Bjerkén, släktBand 04 (1924), sida 493.

Biografi

af Bjerkén, släkt, härstammande från häradsdomaren Hans Torbernsson i Bjärke i Hova socken, vilken levde på 1600-talet. En son till honom, prosten och kyrkoherden i Fredsberg Jonas Bjerchenius, vilken antog släktnamnet efter sin födelsesocken, blev far till assessorn i bergskollegiet Hans Bierchenius (f. 1691, d 1750). Söner till denne voro kanslirådet Johan Bjerkén (f. 1725, d 1780), adlad af Bjerkén 23 jan. 1770, — nämnd såsom ledamot av Utile dulci, i vars »Vitterhetsnöjen» (D. 2, 1770) han tryckte poemen »Grönsiskan och sparfven» och »Den half-lärde» —, samt kaptenen Gustaf af B. (f. 1729, d 1799) och assessorn Pehr af B. d. ä. (se nedan 1), vilka båda adlades och adopterades på den äldre broderns nummer, den förre 4 febr. 1773 och den senare i juli s. å. Gustaf af B. var farfars far till professorn vid tekniska högskolan Pehr Konstantin af B. (se nedan 3). Bland Pehr af B:s söner märkas livmedikus Pehr af B. d. y. (se nedan 2) samt kyrkoherden i Stora Dala Carl Gustaf af B. (f. 1767, d 1804),. »en snillrik, god, uppriktig och välmenande man, men något stolt och ojämn till lynnet, lätt sårad och stundom nog oförsiktig»; efter att ha fått uppträda som ordinarie opponent vid en under Gustav III:s besök i Uppsala år 1787 anordnad disputation utgav han 1795 novellen »Den ensamme eller hjertats filosof», karakteriserad av borgerlig sentimentalitet med en tillsats av frivolitet, samt framträdde 1799 med ytterligare några vitterhets alster, bland vilka hans »Äreminne öfver Sten Sture d. ä.» belönades med Svenska akademiens silverpenning.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Bjerkén, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18257, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-10-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18257
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Bjerkén, släkt, urn:sbl:18257, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-10-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se