Durell, släktBand 11 (1945), sida 573.

Biografi

Durell, släkt, härstammar från Måns Jönsson, som vid 1500-talets slut var Jönköpings främste köpman. Han var 1578 kämnär där, blev 1595 borgmästare och namnes som sådan ännu 1603 men var död 1606. Politiskt stod han orubbligt på hertig Karls sida. Måns lämnade 1599—1601 stora leveranser till kronan av vävnader, matvaror, kryddor och specerier, drycker, papper m. m. och försträckte även kronan penningar till avlöning åt knektar. Av hans barn var en dotter gift med den mäktige borgmästaren och industrimännen i Jönköping Peder Gudmundsson, adlad Strömberg, medan av fyra söner en blev köpman i Västerås, en köpman vid Kopparberget och två slogo sig ned i Norrköping. Den ene av dessa, Nils Månsson (f. 1586, d. 1639), anlade 1628 jämte Louis De Geer och ännu en delägare ett varv på Prästholmen i Norrköping men sålde efter få år sin andel. Nils Månsson fick 5 dec. 1635 privilegium på vantmakeri (klädesfabrik) i sistnämnda stad, dagen innan svågern Peder Gudmundsson fick samma privilegium i Jönköping; meningen var tydligen att konkurrera ut Louis De Geer från textilindustrien. Nils Månssons anläggning synes i själva verket ha börjat tidigare, i varje fall fick han tillstånd att bygga en valkkvarn redan i början av 1635. Fram till sin död levererade Nils Månsson från sitt vantmakeri till kronan bl. a. gult och blått kläde till officerare och knektar 1637. Verkets kapacitet var 3,000 alnar vartdera av åren 1637–39; år 1640 drevs fabriken av änkan. Nils Månssons duglighet togs även i anspråk för Norrköpings förvaltning, i det han 1638 blev handelsborgmästare. Vid riksdagen 1634 satt han i sekreta utskottet. Han var gift tre gånger, i andra giftet med ståthållardottern Elisabeth Hård af Segerstad, i tredje med landshövdingedottern Margaretha Crusebjörn. I andra giftet hade han bl. a. sonen Magnus Nilsson Durelius, 1648 adlad Durell, se nedan, och i tredje giftet fyra söner, Peter Nilsson Durelius, Johan Nilsson samt Nils Nilsson d. ä. och d. y., vilka samtliga 14 april 1654 adlades med namnet Durell; jfr släktart. Duréel och Peter Duréel ovan. Magnus Durells helsyster Brita Nilsdotter, g. 1) m. riksdagsmannen och industriidkaren Joachim Danckwart d. y. i Norrköping, inbegreps genom K. brev 27 okt. 1663 i halvbrödernas adelskap. Magnus D. slöt själv sin ätt på manssidan.

Författare

Bengt Hildebrand.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Riksregistr., RA. — E. W. Dahlgren, Louis De Geer 1587— 1652, 2 (1923); E. F. Heckscher, Sveriges ekonomiska historia, 1:2 (1936); Jönköpings historia, 1 (1917); S. T. Kjellberg, Ull och ylle (1943); J. Petri Gothus, En christeligh lijkpredikan, öfwer . . . Nils Månsons ... begraffning .. . (1639); E. Ringborg, Bidrag till Norrköpingsindustriens historia, 1 (Förf:s Till Norrköpingskrönikan, 5, 1922).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Durell, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17716, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2019-02-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17716
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Durell, släkt, urn:sbl:17716, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2019-02-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se