI, 392, (1) s., 9 pl.-bl.

Källor och litteratur

Källor: Allg. deutsche Biographie, 5 (1877); D. H. Biederstedt, Nach-nchten von dem Leben und den Schriften neuvorpomerisch-rügenscher Gelehr-ten, 1 (1824); C. Gesterding, Ueber Greifswaldische Stipendien fur Studi-.rende (1829), s. 292, 294; J. G. L. Kosegarten, Geschichte der Universität Greifswald, 1 (1857); Neueste critische Nachrichten, 24—30 (1798—1804).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Johann Fredrik Droysen, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17656, Svenskt biografiskt lexikon (art av H. J. Heyman.), hämtad 2023-01-29.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17656
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Johann Fredrik Droysen, urn:sbl:17656, Svenskt biografiskt lexikon (art av H. J. Heyman.), hämtad 2023-01-29.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se