Eric Beckman

Född:1700-12-06 – Stockholms stad, Stockholms län
Död:1749-05-30

Präst


Band 03 (1922), sida 20.

Meriter

Eric Beckman, f. i Stockholm, 6 dec. 1700, d. 30 maj 1749. Föräldrar: slaktaråldermannen i Stockholm Olof Bengtsson Beckman och hans tredje hustru Katarina Roth. Genomgick tyska skolan i Stockholm; student i Uppsala 24 febr. 1717; disp. 16 mars 1720 (De studio gloriæ ejusque moderatione; pres. Joan. Steuchius) och 8 maj 1722 (De judiciis publicis veterum romanorum; pres. Fabian Törner); fil. magister 12 juni s. å.; avlade examen ad sacros ordines 3 dec. 1724; begav sig som Stieglersk stipendiat 11 sept. 1725 på en utländsk studieresa, varunder han besökte lärda män och universitet i Tyskland, Holland och England; hemkom under senare delen av 1727. Kallad till adjunkt vid Riddarholmskyrkan och prästvigd 1724; nådårspredikant därstädes 1728; pastorsadjunkt i Storkyrkoförsamlingen; rektor vid trivialskolan i Stockholm 1731; kyrkoherde i Knutby och Faringe 19 juni 1738; v. kontraktsprost 25 sept. 1741; kontraktsprost 15 maj 1744; riksdagsman 1746–47.

Gift 22 maj 1735 med Margareta Troilia, f. 3 mars 1705, d. 12 dec. 1774 i Uppsala, dotter till prosten och kyrkoherden i Stora Skedvi Olof Troilius och änka efter inspektören på Österby bruk Karl Wiens samt sedermera ånyo omgift med B:s efterträdare, prosten och kyrkoherden Johan Helleday.

Biografi

B. vann på sin tid berömmelse som framstående litterär bekämpare av herrnhutismen. Vid riksdagen 1746–47, som han bevistade, erhöll han av prästeståndet i uppdrag att utgiva en skrift mot nämnda riktning. Med anledning därav tryckte han 1748 en översättning av den tyske teologen Ernst Salomon Cyprian's skrift »Förnuftig warning för then wilfarelsen, som wore alla sätt at tjena Gud, eller alla religioner lika goda och gällande til saligheten» och bifogade en dubbelt så lång »Inledning angående herrnhutiska secten», vari han på det häftigaste angrep Zinzendorf och brödraförsamlingen. Då den bekante svenske herrnhutaren Arvid Gradin sökte vederlägga B:s beskyllningar medelst en försvarsskrift, som delgavs åtskilliga förnäma personer, uppsatte B. »anmärkningar» över Gradins skrift, som innehöllo en fortsatt antiherrnhutisk polemik. Dessa anmärkningar utkommo först efter B:s död. B. uppgives ha varit duglig och plikttrogen både som skolman och präst. Han skall ha haft ett medlidsamt sinne och ej kunnat se sin nästas nöd utan att söka hjälpa.

Författare

G. Walli.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Företal till M. Laurentii Halenii... Nya testamentets swenske och grekiske concordantier..., Sthm 1734, Fol. (1 bl.) samt densammes Swenska och hebraiska concordantier öfwer Gamla testamentet och de apocryphiska böcker..., Sthm 1742, Fol. (6 bl.). (Anon.) — Inledning angående herrnhutiska secten (i nedannämnda av B. övers. arbete: Förnuftig warning... af E. S. Cyprian, Sthm 1748, s. 107—318). — Anmärkningar öfwer M. Arvid Gradins til herrnhutiska partiets heder och förswar emot Inledningen angående herrnhutiska secten kringspridde skrift, sanningen til styrko, det allmänna til uplysning och förwarning upsatte. Sthm 1749. 138 s. + bil. 88 s. [Gradins skrift är tryckt bland bilagorna till B:s arbete (s. 1—18) och sedermera särskilt omtryckt, Upps. 1768; den framkallade utom B:s 'Anmärkningar' även motskrifter av J. Kumblæus samt, efter omtrycket, en 'Kårt wederläggning' av E. Klint (anon.).] — Enligt uppgift i G. Benzelstiernas censorsjournal skall B. därjämte tills, med C. J. Lohman ha utarbetat 6:e uppl. av Dictionarium latino-svecanum et sveco-latinum, Sthm 1744 (ovisst om även redan 5: e uppl. av samma verk, Sthm 1733).

Översatt: Förnuftig warning för then wilfarelsen, som wore alla sätt at tjena Gud eller alla religioner lika goda och gällande til saligheten;... på tyska framgifwen af Ernst Salomon Cyprian, och nu på swenska öfwersatt samt tilökt med en inledning angående herrnhutiska secten. Sthm 1748. 22 bl., 318 s., 2 bl. Ny uppl. (med införda rättelser) s. å. 22 bl., 318 s., 1 bl. [Cyprians 'Warning' omfattar 19 bl. samt s. 1–106; forts. utgöres av B:s 'Inledning'.]

Källor och litteratur

Källor: Likpredikan över B. av H. Benzelius jämte personalier (1749); N. Jacobsson, Från en forskningsresa till Herrnhut (Kyrkohist. årsskr., 1903); H. Levin, Religionstvång och religionsfrihet i Sverige 1686—1782 (1896); A. Neander, Bidrag till den sv. brödraförsamlingens historia intill år 1750 (1883).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Eric Beckman, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18390, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Walli.), hämtad 2020-02-21.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18390
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Eric Beckman, urn:sbl:18390, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Walli.), hämtad 2020-02-21.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se