Botvid

Död:levde på 1200

Skulptör


Band 05 (1925), sida 576.

Meriter

Botvid kallas en gotländsk »stenmästare», verksam i mitten av 1200-talet, vilken är känd genom en runinskrift på Hellvi kyrkas portal, lydande: lafranz botuiðar sun maistera gerði kirkiu pisa: af yskilaim.

Biografi

Denna inskrift har förut lästs sålunda: »Latrans Botvidarson från Eskelhem, mästaren, gjorde denna kyrka», men nu har den av professor Otto von Friesen uttytts på följande sätt: »Lafranz, son av mästaren Botvid, från Eskelhem, gjorde denna kyrka.» Härmed har ett nytt namn i den svenska konsthistorien blivit avslöjat. Som utgångspunkt för den i runinskriften nämnde Lafrans' konst har förf. tidigare genom stilanalys fastställt en under anonymnamnet »Dominicophilus» sammanfattad konstnärsgrupp. Då det nu ligger mycket nära, att mästaren Botvid såsom fader till en stenmästare också själv varit stenmästare och väl även lärare för sin son, så följer därav, att han bör inordnas i konstnärsgruppen »Dominicophilus». I själva verket var han säkerligen den mest markerade av dit hänförliga stenmästare. Som utgångspunkt för skildringen av »Dominicophilus» verk har nämligen tjänat tornportalen i Eskelhem (Die kirchen Gottlands, pl. 76). Det är gruppens mest karakteristiska portal, och dess ornamentik visar dessutom särskilt tydligt släktskap med Lafrans Botvidarsons konst. Helt visst är det ingen tillfällighet, att denna ingång tillhör Eskelhem, samma ort, vars namn Hellviinskriften nämner. Ehuru det icke på språkliga grunder kan sägas, till vilket av de båda personnamnen orden »af yskilaim» grammatikaliskt höra, torde man dock kunna våga den slutsatsen, att mäster Botvid var från Eskelhem. I denna sin hemort har han skapat sin vackraste kyrkoingång. Det framgår av ovanstående, att B: s konstnärliga karakteristik i huvudsak är innesluten i den, som förf. tidigare givit av gruppen »Dominicophilus». B. fasthåller alltså övergångstidens detaljformer — även rundbågen — men förebådar i sina ljusa, rymliga interiörer unggotikens rumsbildning. En genomgående njugghet i dekorationen närmar honom till det ideal, som tidens dominikanerarkitektur representerar.

Författare

J. ROOSVAL.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Meddelande av professor O. von Friesen; J. Roosval, Katalog över Gottlands fornsals medeltida skulpturer (under utarbetande); dens., Die Kirchen Gottlands (1911), s. 54 o. följ., s. 167 o. följ.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Botvid, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18007, Svenskt biografiskt lexikon (art av J. ROOSVAL.), hämtad 2020-02-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18007
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Botvid, urn:sbl:18007, Svenskt biografiskt lexikon (art av J. ROOSVAL.), hämtad 2020-02-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se