Bero Magni de Ludosia

Död:1465 – Österrike (i Wien)

Domprost, Lärare


Band 04 (1924), sida 13.

Meriter

Biografi

Bero Magni de Ludosia, svensk medeltidslärd, var, såsom namnet angiver, bördig från Gamla Lödöse. Han inskrevs 1429 vid universitetet i Wien och var, sedan han vunnit magistergraden, lärare och examinator i den filosofiska fakulteten därstädes från 1433 till sin död. Hans föreläsningar behandlade så gott som alla till den filosofiska fakulteten hörande läroämnen: logik, moralfilosofi, matematik, naturvetenskap m. m, huvudsakligen i anslutning till Aristoteles. Vid sidan av sin lärarverksamhet bedrev han studier dels i teologi — han blev »baccalarius in theologia formatus» under 1440-talet — dels i kanonisk rätt. Enligt Olaus Magnus, av vilken han prisas som en mäkta klok man (»vir prudentissimus»), skall hans förmåga även ha tagits i anspråk av den i Wien residerande kejsar Fredrik III, som brukat honom i de viktigaste rådslag (»in supremis consiliis suis»). Denna uppgift torde, ehuru den i fråga om arten av mäster Beros ställning till kejsaren säkerligen innebär åtskillig överdrift, icke alldeles böra underkännas. Den, som det förefaller, oavbrutna vistelsen i Wien hindrade icke B. från att avancera från den ena värdigheten till den andra i sitt hemstift, Skara. Redan förut kanik därstädes, utnämndes han 16 dec. 1449 av påven Nikolaus V till domprost i Skara. Denna befordran medförde emellertid icke, att han lämnade Wien, utan avsåg endast att förbättra hans ekonomiska villkor. Då biskop Bengt Gustavsson i Skara avlidit 1460, utsågs mäster Bero »for sin klogheth» av domkapitlet till hans efterträdare. Valet stadfästes, troligen 1462, av påven Pius II. Sålunda ställd inför valet mellan Skara och Wien, kunde B. emellertid icke förmå sig att överge den högskola, åt vilken han ägnat sina bästa krafter, och då han av denna anledning varken lät viga sig som biskop eller personligen tog sitt stift i besittning, upphävdes utnämningen 31 maj 1465 av påven Paulus II, som samtidigt utnämnde Hans Markvardsson till biskop i Skara. Samma år avled B. i Wien, där han 1464 blivit canonicus vid S:t Stefans katedral. — B. är identisk med den »magister Bero», som enligt en uppgift från förra hälften av 1470-talet testamenterade sitt stora bibliotek (bortåt 140 volymer) till Skara domkyrka. Han har sålunda varit innehavare av den största kända boksamling, som ägts av svensk man under medeltiden. Den bevarade förteckningen över dess innehåll synes utvisa, att han var i besittning av en mångsidig lärdom inom den medeltida skolastikens råmärken.

Författare

G. Carlsson.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Handskrifter: Disputata super libros [Aristotelis] de anima, 1437 (Heiligenkreuz' klosterbibliotek, Österrike). — Disputata super libros Aristotelis de generacione et corrupcione, 1441 (Karlsruhe Hof- und Landesbiblio-thek). — En långfredagspredikan 1454 och två akademiska tillfällighetstal 5 juli och 13 sept. s. å. (Wiens Hofbibliothek).

Källor och litteratur

Källor: Meddelanden av dr. phil. Ellen Jorgensen, Köpenhamn, ur Acta facultatis artium i Wien och ur de handskrivna talen i Wiens Hof-bibliothek; G. Carlsson, Vårt största enskilda medeltidsbibliotek och dess ägare (Nord. tidskr. f. bok- o. bibl.-väsen, 1918); dens., Mäster Beros af Lödöse bibliotek (ibid., 1922); K. H. Karlsson, Electus Björn i Skara samt striderna om domprosteriet i Skara 1449—1475 (Kyrkohist. årsskr., 1905).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Bero Magni de Ludosia, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18102, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Carlsson.), hämtad 2020-04-04.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18102
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Bero Magni de Ludosia, urn:sbl:18102, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Carlsson.), hämtad 2020-04-04.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se