Peder Dudde

Död:levde 1344

Godsägare


Band 11 (1945), sida 495.

Meriter

Biografi

Dudde, Peder, frälseman, levde 1344. Var storgodsägare och innehade flera tiotal gårdar och hela byar i Sunnerbo samt många gårdar i Östbo och Västbo härader och i andra delar av Småland. Bl. a. ägde han Fåglanäs i Göteryds sn (Kronob.) samt jord i Pjätteryds sn (Kronob.).

Ehuru källmaterialet om D. är ytterst torftigt – två diplom från 1344 (ett i original, ett i senare avskrift och översättning) samt senare småländska domboksnotiser – vet man, att han på sin tid varit en av Finnvedens största jordägare. Detta är, särskilt genom arvet efter honom, av allmännare historiskt intresse. Hans betydande godskomplex tillföll enda barnet Märta Pedersdotter (var d. 7 febr. 1406), som var g. 1) 1363 m. riddaren Ebbe Pik (omtalad 1351–82, var d. 1382), vilken tycks ha varit hövitsman på Piksborg i Småland, och g. 2) 24 eller 26 nov. 1382 på Rossared i Halland m. danska riksrådet Abraham Brodersson (tjurhuvud), avrättad 27 aug. 1410 vid Sönderborg i Danmark, i hans första gifte. Den beryktade Abraham Brodersson (se denne) lade genom giftet med Märta Pedersdotter grunden till sin stora godsrikedom, särskilt i Sverige. Det anges uttryckligen i den bekanta processen mellan Erik Eriksson (Gyllenstierna) och Ture Turesson (Bielke) 1451–1480, att herr Tures mormor, som var nämnda Märta, var »en mykit rik kvinna på jorda gods, ty hon hade en fader, som het Per Dudde och var hennis faders och moders enda barn och hörde honom till mest delin av all de gods», som Abraham Brodersson ägde i Sunnerbo, Västbo och Östbo och annorstädes i Småland.

Författare

Bengt Hildebrand.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451—1480, utg. af K. H. Karlsson (Saml. utg. af Sv. fornskrift-sällsk., H. 134, [= Bd 40], 1908), s. 26; Diplomatarium Svecanum, 5 (1858, 65). — Dansk biografisk Leksikon, 1 (1933), s. 584; K. Erslev, Slasgtskabsforbindelser mellem dansk og svensk Adel i Tiden for Kalmarunionen (Personalhist. Tidsskr., [R. 1], Bd 3, 1882), s. 23, 30; C. Härenstam, Om Finnveden under den äldre medeltiden (En bok om Småland, red. av S. Bock, 1943); K. H. Karlsson, Genealogiska anteckningar. 4. Medeltidssläkter med namnet Pik (Personhist. tidskr., 11, 1909), s. 16 f.; G. Virdestam, Om Peder Dudde på Fåglanäs — en småländsk jorddrott på 1300-talet (Hyltén Cavallius-fören. Årsbok 19271. -Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Peder Dudde, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17677, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2019-02-16.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17677
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Peder Dudde, urn:sbl:17677, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2019-02-16.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se