Pehr K W Bolin

Född:1865-11-04 – Visby stadsförsamling, Gotlands län
Död:1943

Agronom, Lantbrukslärare


Band 05 (1925), sida 283.

Meriter

Bolin, Pehr Karl Wilhelm, f. 4 nov. 1865 i Visby. Föräldrar: kaptenen Jakob Petter Adolf Bolin och Katarina Antoinetta Enbäck. Elev vid Visby h. allmänna läroverk 1876−84 och i nya elementarskolan i Stockholm ht. 1884; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 12 dec. 1884; studerade vid Stockholms högskola 1885; lantbrukselev på Suderby i Västerhejde socken 1 mars−31 aug. 1886; elev vid Ultuna lantbruksinstitut 7 juni 1887; avlade avgångsexamen därstädes 23 okt. 1888; erhöll institutets stipendium; har företagit studieresor bl. a. till Danmark 1900 och 1903 samt till Finland 1922. Bokhållare och privatsekreterare vid Forsmarks bruk 1 okt. 1886−30 apr. 1887; bokhållare vid Ultuna instituts egendom hösten 1888−juni 1889; miderlärare och lantbruksbiträde vid Örebro läns lantbruksskola å Lund 1 nov. 1889−okt. 1890; e. assistent vid Örebro läns hushållningssällskaps kemiska station och frökontrollanstalt 1 nov. 1890−15 maj 1891; prisdomare vid Uppsala läns hushållningssällskaps, spannmåls- och fröutställningar 1890 och 1891; förste lärare vid Hallands läns lantbruksskola å Klev 1891−92; assistent vid allmänna svenska utsädesföreningen å Svalöv våren 1892−96; tillika biträdande lärare i lanthushållning vid Fridhems folkhögskola i Svalöv 1894−96; föreståndare för Sveriges utsädesförenings filial å Ultuna 1897−1900; tillika biträdande lärare vid Uppsala läns lantmannaskola i Uppsala 1898−99 samt rådgivare i utsädes- och gödslingsfrågor inom Upplands, Södermanlands, Västra Kopparbergs och Gävleborgs län 1899−1900; undervisade i frökontroll vid Ultuna lantbruksinstitut 1899; tf. föreståndare för hushållningssällskapens lokala fältförsök juli−sept. 1900; föreståndare för samma försök och sekreterare hos styrelsen för desamma 1 jan. 1901−31 dec. 1906; erhöll uppdrag av lantbruksakademien att besiktiga grödor inom landet, ställda under akademiens kontroll 1905−06; prisdomare vid 20 :e allmänna svenska lantbruksmötet i Norrköping 1906; vid försöksverksamhetens överflyttning till den nyinrättade centralanstalten för försöksväsendet på jordbruksområdet, överassistent vid dess jordbruksavdelning å lantbruksakademiens Experimentalfält 25 jan 1907; ånyo prisdomare vid 21:a allmänna svenska lantbruksmötet i Örebro 1911 samt vid spannmålsutställningar i Gävle 1918 och i Borås 1923; ordförande i Idrottsföreningen Kamraternas Stockholmsavdelning 1916−18; ledamot av Idrottsmännens odlingskommitté 1918. LLA 1911; RVO 1919.

Gift 12 nov. 1892 med Anna Signhild Josefina Söderström, f. 12 aug. 1867, dotter till sjökaptenen August Söderström.

Biografi

B. har i sina växtförädlingsarbeten visat skarp observationsförmåga och framlagt iakttagelser, som gingo i den riktning, vari den medelska forskningen senarelett förädlingsarbetet. En av sin tids flitigaste författare på jordbrukets område, har han såväl i arbeten av mera vetenskaplig art, särskilt försöksberättelser, som i sina populärvetenskapliga skrifter ådagalagt en stor förmåga av klart och tilltalande framställningssätt. Hans »Jordbruksbok för pojkar» (1912) har blivit en verklig folkbok och uppnått sin sjunde upplaga (1920), I god mening populära äro även hans båda böcker om ogräs, »Våra vanligaste ogräs samt medlen att dem utrota» (1903; prisbelönt av Lantbruksakademien) och den på uppdrag av lantbruksstyrelsen författade framställningen om »Våra vanligaste åkergräs och deras bekämpande» (1912). Under senare år har B. flitigt deltagit i utarbetandet av läroböcker i jordbruk för folkskolan samt fortsättnings- och yrkesskolor. Även i den periodiska litteraturen är B. en flitig medarbetare. Så har han varit ordinarie medarbetare i Lantmannabladet 1907−22 samt lämnat bidrag till Sveriges utsädesförenings tidskrift, Tidskrift för landtmän, Svenska landtmännens föreningsblad, vars ordinarie medarbetarstab han tillhör sedan 1917, Svenskt land, Sveriges allmänna jordbrukstidskrift, Lantmannen, Svenska bryggeriföreningens månadsblad och Uppsala läns hushållningsförenings tidskrift. I ämnen rörande idrott och jakt har han skrivit i Nordiskt idrottslif, Svenska kennelklubbens tidskrift, Svenska stövareklubbens meddelanden, Svenska jägareförbundets tidskrift, Fauna och flora, Från skog och sjö.

Författare

H. Juhlin Dannfelt.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Pehr K W Bolin, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17902, Svenskt biografiskt lexikon (art av H. Juhlin Dannfelt.), hämtad 2021-07-30.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17902
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Pehr K W Bolin, urn:sbl:17902, Svenskt biografiskt lexikon (art av H. Juhlin Dannfelt.), hämtad 2021-07-30.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se