Nils Bese

Död:tidigast 1518

Slottsfogde


Band 04 (1924), sida 64.

Meriter

2. Nils Bese, den föregåendes systerson och son till väpnaren Nils Olsson och Anna Stensdotter Bese. Nämnes första gången 7 sept. 1495; var konung Hans' fogde å Västerås' slott 1499 och innehade denna befattning till omkring 11 nov. 1501; slottsfogde i Stockholm sept. 1505–okt. 1506; levde ännu 23 nov. 1518, men synes ha dött ej långt därefter.

Gift i juli 1507 med Kerstin Gotskalksdotter, dotter till väpnaren Gotskalk Arendsson (av Ulvsläkten) och Elin Nilsdotter (sparre).

Biografi

Ehuru B. aldrig blev vare sig riddare eller riksråd, spelade han en viss politisk roll under 1500-talets första decennium. Han började sin bana som konung Hans' troman och försvarade under revolutionsåret 1501 för dennes räkning Västerås' slott mot Sten Stures trupper, som belägrade Västerås från mormässan (8 sept.) till omkring 11 nov., då B. äntligen måste kapitulera. På förbön av den mäktige Erik Turesson Bielke, som var gift med hans kusin (se B. 1), togs han emellertid till nåder av det segrande Sturepartiet och inträdde senast i början av år 1505 i riksföreståndaren Svante Nilssons personliga tjänst. Om herr Svantes förtroende för honom vittnar den omständigheten, att han från hösten s. å. ungefär ett års tid beklädde den viktiga befattningen som slottsfogde i Stockholm. De rapporter, han i denna egenskap sände riksföreståndaren, äro av icke ringa intresse, enär de lämna underrättelser om den tillförsel, som Stockholm under våren 1506 trots konung Hans' förbud erhöll från hansestäderna vid Östersjön, främst Danzig. Vid tiden för sitt giftermål bosatte sig B. på gården Ekhult i Bankekinds härad, Östergötland. Här gjorde han sig till en början förtjänt om riksföreståndaren genom att till förmån för denne och hans nationella politik påverka östgötabönderna, och ännu på hösten 1509 var det goda förhållandet mellan honom och herr Svante till synes orubbat. I samband med den år 1510 inträffade brytningen mellan Svante Nilsson och hans beskyddare och vän Erik Turesson Bielke råkade emellertid B. i onåd hos riksföreståndaren, som tog ifrån honom hans förläningar och »hans eget fasta jordagods, som han lagligen köpt haver» (Ekhult?). Från denna tid omtalas B. sällan; han bodde under sina sista år på Bogestad i Hanekinds härad. — B., som endast efterlämnade döttrar, testamenterade tillsammans med sin hustru en del gods till Askeby kloster, vilket varit föremål jämväl för den egentliga Beseättens speciella omvårdnad.

Författare

G. Carlsson.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Pergamentsbrev, RA; Strödda hist. handl., vol. 3, RA: brev av Hans Brask 9 sept. 1524 ang. donationen till Askeby kloster; B. E. Hildebrands diplomatarium, HA bibliotek, dep. i RA: brev av 7 sept. 1495 och 14 juni 1508; Stockholms tankebok 1504—07, Stockholms rådhusarklv; Sturesamlingen: Svante Nilssons arkiv, danska riksarkivet: pergamentsbrev av 3 sept. 1509, brev av Knut skrivare till herr Svante 18 dec. 1502 (n:o 268) och av Nils Bese till dens. (8 st.: n:o 325, 330, 348, 686, 687, 714, 793, 802); Sverige A III, Diverse, danska riksarkivet: anteckn. av 11 sept. 1505. — Anna Fickesdotter Bylows släktanteckningar (se under B. 1); Bidrag till Skandinaviens historia, utg. af C. G. Styffe, 5 (1884); Diplomatarium Dalekarlicum, utg. af C. G. Kröningssvärd & J. Liden, 1 (1842); E. Grönblad, Nya källor till Finlands medeltidshistoria (1857), s. 146; Handl. rör. Skandinaviens historia, 20 (1835), s. 289 o. följ.; Scriptores rerum Suecicarum, 1:1 (1818), s. 80. — K. H. K[arlsson], Bese-ätten (Person- hist. tidskr., 1905).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Nils Bese, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18126, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Carlsson.), hämtad 2024-07-14.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18126
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Nils Bese, urn:sbl:18126, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Carlsson.), hämtad 2024-07-14.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se