Johan Alfred Björling

Född:1871-10-19
Död:1893

Forskningsresande, Polarforskare


Band 04 (1924), sida 637.

Meriter

5. Johan Alfred Björling, f. 19 okt. 1871, d antagligen 1893. Föräldrar: handlanden Johan Alfred Björling ocli Lydia Kastengren. Studerade vid Claesons förberedande elementarskola för gossar, vid h. allmänna läroverket på Södermalm, vid Jakobs realskola och vid h. realläroverket på Norrmalm; avlade studentexamen 11 dec. 1891. — Ogift.

Biografi

Redan under skoltiden företog B. forskningsfärder, nämligern 1887 i Norrland och 1889 i Lappland, då han och en av hans kamrater voro de första svenskar, som lyckades bestiga Kebnekaise. 1890 deltog han jämte A. Klinckowström i den av G. Nordenskiöld ledda expeditionen till Spetsbergen, och 1891 medföljde han ett handelsfartyg till de danska kolonierna på Grönlands västkust. Från Upernivik, den nordligaste av dessa, lyckades han med en av eskimåer rodd båt komma norrut ända till Devils thumb (74° 30' nordlig bredd). På våren 1892 begav han sig jämte E. G. G. Kallstenius åter till nordvästra Grönland, i syfte att utforska den okända delen av polarbassängen norr om Nordamerika. Färden gick via Newfoundland, där B. till expeditionsfartyg inköpte skonaren Ripple (37 tons), antog tre man till besättning och anskaffade proviant, som dock för en eventuell övervintring var knappt tilltagen. Sedan hördes intet om företaget förrän i nov. 1893, då ett telegram meddelade, att valfångstfartyget Aurora 17 juni samma år påträffat Ripple såsom vrak och fastfrusen i isen vid Careyöarna i mynningen av Smith sund. Av påträffade anteckningar framgick, att Ripple 2 aug. 1892 lämnat Godhavn och därpå seglat längs isen i Baffins bay samt över Melville bay till Kap York, varefter B. fortsatt till Carey-öarna för att förse sig med proviant från den där befintliga engelska depån. Vid öarnas sydkust strandade emellertid Ripple, före 17 aug., och måste övergivas, varpå B. i stället för att med skeppsbåten försöka nå Grönlands västkust, varigenom expeditionen säkerligen hade räddats, begav sig norrut till Northumberlandön och därifrån åter till Carey-öarna samt slutligen, sedan en man avlidit, 12 okt. till Clarence head på Ellesmereland. Här synes det ha varit B:s förhoppning att komma i beröring med eskimåer för erhållande av livsmedel och bistånd för fullföljandet av sina planer, vilka han trots alla motgångar och sin bristfälliga utrustning ej synes ha uppgivit. Hans bemödanden torde ha strandat redan på senhösten 1892 eller den följande vintern och expeditionen omkommit. De efterforskningar, vilka såväl från Sverige som utlandet gjorts för utrönandet av dess öde, bland dem den av doktor A. Ohlin och jägmästaren E. Nilsson år 1894 med valfångaren Eclipse från Dundee företagna undsättningsexpeditionen, blevo resultatlösa. — B. ägde stor energi och brinnande forskningslust men saknade erforderlig erfarenhet för sitt svåra värv, och hans expedition var illa förberedd och utrustad.

Författare

C. Forsstrand.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Meddelanden i tidskr. Ymer 1892—94; A. Ohlin, På forsk- ningsfärd efter Björling och Kallstenius (1895).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Johan Alfred Björling, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18318, Svenskt biografiskt lexikon (art av C. Forsstrand.), hämtad 2024-07-14.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18318
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Johan Alfred Björling, urn:sbl:18318, Svenskt biografiskt lexikon (art av C. Forsstrand.), hämtad 2024-07-14.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se