Karl Fredrik Dusén

Född:1849-07-04 – Sunds församling, Östergötlands län (på Berstorp)
Död:1919-07-14 – Kalmar domkyrkoförsamling, Kalmar län

Botanist


Band 11 (1945), sida 600.

Meriter

1. Karl Fredrik Dusén, f. 4 juli 1849 på Berstorp, Sunds sn (Ög.), d. 14 juli 1919 i Kalmar. Föräldrar: kronolänsmannen i Ydre Jacob Fredrik Dusén och Anna Brita Petersson. Gick i skola i Eksjö 1859—64 och sedan i Linköping; student 11 juni 1868; fil. kand. i Uppsala 14 dec. 1877; fil. lic. 30 maj 1882; disp. 19 mars 1887 (Om Sphagnaceernas utbredning i Skandinavien; tillerkänd Bjurzonska belöningen); fil. doktor 31 maj 1887; amanuens vid botaniska trädgården i Uppsala 1 okt. 1878—1 sept. 1888; docent i botanik vid Uppsala univ. 1 april 1887—vt. 1888; genomgick provar vid Uppsala h. allm. läroverk 1884— 85; lektor i naturalhistoria och kemi vid h. allm. läroverket i Kalmar 30 april (19 aug.) 1888; tjänstledig från ht. 1903; avsked 1 april 1909. — Ogift.

Biografi

D. vände tidigt sin håg åt botaniken. Redan som gymnasist skrev han en avhandling om hembygdens flora (1867), samlade ett ovanligt stort och synnerligen väl konditionerat herbarium och var i läroverkets naturvetenskapliga sällskap verksam som mångbetrodd tjänsteman. D. kom sedan alltjämt att ägna sig åt systematisk botanisk och växtgeografisk forskning, varvid mosssläktet Sphagnum utgjorde hans specialstudium, en forskning, vilken krävde omfattande herbariestudier och vidsträckta fältundersökningar. D. besökte sommaren 1878 Gästrikland och Hälsingland, genomreste sommaren 1879, i sällskap med botanisten greve H. T. G. Strömfelt, Hälsingland och Härjedalen, 1880 västra Medelpad och Jämtland — sistnämnda två resor med understöd av Vetenskapsakademien och som innehavare av det Kniggeska stipendiet — 1882 Skåne och sommaren 1883 Österdalen i Norge. Sina därvid gjorda iakttagelser över vitmossornas utbredning sammanfattade han i sin gradualavhandling (1887), vilken räknas som det förnämsta bland D: s vetenskapliga arbeten. Men även på områden vid sidan av bryologien var han verksam, huvudsakligen som florist och växtgeograf. D. offentliggjorde viktiga bidrag till kännedomen om floran i Östergötland och Småland (1868), Härjedalen och Hälsingland (1880) samt i Medelpad (1881). Han beskrev 1881 en för Sveriges och Nordeuropas flora ny fanerogam, Astragalus penduliflorus (Phaca alpina), som 1880 anträffats å Byberget i Medelpad. Under sin lektorstid i Kalmar sysslade D. bl. a. med Gentiana- och Glyceria-studier. De förra, vilka huvudsakligen röra utbredningen av Gentiana baltica på Öland, offentliggjordes 1896. Som en viktig del av D: s forskningsverksamhet få vidare nämnas hans kritiska granskningar och bestämningar av Sphagnum-samlingar i Uppsala och Kristiania, ävensom av en samling Sphagnum-arter från guveme-mentet Perm, vilken bestämning offentliggjordes av P. Krylov bland Naturforskarsällskapets i Kasan arbeten (del 14, 1885).

Sitt läroverk gagnade D. genom nitisk, intresseväckande och noggrant planlagd undervisning samt genom uppläggande, förvärv och ordnande av värdefulla herbarier jämte andra naturaliesamlingar, som tack vare honom tillfördes läroverket, däribland ett utsökt mineralogiskt museum. Även sedan han på grund av försvagad hälsa måst taga tjänstledighet, var hos honom intresset för läroverkets naturvetenskapliga samlingar oförminskat. D. avled efter flera års lidande (epilepsi). Han donerade samtliga sina naturhistoriska samlingar till Uppsala botaniska museum. En vitmossa, Sphagnum Dusenii, bär hans namn.

Författare

O. Gertz.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

— I Uppsala univ.-bibliotek fin- nas dels D:s dagboksanteckningar och papper (sign. X257 f 10— 19, 423; A 40, 40a, 40b; D41, 41a; D145, 145a—g; D192; S 42 a), dels omkr. 100 brev från D. till H. W. Arnell (sign. G 9 d och G 9 m) och enstaka till andra personer. I Botaniska institutionens i Lund bibliotek finnas 39 brev från D. till C. F. O. Nord-stedt. D:s bibliotek testamenterades till Uppsala univ-bibliotek; där ej behövliga arbeten tillföllo Botaniska institutionen i Uppsala.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Bidrag till Östergötlands och Smålands flora (Bot. notiser 1868, s. 132—140). — Bidrag till Härjedalens och Helsinglands flora (VA Öfversigt af förhandl., Arg. 37, 1880, N:o 2, s. 3—44). — Astragalus penduliflorus Lam. Neu fiir die Flora des nördlichen Europa. Sthm 1881. 29 .s. (VA Bih. till handl., Bd 6, N:o 14). — Bidrag till västra Medelpads flora (Bot. notiser 1881, s. 73—82). — Om Sphagnaceernas utbredning i Skandinavien. En växtgeografisk studie. Berlin, Upps. (tr. Upps.) 1887. 4: o VI, 155 s., 1 vikt karta. (Gradualavh. Upps.) — Om några sphagnumprof från djupet af sydsvenska torfmossar (Sveriges geol. undersökning, Ser. C, N:o 108, s. 9—16; även i Bot. notiser 1888, s. 79—86; på tyska i Bot. Centralblatt, 35, 1888, s. 346—351; ref. i Sv. mosskulturfören. tidskr. 1888, s. 276—277). — Om Ölands och sydöstra Smålands Gentianas (Bot. notiser 1896, s. 11—20).

Handskrifter: se texten.

Källor och litteratur

Källor: Om otryckta källor jfr ovan. — J. Erikson, Karl Fredrik Dusen 1,849—1919 (Sv. bot. tidskr., 15, 1921); Th. Krok, Bibliotheca botanica suecana (1925); E. Kölgren, Läroverksmatrikel 1908—1909, 2:a uppl. (1909).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Karl Fredrik Dusén, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17725, Svenskt biografiskt lexikon (art av O. Gertz.), hämtad 2024-04-18.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17725
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Karl Fredrik Dusén, urn:sbl:17725, Svenskt biografiskt lexikon (art av O. Gertz.), hämtad 2024-04-18.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se