Bo I Boustedt

Född:1868-08-28 – Fuxerna församling, Älvsborgs län
Död:1939 – Stockholms stad, Stockholms län

Arméofficer, Militärhistoriker


Band 05 (1925), sida 609.

Meriter

Boustedt, Bo Ivar, f. 28 aug. 1868 i Fuxerna församling. Föräldrar: kaptenen Axel Rudolf Boustedt och Amanda Karolina Bergius. Elev vid Göteborgs h. latinläroverk ht. 1882; avlade mogenhetsexamen därstädes 31 maj 1889; volontär vid Bohusläns regemente 22 juni s. å.; elev vid infanterivolontärskolan å Karlsborg aug. s. å.−juni 1890; elev vid krigsskolan å Karlberg juli 1890; avlade officersexamen 28 okt. 1891; underlöjtnant i Bohusläns regemente 20 nov. s. å. samt vid regementet 7 apr. 1893; tillika lärare vid Billströmska folkhögskolan på Tjörn 1892−97; löjtnant i regementet 4 okt. 1895 och vid regementet 16 jan. 1896; elev vid infanteriskjutskolan å Rosersberg 28 maj−5 aug. 1897; repetitör därstädes juni−aug 1898; elev vid krigshögskolan okt. s. å.−25 juli 1900; generalstabsaspirant 1 okt. 1900−31 mars 1903; kommenderad vid lantförsvarsdepartementets kommandoexpedition 1 okt. 1901−30 apr. 1902 och vid generalstaben, med placering på kommunikationsavdelningen, 2 okt. 1903; löjtnant vid generalstaben 30 okt. s. å.; andre lärare vid infanteriskjutskolan å Rosersberg 1 jan.−31 dec. 1904; kapten vid generalstaben 4 okt. s. å.; lärare i krigshistoria vid krigshögskolan 1 okt. 1905−30 sept. 1910; kapten i Bohusläns regemente 26 okt. 1906; företog en militär studieresa i Tyskland och bevistade därunder de tyska kejsarmanövrerna i Westfalen sept. s. å.; sekreterare hos till generalstaben inkallade sakkunniga för granskning av förslag till reglemente för militärtransporter å järnväg 5 mars 1909; kapten vid Älvsborgs regemente 22 okt. s. å.; sekreterare hos sakkunniga rörande befordringsförhållandena inom krigsmakten 16 nov. 1909−4 apr. 1910; ånyo kommenderad vid generalstaben med placering på kommunikationsavdelningen 26−29 sept. 1911 samt från 1 nov. s. å.; ånyo lärare i krigshistoria vid krigshögskolan 1 nov. 1911−31 okt. 1912; överadjutant och major vid generalstaben 26 apr. 1912; tillika avdelningschef för kommunikationsavdelningen därstädes 10 juli s. å.; överadjutant och överstelöjtnant vid generalstaben 26 febr. 1915; sakkunnig inom civildepartementet för utredande av östra Upplands järnvägsfråga 2−9 okt. s. å.; ombud för generalstaben vid överläggningar rörande omläggning av allmänna järnvägsstatistiken jan.−maj 1916; överstelöjtnant vid Västernorrlands regemente 20 okt. s. å.; kommenderad att tjänstgöra vid generalstaben 21 okt.−15 nov. s. å.; har utarbetat förslag till instruktion för fälttjänstövningar hösten s. å.−våren 1917; överste i armén 13 nov. 1917; överste och chef för Västernorrlands regemente 14 juni 1918; ledamot av infanterikommissionen våren 1920−nov. 1921; chef för tolvte infanteribrigaden 13 aug. 1921; chef för Upplands infanteriregemente och tillika för nionde infanteribrigaden 20 febr. 1923. RSO 1912; LKrVA s. å.; RVO 1913; RNO 1916; KSO2kl 1921; innehar utländsk orden.

Gift 15 febr. 1917 med Hedvig Kristina (Stina) Håkansson, f. 23 sept. 1881, dotter till kaptenen vid Södermanlands regemente Axel Vilhelm Håkansson.

Biografi

Sedan B. genomgått krigshögskolan och bundits vid generalstaben, togs han huvudsakligen i anspråk för kommunikationsfrågor, inom vilket område han sedermera som avdelningschef kom att utöva en mycket uppskattad verksamhet. Hans arbetsförmåga och erfarenhet blevo också utnyttjade för särskilda utredningsuppdrag, merendels i järnvägstekniska frågor. Utom i de kommittébetänkanden, han därvid som sekreterare utarbetat, har B. framträtt som författare inom kommunikationsområdet med en avhandling om »Statsbanornas användande för militära ändamål» i minnesskriften »Statens järnvägar 1856−1906». — Genom deltagande i en mångfald fält- och fälttjänstövningar i Sverige och studier i Tyskland (1907) förvärvade B. samtidigt en mångsidig militär erfarenhet, som han sedermera fick tillfälle att göra gällande vid utarbetandet av åtskilliga militära reglementen; bland dem förtjänar särskilt att nämnas en »Instruktion för fälttjänstövningar», som utfärdades år 1917.

B:s verksamhet som lärare i krigshistoria vid krigshögskolan kännetecknades av en strävan att hos eleverna framtvinga koncentration och logisk saklighet. Från denna hans verksamhet härrör sig det år 1912 utgivna arbetet »Kriget i Tyskland 1809. Regensburg.» Det innehåller en skildring av det snabbt utspelade kriget mellan Napoleon och österrikarna i apr. 1809 kring Regensburg och belyser med stor saklighet och noggrannhet de båda motståndarnas olika metoder: säkerhet i planläggningen och kraft i utförandet å Napoleons sida, tveksamhet och dröjsmål hos österrikarna. Under sina krigshistoriska studier hade B. kommit i beröring med generallöjtnant G. Björlin, vilken vid tiden för B:s verksamhet vid krigshögskolan var sysselsatt med utgivandet av sin stora levnadsteckning över Johan Banér, och då Björlin för en tid av sjukdom nödgades att avbryta arbetet, slutredigerade B. verkets andra del. B. har även under senare tid lagt i dagen sitt krigshistoriska intresse som ledamot av Karolinska förbundets styrelse. — Utom ovan nämnda skrifter ha åtskilliga artiklar och recensioner flutit ur B:s penna.

Författare

L. Jacobson.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Skriftliga meddelanden av B.; Generalstaben 1873—1923. Minnesskrift (1924).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Bo I Boustedt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18020, Svenskt biografiskt lexikon (art av L. Jacobson.), hämtad 2023-05-29.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18020
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Bo I Boustedt, urn:sbl:18020, Svenskt biografiskt lexikon (art av L. Jacobson.), hämtad 2023-05-29.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se