Selim G Birger

Född:1879-02-18 – Ystads församling, Skåne län
Död:1931-05-22

Läkare, Botanist


Band 04 (1924), sida 445.

Meriter

Birger, Selim Gotthard, f. 18 febr, 1879 i Ystad. Föräldrar: civilingenjören Karl Johan Andersson och Eva Charlotta Malmström. Avlade mogenhetsexamen i Lund 22 maj 1897; inskrevs vid Lunds universitet 6 okt. s. å. och vid karolinska institutet i Stockholm ht. 1899; med. kand. i Stockholm 16 jan. 1904; inskrevs vid Uppsala universitet 20 sept. s. å.; med. lic. i Stockholm 13 mars 1909; har företagit resor i botaniskt syfte i Sveriges alla landskap utom Bohuslän och Värmland samt till Finland och Ryssland 1897, till Danmark och norra Tyskland 1898 och 1899, till Sydamerika med Falklandsöarna 1904 och till Portugal 1921. Amanuens vid karolinska institutets histologiska institution ht. 1900–vt. 1901 och vid sjukhuset S:t Göran i Stockholm mars 1909 –mars 1911; praktiserande läkare i Stockholm sedan hösten 1911; läkare vid sjukhuset S:t Görans poliklinik för hud- och könssjukdomar sedan apr. 1912.

Gift 22 apr. 1907 med Signe Sofia Falck, f. 15 apr. 1883, d. 29 aug 1964, dotter till jägmästaren i Lillhärdal Karl Rickard Falck.

Biografi

B. är som läkare specialist på hud- och könssjukdomar och har på detta område publicerat några mindre avhandlingar. Mest är han emellertid känd som botanisk författare, väsentligen inom växtgeografien. Hans första vetenskapliga arbete behandlar växtvärlden i Pajala socken i Norrbotten (1904). Även de flesta av hans senare talrika avhandlingar behandla norra Sveriges växtlighet. Materialet har han i stor utsträckning själv insamlat under resor åren 1898–1909 i skilda delar av de svenska fjällen. Till större delen utgöras de ifrågavarande arbetena av materialsamlingar av floristisk natur. Emellertid äro växtsamhällena föremål för behandling t. ex. i avhandlingen om vegetationen i Pajala och i en mera monografisk om Härjedalens växtvärld (1908). Detsamma gäller om en avhandling om de 1882–86 nybildade Hjälmaröarnas vegetation (1905).

Under åtskilliga år har B. i mycket stor utsträckning samlat material till framställande av kartor över olika växtarters utbredning inom Skandinavien.. Härvid har han utvecklat sig till den främste kännaren av vår floristiskt växtgeografiska litteratur. Som resultat av dessa studier har han publicerat bl. a. särskilda uppsatser om några arter. I främsta rummet ha emellertid hans kartor hittills kommit till användning i det stora arbetet: »Den norrländska florans geografiska fördelning och invandringshistoria» (1912), som B. utgivit tillsammans med sin broder, professor Gunnar Andersson. På grund av sin stora litteraturkännedom har B. från olika håll anlitats för utarbetandet av översikter över växtvärlden inom skilda delar av Sverige, så t. ex. av Svenska, turistföreningen för flera av dess resehandböcker.

På det personhistoriska området är B. en framstående kännare av särskilt svenska botanister och har hopbringat ett betydande material rörande sådana. Även inom den populärvetenskapliga litteraturen intar B. en bemärkt plats. I Svenska turistföreningens årsskrift finnas t. ex. av hans hand talrika uppsatser, behandlande särskilt resor, bygdehistoria och naturskydd. B. äger ett stort herbarium. Under senare år har han särskilt intresserat sig för pteridofyter och äger en av de största pteridofytsamlingar, som finnas i privat ägo.

Författare

Gunnar Samuelsson.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Selim G Birger, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18243, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gunnar Samuelsson.), hämtad 2023-06-01.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18243
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Selim G Birger, urn:sbl:18243, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gunnar Samuelsson.), hämtad 2023-06-01.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se