Boëthius, släktBand 05 (1925), sida 117.

Biografi

Boëthius, släkt, härstammande från den förste protestantiske prästen i Sidensjö herr Anders, vilkens son Olaus Andreæ Angermannus (d 1607) omtalas som kyrkoherde i Västra Färnebo omkring 1550 och år 1574 till lön för sin anslutning till liturgien erhöll Mora pastorat. Han bevistade riksdagarna i Stockholm 1574 och 1590, underskrev stiftets bekräftelse av Uppsala mötes beslut 1593, deltog i kröningsriksdagen i Uppsala 1594 och underskrev 1596 ortens bekräftelse å Söderköpings riksdagsbeslut. Hans son och efterträdare som kyrkoherde i Mora Boëtius Olai Moræus (f. omkr. 1560, d 1628), i sin församling länge hågkommen som »gamle herr Bo», var helt den nya tidens man. I sitt gifte med Brita Mikaelsdotter, en syster till Jesper Svedbergs mormor Justina Mikaelsdotter, hade han sonen Daniel Boëtii Moraeus (f. 1605, d 1683), kyrkoherde i Kila och enligt traditionen »en av de gagneligaste pastorer, som funnits i stiftet», högt värderad av biskoparna Johannes Rudbeckius och Olof Laurelius. Son till honom var prosten och kyrkoherden i Mora Jacob Boëtius (se nedan 1), vilken i stället för faderns efternamn Moraeus, som jämväl bars av andra från Mora härstammande familjer, efter farfaderns förnamn bildade det släktnamn, som sedermera bibehållits av familjen, ehuru med den av Jacob B. själv under fängelsetiden antagna stavningen Boëthius. Med Jacob B:s söner delade sig släkten i olika grenar. A) Sonson till honom var kyrkoherden i Grangärde prosten Jacob B. (f. 1716, d 1781), vilken ärvt farfaderns lärda, och vittra intressen och i likhet med denne gärna skrev svensk och latinsk tillfällighetsvers; han omtalas som en angenäm sällskapsman, rik på anekdoter, och god kännare av stiftets historia och gamla släkter. Från hans söner professorn Daniel B. (se nedan 2), kyrkoherden i Säter Pehr B. (f. 1754, d 1813) och bergsmannen Jacob B. (f. 1760, d 1830) utgingo tre släktgrenar, av vilka de två yngre fortleva, a) Till den äldsta grenen hörde Daniel B: s son professorn Jacob Edvard B. (se nedan 3), b) till den mellersta Pehr B:s söner kontraktsprostarna kyrkoherden i Rättvik Pehr Ulric B. (f. 1803, d 1874) — stamfader för den äldsta nu levande grenen och far till läroverksadjunkten Pehr Gustaf B. (f. 1839, d 1897), känd som utgivare av en latinsk elementarbok och latinska texteditioner för skolbruk — samt kyrkoherden i Ål Daniel Edvard B. (f. 1807,11877), far till kontraktsprostarna Daniel Edvard B. (f. 1834, d 1905), kyrkoherde i Ål, sedermera i Orsa, och Jacob Theodor B. (f. 1842, d 1923), kyrkoherde i Norberg, vilka båda stodo de pietistiska väckelserörelserna i stiftet nära, samt till professor Skytteanus Simon B. (se nedan 4). B) En yngre son till prosten i Mora Jacob B., stadsläkaren i Göteborg assessorn Jacob B. (f. 1690, d 1748), liksom, fadern latinsk jtillfällighetspoet, var morfar till skalden Bengt Lidner och farfar till assistenten vid ostindiska kompaniet J. G. Boëthius (f. 1781), vilken under en äventyrlig existens framträdde som flitig tillfällighetsdiktare i Lidnersk stil; av hans alster ha åtskilliga bevarats i tryck och i handskrift.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: G. Anrep, Sv. slägtboken, 2 (1872); G. Elgenstierna, Sv. släkt-kalendern 1912—14,17, 19; H. Fröding, Det forna Göteborg (1903), s. 162—166; F. G. Lindh, Varför var Swedenborg svensk (Nya kyrkans tidning, 1922, s. 26, 108—109); L. M. V. Örnberg, Sv. slägt-kalender 1888.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Boëthius, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17846, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-01-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17846
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Boëthius, släkt, urn:sbl:17846, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-01-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se