Axel Duwall

Död:1630-09-06 – Tyskland (i Pommern)

Arméofficer


Band 11 (1945), sida 613.

Meriter

2. Axel Duwall (skrev sig Mag Duwalt), den föregåendes broder, d. 6 sept. 1630 i Pommern. Kapten vid Gustaf Horns reg. 1624; major vid brodern Jacob Duwalls reg. 1626; överstelöjtnant vid Upplands reg. 12 okt. 1627; kallas överste i slutet av 1629; överste för Västerbottens reg. 9 jan. 1630. — D. innehade förläningar i Uppland och köpte där 1629 Hallkved i Funbo sn. Synes ha varit ogift.

Biografi

Enligt adelns riksdagsprotokoll skulle D. i jan. 1627 infunnit sig på Riddarhuset. Brev från Axel Oxenstierna visar, att D. dock i varje fall i mars s. å. var fången hos polackerna, ehuru han snart utväxlats. Han var med som en av de tre arriärgardesbefälhavarna vid försöket att natten mellan 22 och 23 maj övergå Weichsel för att komma i besittning av Käsemarkskansarna. Under den förvirring, som uppstod, var D. en av de få, som med sin farkost lyckades ta sig över floden, men där blev han åter fången. Redan i början av juni var han dock utväxlad och i tjänst igen. I juli skickades han med 200 musketerare till hjälp åt Lars Kagg vid Dirschau och låg vintern 1627–28 i kvarter där. När Gustav II Adolf 30 maj 1628 i Marienburg emottagit Stralsunds delegation, som begärde hjälp mot de kejserliga, befallde konungen överste Fritz Rosladin och D. att med 600 man medfölja Clas Flemings eskader och komma Stralsund till undsättning. D. tillhörde således, den första svenska hjälptrupp, som ankom till den belägrade staden, vilket skedde vid midsommartid s. å. När de kejserliga under natten mellan 27 och 28 juni angrepo Frauenthor, råkade han emellertid vid ett utfall ånyo i fiendehand. Redan i aug. begärde Oxenstierna i särskilda skrivelser till Wallenstein och H. G. von Arnim, att D., som var i dålig kondition, måtte utväxlas, vilket Wallenstein också accepterade. Icke desto mindre satt D., enligt Stralsunds rådsprotokoll, ännu i okt. fången på Dömitz och begärde då 250 rdr till sin friköpning. Rådet ansåg dock, att utlösningen var konungens sak, och tydligen har denne betalat summan, ty D. var snart på fri fot. I Stralsund hjälpte han sin bror Jacob med värvning och utbildning av nya trupper. D. var i aug. 1629 i konungens ärende i Pillau och återreste, troligen på senhösten s. å., till Sverige. På nyåret 1630 emottog han chefskapet för Västerbottens regemente. I mars befallde Gustav II Adolf honom att göra sitt folk marschfärdigt. När konungen i maj lät samla expeditionsarmén för tyska kriget, voro D. och hans regemente med och inskeppades vid Älvsnabben. Vid landstigningen i Pommern fick han säkra mynningen av Peene och dirigerades till fastlandsskansen, medan debarkeringen påskyndades. D. deltog i slutet av juli i angreppet mot Wolgast, där staden och slottet erövrades (kapitulation 14–15 aug.). Hans verksamhet blev kort, ty han dog i början av nästa månad. Konungen var närvarande vid hans jordfästning 13 nov. 1630 i Stralsunds Nicolaikyrka, där brodern lät begrava D. och reste epitafium över honom.

Författare

Bengt Hildebrand.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor (utom otryckta och tryckta källor under släktart. ovan): Brev från D. till Ake Tott, RA. — Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling, 1: 1, 3, 4 (1888—1909), och 2:6, 9, 10 (1893-1900). — G. Björlin, Johan Baner, 1 (1908), s. 90 ff.; W. Carlsson, Gustaf II Adolf och Stralsund 1628—juli 1630 (1912); Sveriges krig 1611—1632 [utg. av Generalstaben], 2—3 (1936).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Axel Duwall, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17729, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2022-09-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17729
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Axel Duwall, urn:sbl:17729, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2022-09-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se