Boije (af Gennäs), släktBand 05 (1925), sida 213.

Biografi

Boije af Gennäs, vittförgrenad finländsk adelssläkt, vilkens äldste kände medlem Karl Mattsson var domare i östra Nyland 1421—60. Dennes sonsons son Anders Karlsson i Bjurböle förvärvade genom sitt gifte med Brita Rötkersdotter såväl gårdarna Gennäs och Dalkarlby i Pojo socken i västra Nyland som ock det sköldemärke, tre ankarbojar, varav släktnamnet med all sannolikhet är härlett. Av hans söner Erik B. till Dalkarlby och Tirmula (d omkr. 1555), slottsloven på Tavastehus 1530 samt häradshövding i östra Karelen från 1535, och Nils B. (se nedan 1), som båda nämnas i tidens handlingar, blev den yngre och mera betydande stamfader för den ännu fortlevande ätten. En son till Erik B. var Hans B. till Tirmula, vilken blev slottsloven på Wittensten 1571 och tappert försvarade denna fästning mot ryssarna samt efter dess erövring sattes på ett spjut och stektes levande (1 jan. 1573); söner till Nils B. voro riksrådet Göran B. (se nedan 2) samt Mårten B. (d 1596), ryttmästare och lagman i Karelen, och Anders B. (d 1618), vilken var bekant som en av Sigismunds främsta anhängare i Finland; han gick i landsflykt 1597 men återvände, underskrev liksom brodern Göran finska adelns trohetsförsäkran 9 jan. 1602, blev visserligen misstänkt för stämplingar 1605 men togs ånyo till nåder samt utnämndes 5 maj 1607 till marsk för finska rytteriet och 8 jan. 1612 till ståthållare på Kexholm. Göran B:s sonsons son kaptenen Henrik Georg B. ägde godsen Boijenhof, Sewolck och Warrang i Estland och var far till generalmajoren i rysk tjänst Hugo Eberhardt (Ewert) Gustaf B., vilken immatrikulerades på Estländska riddarhuset såsom friherre men vars ättegren 1850 utslocknade. Här nedan behandlade släktmedlemmar av yngre generationer härstamma samtliga från den ovannämnde Mårten B. och dennes sonson, översten och underjägmästaren Erik B. (d 1668). A) Sonson till Erik B. var överstelöjtnanten Carl Gustaf B. (se nedan 3), vilkens son löjtnanten vid livdrabantkåren Adam Ludvig B. (f. 1730, d 1786) vid statsvälvningen 1772 spelade en roll i den bekanta klubben Svenska bottnen och därför belönades med överstelöjtnants fullmakt s. å. samt sedermera blev överste i armén. B) Kusiner till Carl Gustaf B. voro hovjägmästaren Erich Gustaf B. (se nedan 4) och presidenten Hans Henrik B. (se nedan 5), vilken 15 okt. 1771 upphöjdes i friherrligt stånd och 22 febr. 1773 fick konungens tillstånd att adoptera sin broder Erich Gustafs barn. Bland dessa märkas kaptenen - Johan Gustaf B. (f. 1723, d 1785), far till revisionssekreteraren Johan Ludvig B. (se nedan 6), majoren Erik Ernst B. (f. 1727, d. 1794), far till generallöjtnanten Gustaf Reinhold. B. (se nedan 7), och landshövdingen Fredrik B. (f. 1732, d 1809), far till kammarherren och överstelöjtnanten Fredrik Carl B., (se nedan 8). — Brorsons sonsons son till underjägmästaren Erik B. var landshövdingen i Kuopio län Otto Ernst B. (f. 1719, d 1781), känd genom insatser för den ekonomiska utvecklingen.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen


Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Boije (af Gennäs), släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17878, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-05-24.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17878
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Boije (af Gennäs), släkt, urn:sbl:17878, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-05-24.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se