Charlotte H F Bournonville

Född:1832-11-29 – Danmark (i Köpenhamn)
Död:1911-03-22 – Danmark (i Köpenhamn)

Operasångare


Band 05 (1925), sida 603.

Meriter

3. Charlotte Helene Frederikke Bournonville, den föregåendes dotter, f. 29 nov. 1832 i Köpenhamn, d. 22 (icke 23) mars 1911 därstädes. Åtnjöt undervisning i sång av Karl Heisted i Köpenhamn och av Arlet i Wien samt av G. B. Lamperti i Milano 1856–57; uppträdde på konserter i Paris 1857; anställd vid K. teatern i Stockholm 1 juli s. å.; debuterade därstädes 16 okt. s. å.; medverkade vid ett flertal konserter på och utom scenen; gav gästspel i Hamburg och Frankfurt vintern 1858–59; anställd vid K. teatern i Köpenhamn 1859–84 (debuterade 12 maj 1839); K. dansk kammarsångerska 1863; gav gästspel på K. teatern i Stockholm 6 juli 1866; gav sånglektioner i Köpenhamn, bl. a. till flera av de danska prinsessorna.

Biografi

 Ch. B. verkade endast en helt kort tid för det svenska musiklivet (1857–58) men togs under sin vistelse i Stockholm flitigt i anspråk på och utanför scenen. Själv bevarade hon från detta skede i sitt liv de bästa minnen: »Den saison i Stockholm», säger Ch. B. i sina »Erindringer», »staar for mig i et næsten paradisisk lys — jeg føler mig glad og ung hver gang jeg blot tænker paa dette første theateraar. — Ved min afreise sendte Adolf Lindblad mig et lille digt, hvortil han hadde sat melodi, og hvori han beklagede min bortreise og sagde mig, hvormeget han havde glæedet sig over min sang. — — Det være sagt uden nogensomhelst bitterhed, at et saadant kameratforhold som ved Stockholms theater, har jeg aldrig senare oplevet; maaske er det nu helt forandret; Stockholm theater har jo undergaaet mange förvandlinger; men den gang, for henved et halvt aarhundrede siden, var det enestaaende i den retning.»

Ch. B. blev erbjuden engagemang i Köpenhamn 1858 men mötte där så många svårigheter, att hon tillbringade en del av vintern med gästspel i Hamburg och Frankfurt. Omsider debuterade hon emellertid på Det kongelige 12 maj 1859 såsom Angela i »Den svarta dominon». Bland hennes roller voro Azucena i »Trubaduren», Ninka i »Brahma och bajaderem», Diana i »Kronjuvelerna», Ragnhild i »Den bergtagna», fru Bertrand i »Muraren», Martha i »Faust» och Margareta i »Hvita frun». Såsom Klara i Hertz’ enaktsvådevill »De fattiges dyrehave» gjorde hon mycken lycka på grund av att hon talade och sjöng en utmärkt svenska. Under utställningssommaren 1866 i Stockholm uppträdde hon ånyo å K. teatern som gäst i sin älsklingsroll Fides och rönte samma bifall som fordom.

Ch. B. hade en visserligen icke stor men väl utbildad altröst, och vad som brast i fyllighet, ersatte hon med ett intelligent föredrag och icke ringa dramatisk begåvning. Men hon hade i fru Josefine Zinck (eng. 1858–71) en rival, vars rest var större och mera välljudande, och hon saknade dessutom enligt faderns utsago »en hovedbetingelse til popularitet, nemlig skønhedens sympathi». Efter att de senare åren på grund av sjuklighet ha dragit sig alltmer tillbaka, avskedades hon med pension 1 juli 1883 och uppträdde sista gången 11 apr. s. å. såsom Marcellina i »Barberaren i Sevilla»

 

Författare

 N. PERSONNE.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Erindringer fra Hjemmet og fra Scenen. Kjöbenh. 1903. (3), 358 s. — August Bournonville. Spredte Minder i Anledning af Hundredaarsdagen, saml. og udg. Köbenh. & Kristiania 1905. 178 s., 1 portr. — Skyggerids af gamle Minder. Köbenh. & Kristiania 1906. (5), 121 s.

Utgivit: Aug. Bournonville, Efterladte Skrifter. Köbenh. 1891. (7), 325, (1) s., 1 portr.

Källor och litteratur

Källor: Förf:s egna anteckningar; Ch. B:s ovannämnda Erindringer; P. Hansen, Den danske Skueplads, 1—3 (1889—96); R. Neiiendam. Det Kongel. Teaters Historie 1874–1922, 1—2 (1921, 22).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Charlotte H F Bournonville, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18016, Svenskt biografiskt lexikon (art av N. PERSONNE.), hämtad 2021-04-14.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18016
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Charlotte H F Bournonville, urn:sbl:18016, Svenskt biografiskt lexikon (art av N. PERSONNE.), hämtad 2021-04-14.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se