Fredrik Gottlieb Bissmark

Född:1862-09-03 – Halmstad stad, Hallands län
Död:1945

Läkare, Medicinalråd


Band 04 (1924), sida 462.

Meriter

Bissmark, Fredrik Gottlieb, f. 3 sept. 1862 i Halmstad. Föräldrar: köpmannen Fredrik Edvin Bissmark och Amalia Josefina Scherdin. Genomgick Halmstads h. allmänna läroverk; avlade mogenhetsexamen därstädes 4 juni 1881; student i Uppsala ht. s. å.; med. fil. kand. 27 maj 1882; avlade med. kand.-examen vid karolinska institutet 12 dec. 1885; med. lic. därstädes 14 sept. 1889; legitimerad läkare 16 sept. s. å.; genomgick studiekurs i Stockholm för vinnande av kompetens till förste provinsialläkartjänst 1 sept.–30 nov. 1894; har företagit ett flertal utrikes studieresor och deltagit i kongresser. Amanuens i anatomi vid karolinska institutet läsåret 1884–85; underläkare vid garnisonssjukhuset i Stockholm 1 okt. 1888–31 mars 1889; stipendiat i fältläkarkåren 29 mars 1889–31 dec. 1890; tjänstgjorde som amanuens vid Serafimerlasarettets medicinska kliniker sammanlagt tretton månader under tiden 1 juni 1889–30 nov. 1890; vik. underläkare därstädes 20 dec. 1889–4 febr. 1890; tf. förste provinsialläkare i Hallands län 1 jan. 1891–8 juli 1893 samt tillika tf. provinsialläkare i Halmstads distrikt 6 febr.–8 juli 1893; bataljonsläkare i fältläkarkårens reserv 14 jan. 1891; biträdande provinsialläkare i Halmstads distrikt 9 juli 1893–31 jan. 1897; tf. förste provinsialläkare i Blekinge län 1 febr. 1897; förste provinsialläkare i Östergötlands län och provinsialläkare i Linköpings distrikt 18 mars 1898; sakkunnig rörande utnämning och befordran av svenska kvinnor till vissa befattningar 12 sept. 1910; förste provinsialläkare i Stockholms län och provinsialläkare i Stockholms distrikt 8 okt. s, å.–31 dec. 1911 samt förste provinsialläkare i Stockholm fr. o. m. 1 jan 1912; utnämndes, efter att ha tjänstgjort i medicinalstyrelsen såsom adjungerad ledamot 8 okt.–30 nov. 1909 och som tf. medicinalråd åren 1910, 1913 och 1914, till medicinalråd och byråchef i medicinalstyrelsen 7 okt. 1914; ledamot av statistiska tabellkommissionen 13 jan. 1913; ledamot av kommittén angående livsmedelslagstiftningen 5 maj 1916–31 dec. 1922; utsedd att såsom svensk delegerad deltaga i samarbete med Danmark och Norge på livsmedelslagstiftningens område 1918; ledamot av kommittén rörande lönereglering för universitet och vissa högre läroanstalter dec. 1920. Ledamot av Svenska läkarsällskapet 1890; RNO 1908; innehar jämväl utländsk orden.

Gift 28 okt. 1891 med Helfrid Ingelson, f. 8 maj 1866, dotter till provinsialläkaren i Tanum Vilhelm Anders Ingelson.

Biografi

Vid införandet av den för vårt lands allmänna hälso- och sjukvård så betydelsefulla förste provinsialläkarinstitutionen var B. en bland de första läkare, som av medicinalstyrelsen togs i anspråk för den nya befattningen. Under sin verksamhet, först såsom tf. förste provinsialläkare och sedan såsom ordinarie sådan, förvärvade sig B. en ingående och omfattande kännedom om landets hälsovårdsangelägenheter och dess krav på en rationell hälso- och sjukvård. Det var sålunda med en rik fond av samlad erfarenhet inom hithörande områden, som B. tillträdde den ansvarsfulla posten som chef för hälsovårdsbyrån inom rikets högsta medicinska myndighet. I sådan egenskap har han bl. a. haft att föredraga ärenden angående den allmänna hälso- och sjukvården, epidemisjukhusen, karantänsanstalterna, skyddskoppympningen, åtgärderna mot de smittsamma könssjukdomarna, statens bakteriologiska laboratorium m. m. Därvid har uti flera frågor av mera principiell betydelse den av B. hävdade ståndpunkten vunnit statsmakternas godkännande. B. har slutligen haft i uppdrag att vara medlem av såväl den rättsmedicinska som den rättspsykiatriska nämnden inom medicinalstyrelsen.

Författare

E. Åberg.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Eckl.-dep. handl. 18 mars 1,898 och civ.-dep. handl. 8 okt. 1910 (meritförteckn.), RA.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Fredrik Gottlieb Bissmark, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18246, Svenskt biografiskt lexikon (art av E. Åberg.), hämtad 2021-06-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18246
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Fredrik Gottlieb Bissmark, urn:sbl:18246, Svenskt biografiskt lexikon (art av E. Åberg.), hämtad 2021-06-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se