Bengt A Beckman

Född:1881-05-24 – Norrköpings Sankt Olai församling, Östergötlands län
Död:1934 – Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län

Fysiker


Band 03 (1922), sida 44.

Meriter

4. Bengt Alexander Beckman, f. 24 maj 1881 i Norrköping. Föräldrar: justitierådmannen Leonard Beckman och Agnes Karolina Beckman. Avlade mogenhetsexamen vid Norrköpings h. allmänna läroverk 6 juni 1899; student i Uppsala ht. s. å.; fil. kand. 30 maj 1902; fil. lic. 29 maj 1908; disp. 24 maj 1911; fil. doktor 31 maj s. å,; har företagit studieresor till Paris okt. 1905–apr. 1906 samt till Leiden 1912–13, där han tjänstgjorde som assistent vid H. Kamerlingh Onnes' laboratorium. Docent i fysik vid Uppsala universitet 16 juni 1911; förordnad 23 jan. 1915 att upprätthålla laboratorsbefattningen i experimentell fysik därstädes från 1 jan. s. å.; laborator i samma ämne 22 apr. 1916.

Gift 5 jan. 1912 med fil. lic. Anna Nilsson, f. 10 juli 1885, dotter till kontorschefen Martin Nilsson i Göteborg.

Biografi

På det Kamerlingh-Onnesska kryelaboratoriet i Leiden sattes B. i tillfälle att väsentligt utvidga sina i gradualavhandlingen påbörjade undersökningar över tryckets och temperaturens inflytande på det elektriska ledningsmotståndet hos metaller och legeringar och arbetade därvid med temperaturer ända ned till -258°. Tack vare hans med stor omsorg och precision utförda mätningar föreligger ett synnerligen värdefullt material för den teoretiska behandlingen av elektricitetsledningen hos metaller. Det var huvudsakligen på grund av observationsmaterialet i B:s doktorsavhandling, som E. Grüneisen år 1913 uppställde en ny teori över elektricitetsledningen. Ett experimentellt resultat av betydelse uppnådde B. genom påvisandet av den olikhet, som gör sig gällande, då legeringarnas beståndsdelar äro ömsesidigt lösliga i varandra eller ej. I senare fallet äro tryckkoefficienterna en lineär funktion av ledningsmotståndet, i det förra (de fasta lösningarnas område) åter en lineär funktion av ledningsförmågan, och i detta sista fall äger även en lineär relation rum mellan tryck- och temperaturkoefficienter för ledningsmotståndet. En annan serie, undersökningar, som av B. utförts hos Kamerlingh-Onnes, behandlar den s. k. »Hall-effekten», dvs. de förändringar, som ekvipotentiallinjer och ledningsmotstånd hos en strömgenomfluten metallplatta undergå i magnetfält, då kraftlinjerna gå vinkelrätt mot plattan. Dessa B:s arbeten bekräfta i hög grad, att vid lägsta temperaturer lagarna för elektronerna och deras rörelser äro helt andra, än man skulle vänta av de för ledningen i metaller vid vanlig temperatur av P. Drude, H. A. Lorentz och J. J. Thomson m. fl. uppställda teorierna. En sarnmanfattande redogörelse för sina resultat har B. publicerat i Leiden-laboratoriets Meddelanden, Supplement (1915).

Författare

Sven Odén.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Uber den Einfluss des Druckes auf die elektrische Leitfähigkeit bei Pyrit, Eisenglanz und Metallegierungen. Upps. 1911. (4), 109 s. (Gradualavh, bel. med Ångströmska premiet; även i UUÅ 1911.) — Uber das Verhältnis der spezifischen Wärmen der Kohlensäure bei niedrigen Drucken. Sthm 1912. 9 s. (Arkiv f. matem, etc, Bd 7, N:o 27.) — Uber den Einfluss des Druckes auf die elektrische Leitfähigkeit bei Metallegierungen. Sthm 1912. 18 s. (Ibid, Bd 7, N:o 42.) — On the Hall effect and the change in the resistance in a magnetic field at low temperatures. 1. Measurements on the Hall effect and the change) in the resistance of metals and alloys in a magnetic field at the boiling point of hydrogen and at lower temperatures. 2. The Hall effect and the resistance increase for bismuth in a magnetic field at, and below, the boiling point of hydrogen. 3—4. Measurements at temperatures between + 17° C. and — 200 ° C. of the Hall effect, and of the change in the resistance of metals and alloys in a magnetic field. 5. Measurements on the Hall effect for alloys at the boiling point of hydrogen and at lower temperatures. 6. The Hall effect for nickel, and the magnetic change in the resistance of nickel, mercury and iron at low temperatures down to the melting point of hydrogen. 7. The Hall effect for gold-silver alloys at temperatures down to the melting point of hydrogen. 8. The Hall effect in tellurium and bismuth at low tenvperatures down to the melting point of hydrogen (Communications from the physic. labor. of the univ. of Leiden, N:o 129 a, s. 3—16, N:o 129 c, s. 31—34, N: o 130 a, s. 3—15, N:o 130 b, s. 19—23, N:o 130 c, s. 27—29, N:o 132 a, s. 3—9, N:o 132 c, s. 23—32, N:o 132 d, s. 35T42, 1912—13; även i K. Akad. van wetenschappen te Amsterdam, Proceedings of the section of sc. Vol. 15, 1912—13, s. 307—318, 319—321, 649—659, 659—663, 664—666, 981—987, 988—996, 997—1003, och på holländska i samma akademis Verslag van de gewone vergad. der wis- en natuurk. afd. Deel 21, 1912—13, s. 263—275, 478—481, 481—492, 672—676, 676—678, 881—887, 1035—1044, 1044—1051; 1, 2, 5, 6 och 8 tills. med H. Kamerlingh Onnes). — On the change induced by pressure in electric resistance at low temperatures. 1. Lead (Communications from the physic. labor. of the univ. of Leiden, N:o 132 b, 1912, s. 13—19; även i K. Akad. van wetenschappen te Amsterdam, Proceedings. of the section of sc., Vol. 15, 1912—13, s. 947—952, och på holländska i samma akademis Verslag van de gewone vergad. der wis- en natuurk. afd., Deel 21, 1912—13, s. 888—893; tills, med H. Kamerlingh Onnes). — Measurements on resistance of pyrite at low temperatures, down to the melting point of hydrogen (Communications from the physic. labor. of the univ. of Leiden, N:o 132 g, 1913, s. 63—66; även i K. Akad. van wetenschappen te Amsterdam, Proceedings of the section of sc., Vol. 15, 1912—13, s. 1384—1386, och på holländska i samma akademis Verslag van de gewone vergad. der wis- en natuurk. afd., Deel 21, 1912—13, s. 1281—1284). — Uber den Einfluss des Druckes auf die elektrische Leitfähigkeit bei • Silber-Aluminium-Legierungen mit kleinem Aluminiumgehalt (Internat. Zeitschr. f. Metallographie, Bd 6, 1914, s. 246— 255). — Uber den Einfluss von Druck und Temperatur auf die elektrische Leitfähigkeit des Palladiums bei Wasserstoff-Okklusion (Annalen d. Physik, F. 4, Bd 46, 1915, s. 481—502). — Uber den Einfluss des Druckes auf die elektrische Leitfähigkeit bei TelLur (ibid., s. 931—940). — On the Hall effect and the change of the electric resistance in a transverse magnetic field at low temperatures down to the melting point of hydrogen (Communications from the physic. labor. of the univ. of Leiden, Suppl. 40, 1915; 66 s.). — Über den Einfluss von Druck auf die elektrische Leitfähigkeit der reinen Metalle nach einer Theorie von E. Griineisen (Physik. Zeitschr., Jahrg. 16, 1915, s. 59—62). — Uber den Einfluss transversaler Magneti-sierung auf den elektrischen Widerstand von Tellur (Annalen d. Physik, F. 4, Bd 54, 1917, s. 182—196). — Metallers elektriska ledningsförmåga vid låga temperaturer (Tidskr. f. elem. matem., etc, Årg. 1, 1917—18, s. 210—221). — Mätning av låga temperaturer (ibid., Årg. 3, 1919—20, s. 43—50).

Källor och litteratur

Källa: Eckl.-dep. handl. 22 apr. 1916 (meritförteckn.)

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Bengt A Beckman, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18388, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sven Odén.), hämtad 2023-01-29.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18388
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Bengt A Beckman, urn:sbl:18388, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sven Odén.), hämtad 2023-01-29.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se