Ossian Edmund Borg

Född:1812-08-06 – Hedvig Eleonora församling, Stockholms län (på Övre Manilla)
Död:1892-04-10 – Stockholms stad, Stockholms län

Läkare, Dövstumlärare


Band 05 (1925), sida 481.

Meriter

2. Ossian Edmund Borg, den föregåendes son i hans andra gifte, f. 6 aug. 1812 å Övre Manilla vid Stockholm, d 10 apr. 1892 i Stockholm. Student i Uppsala 13 juni 1832; med. fil. kand. 9 mars 1836; fortsatte studierna vid Karolinska institutet; företog studieresor till Tyskland, Österrike, Frankrike, Belgien, England och Danmark 1836, 1837, 1845 och 1851. Lärare vid dövstuminstituten å Manhem och Manilla 5 nov. 1829; underläkare vid Allmänna garnisonssjukhuset i Stockholm under sju månader åren 1836−38; ledde under flera år de dövstumma elevernas gymnastik- och simövningar; deltog tillika någon tid i läkarvården vid anstalten; föreståndare för Manilla dövstuminstitut 30 apr. 1839; tillika rektor vid det nyinrättade dövstumlärarseminariet å Manilla 15 jan. 1874−23 juni 1875; avgick 1 juli 1875 från föreståndarbefattningen. RVO 1849; innehade dessutom utländska ordnar.

Gift 31 aug. 1848 med sin kusin Anna Sofia Karolina Sadelin, f. 12 dec. 1828, d 15 febr. 1861, dotter till kontraktsprosten i Hammarland (Åland), teol. doktorn Per Ulrik Ferdinand Sadelin.

Biografi

Redan tio år före P. A. Borgs år 1839 inträffade bortgång hade drottning Desideria, som åtagit sig beskyddarinneskapet över allmänna institutet för dövstumma och blinda efter Karl XIII: s gemål, tillkännagivit en önskan, att sonen Ossian Edmund en gång skulle bliva sin faders efterträdare på föreståndarplatsen. Och då styrelsen för institutet vid samma tid uttalat den meningen, att medicinska studier vore den bästa förberedelsen för den blivande föreståndaren, hade B. börjat studera medicin. Han hade dock ej hunnit avsluta sin läkarutbildning, då fadern avled och han vid endast tjugusju års ålder kallades att intaga dennes plats. Under B : s trettiosexåriga föreståndartid utvidgades institutet betydligt. Den avdelning för blinda, som av utrymmesskäl blivit indragen, då detta år 1812 flyttade till Övre Manilla, blev år 1846 åter upprättad, sedan 1845 års riksdag beviljat erforderliga medel lör ändamålet och konung Oskar I skänkt den å Övre Manilla belägna byggnad, i vilken institutet åren 1812−1817 varit inrymt. En ännu mycket större utvidgning vanns år 1864, då den stora byggnad, i vilken den nuvarande Manilla dövstumskola är inrymd, blev färdig att tagas i bruk. Institutet bestod efter denna tid av tre avdelningar, nämligen avdelningen för dövstumma i skolåldern, som fick sina lokaler i den nya byggnaden å Övre Manilla, avdelningen för överåriga dövstumma, som var inrymd i det gamla Manhem, samt avdelningen för blinda, som fick behålla sina gamla lokaler å Övre Manilla. Elevantalet, som vid P. A. Borgs bortgång ej översteg femtio, växte efter avdelningens för blinda upprättande och den nya byggnadens tillkomst till över tvåhundra. Å Övre Manillas område uppfördes år 1870 även en annan byggnad, innehållande en präktig gymnastiksal med tillhörande avklädningsrum.

Även i fråga om metoden för de dövstummas undervisning vidtogos under B: s tid viktiga förbättringar. Undervisningen hade intill år 1860 bedrivits huvudsakligen med användning av skriv-och teckenmetod, dvs. man hade lärt den dövstumme språket endast i skriftens och handalfabetets form samt såsom förklaringsmedel använt tecken eller åtbörder. Sistnämnda år började den numera allmänt brukade talmetoden att användas och snart nog började också tecknen såsom förklaringsmedel utbytas mot åskådningen. Till ledning för läraren utgav B. ock en lärobok för dövstumskolan. Ett år före B: s avgång från tjänsten upprättades vid Manilla ett seminarium för bildande av lärare och lärarinnor för dövstumundervisningen. Detta, som sedermera övertagits av staten, äger ännu bestånd. Efter sin avgång utgav B. åren 1876−83 tidskriften »Döfstumvännen».

Författare

J. Prawitz.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta, skrifter: Den blindes tidsförsonare. Sthm 1842. 4: o 9 ark. [Blindtryck.] (Anon.) — Handtverkarens hem. Moraliskt föredrag, uppläst vid bildningscirkelns andra gille den 28 febr. 1847. Sthm 1847. 8 s. (Anon.) — Öfningar uti svenska språket och dess grammatik för döfstumma. Kurs 1—2. Manhem 1847—51. 4: o 54 s.; 64 s., 1 tab. (Anon.) — Om institutet för döfstumma och blinda i Sverige; jemte en kort öfversigt af likartade stiftelser i främmande länder. Manhem 1854. (7), 120 s., 3 pl., 2 tab. —. Om allmänna institutet för döfstumma och blinda på Kongl. Djurgården vid Stockholm. Inst. f. döfstumma 1862. 8 s. (Anon.) — Invigningshögtidligheterna vid allmänna institutet för döfstumma och blinda. Inst. f. döfstumma 1864. 24 s., 1 karta. — Stockholms simsällskaps 50-årsfest 1877. Sthm 1877. 53 s., 1 pl. — Döfstumme och blinde Magnus Olssons lefnads-teckning. Sthm 1878. 16 s., 1 portr. (Anon.) — Korgmakeriarbetet såsom husslöjd. Sthm 1879. 36 s. (Övers. o. bearb. av O. Th. Ode, Om Kurvmager-arbeide, Köpenh. 1871.) — Minne från den svenska blindundervisningens 75-års jubileum den 21 maj 1883. Sthm 1883. 32 s. — Minne från föreningens för blindas väl stiftelsefest den 28 febr. 1885. Sthm 1885. 27 s.

Utgivit: Döfstumvännen. Årg. 1—8. Sthm 1876—1883.

Källor och litteratur

Källa: J. Prawitz, Manilla dövstumskola 1812—1912 (1913)

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ossian Edmund Borg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17980, Svenskt biografiskt lexikon (art av J. Prawitz.), hämtad 2023-12-09.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17980
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ossian Edmund Borg, urn:sbl:17980, Svenskt biografiskt lexikon (art av J. Prawitz.), hämtad 2023-12-09.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se