Gustaf d.y. Düben, von

Född:1660-05-09 – Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholms län (dp i Sthlm Tyska)
Död:1726-12-05 – Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholms län

Hovkapellmästare, Hovman


Band 11 (1945), sida 642.

Meriter

3. Gustaf von Düben d. y., son till D. 2 och broder till D. 4, D. 5 och D. 6, dp 9 maj 1660 i Stockholm (Tysk.), d. 5 dec. 1726 där. Kammarpage hos den nyfödde kronprins Karl 1682; instrumentalist i hovkapellet 1686—88; hovkapellmästare 1691—1701; hovintendent 3 nov. 1698; adlad 3 nov. s. å.; medföljde Karl XII i alla dennes krig; hovmarskalk 18 dec. 1712; friherre 11 febr. 1718.

G. 13 jan. 1695 i Stockholm m. Sara Törne, f. mars 1677, d. 8 april 1730 i Paris, dotter av borgmästaren i Stockholm Nils Hansson Törne och Ursila Andersen.

Biografi

Om D: s musikaliska utbildning och färdigheter veta vi ingenting mer, än att han varit medlem av hovkapellet ett par år och efter sin faders död (1690) inträdde som kapellets chef från nyåret 1691. Då den tyske musikern Christian Ritter i räkenskaperna från 1688—99 uppburit 50 dir mer än övriga musiker och understundom (1692, 1696) burit titeln vice kapellmästare, torde han åtminstone tidvis ha varit kapellets verklige ledare. Antagligen var D. hovkapellmästare mera till namnet, än till gagnet, under alla förhållanden sedan han efter tronskiftet utnämnts till hovintendent och medföljt Karl XII i krig 1700. Officiellt kvarstod D. ännu detta år men efterträddes av sin musikaliskt mera betydande broder, Anders (D. 6), samtidigt som Ritter lämnade landet. Till D:s karriär bidrog troligen en sak, som omtalas av Nils Reuterholm i dennes dagbok 1748, där han nämner D:s hustru: »Hon var vacker men liten till växten. Ryktet gick, att framledne konungen [Karl XII] i sina raseår förr än krigen begyntes och då så månge onödige och skadelige upptåg med maskarader, dans och lek vid hovet förehades... hade med henne så noga bekantskap som mannen, det fuller denne ej lät gå sig högt till sinnes, dels för sin lyckas skull, dels därföre, att han något varjestädes visste väl taga sin lycka igen.» Den danske diplomaten Jens Juel nämner, att D. mot kontant erkänsla gav upplysningar, tydligen av politisk natur.

Under de första åren av konungens fälttåg förekommo ofta gästabud, fester och dramatiska upptåg vid det kungliga högkvarteret. På Lais' slott firades Narvasegern med en »förträfflig opera», arrangerad av greve Magnus Stenbock, som spelade rollen av »kejserlig kapellmästare» med en pappersrulle i handen »till att slå takterna». Medlemmar av den Rosidorska teatertruppen i Stockholm besökte konungen i lägret i Thorn 1703, där de (enl. D: s brev til] N. Tessin) »reciterat scener» till konungens stora nöje, men om D: s egen musikaliska roll är oss intet bekant. Efter hemkomsten till Sverige upptogs D:s tid av arbete i hovstatens tjänst, där bl. a. hans ovana vid ordnade civila förhållanden bidrog till överstemarskalken Nic. Tessins fall.

Författare

Carl-Allan Moberg.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Nils Reuterholms journal (tillh. kanslisekr. N. Ädelgren, Sthm; utdraget medd. av arkivarien Daniel Almqvist). — S. Bonnesen, »Gåsgalgarna i Ystad» (Karol. förb:s årsbok 1931, tr. 1932), s. 57; Ett par drag från lifvet. i Bender 1712 (Hist. tidskr., 9, 1889). — Se vidare under D. 6.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Gustaf d.y. Düben, von, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17744, Svenskt biografiskt lexikon (art av Carl-Allan Moberg.), hämtad 2023-09-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17744
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Gustaf d.y. Düben, von, urn:sbl:17744, Svenskt biografiskt lexikon (art av Carl-Allan Moberg.), hämtad 2023-09-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se