Olof Rudolf Bellander

Född:1794-10-26 – Tillberga församling, Västmanlands län (på Myckleby)
Död:1873-08-09 – Köpings stadsförsamling, Västmanlands län

Präst


Band 03 (1922), sida 92.

Meriter

1. Olof Rudolf Bellander, f. 26 okt. 1794 på Mycklinge i Tillberga socken, d. 9 aug. 1873 i Köping. Föräldrar: kronofogden Lars Rudolf Bellander och Gustava Munktell. Student i Uppsala 12 okt. 1813; disp. pro exercitio 13 maj 1815 (Τι εοτι το ιστοριχου το Εγγηυισμοι, p. II; pres. A. Södermark); disp. pro gradu 16 maj 1818 (Historia regis Soliman Schah et filiorum ejus filiæque fratris ejus, ex arabico in latinum conversa, p. VIII; pres. G. Knös); fil. magister 16 juni s. å.; prästvigd 19 maj 1821 på kallelse av greve Magnus Brahe; lärare för dennes yngre son Nils 1822–31; avlade pastoralexamen 19 jan. 1827; e. o. K. hovpredikant 22 jan. s. å. med tjänstgöring som slottspredikant på Rosersberg; regementspastor vid livgardet till häst 21 dec. 1830; vald till kyrkoherde i Köpings stads- och landsförsamlingar 1833; med deputerade hos H. M:t konungen begärd och därpå utnämnd 16 nov. s. å.; tillträdde 1834; prost 6 dec. 1837; kontraktsprost 5 febr. 1842; concionator vid prästmötet i Västerås s. å. KorrespSkS 1830; LNO 1854; teol. doktor 7 sept. 1860; fil. jubelmagister 31 maj 1869.

Gift 30 sept. 1837 med Lovisa Kristina Schenström, f. 31 juli 1808, d. 22 jan. 1888, dotter till lagmannen och borgmästaren Jonas Peter Schenström i Köping.

Biografi

»Till sitt yttre högrest oeh vördnadsbjudande, till sin karaktär kraftfull och allvarlig, till sitt väsen mild och godmodig, nitisk och ordningsfull, var B. inom sina församlingar allmänt älskad och efter sin bortgång saknad.» Med särskilt nit vinnlade han sig om skolans och undervisningens bästa, varför ock vid invigningen av det nya stadsskolehuset 1842 stadens borgerskap lät i en av skolans lärosalar uppsätta hans i olja målade porträtt; det flyttades sedermera, då minnet av hans tjugufemåriga verksamhet inom församlingarna firades, till kyrkans sakristia. Likaså bevarar en vid skolan stiftad stipendiefond minnet av hans namn och gärning. — Tidigt väcktes B:s håg för historiska och antikvariska studier, och han förstod att även vid sidan av trägna ämbetsgöromål finna tid till detta intresses tillfredsställande. Tack vare förbindelsen med familjen Brahe fick han tillfälle att deltaga i förtecknandet av Skokloster- och Rydboholmsarkiven. Företrädesvis inriktades dock hans forskningar på fäderneprovinsens historia. I sina först vid hög ålder (1869) utgivna »Anteckningar om Westmanlands härader i fordna tider» framlägger han bl. a. en på rika samlingar stödd sammanställning av i äldre urkunder förekommande namn på byar och andra orter inom landskapet och upptager särskilt härads- och sockennamnens uppkomst och betydelse till mera ingående diskussion. I ett särskilt kapitel giver han främst i anslutning till -stanamnens förekomst en av den senare forskningen i huvudsak bekräftad framställning av den äldsta bebyggelsens utbredning inom landskapet. I detta systematiska utnyttjande av namnmaterialet kan B. i viss mån sägas vara föregångsman. Som regel äro också hans uttalanden präglade av urskillning och sund kritik, även om hans tolkningar naturligen i detalj kunna diskuteras.

Författare

A. B. Carlsson.



Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Den av B. upprättade, år 1834 avslutade andra delen av förteckningen över Skoklosterarkivet, varav ett utdrag tryckts, förvaras liksom hans förteckning över Rydboholmsarkivet numera i riksarkivet. Ett i Uppsala universitetsbibliotek befintligt, interfolierat exemplar av »Anteckningarna» med handskrivna tillägg av B. visar, att han i det längsta fortsatte att ur nya källor komplettera sitt material.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Förtekning på den uti bibliotheket vid Skokloster förvarade grefliga Braheska samlingen af pergamentsbref (Handl. rör. Skandinaviens historia, D. 17, 1832, Bih., s. 117–132 + (6) s.; anon.). — Tal hållet vid Westerås bibel-sällskaps allmänna sammankomst d. 8 juni 1836 (Westerås bibel-sällsk. 22:a årsberättelse, 1837, s. 14–29). — Prestmöts-predikan hållen i Westerås domkyrka d. 15 sept. 1842. Västerås 1842. 4:o 16 s. (Ingår i: Handl. rör. prestmötet i Westerås år 1842.) — Anteckningar om Westmanlands härader i fordna tider; jämte tvenne bihang. Köping 1869. 136 s.

Källor och litteratur

Källor: Nekrolog i Köpings tidn. 15 aug. 1873; A. Arhusiander, Minnesord vid prestmötet i Westerås 1878 öfver aflidna prestmän. (Handl. rör. prestmötet i Westerås 1878); [B. O. Bellander], Vestmanlandssläkten Bellander (1911); O. Lundberg, Ur Västmanlands forntid (Sv. turistfören. årsskr., 1918); J. Fr. Muncktell, Westerås stifts herdaminne, 1 (1843) & P. A. Ljungberg, Vesterås stifts herdaminne, Ny följcL 1 (1880); A. Noreen, Vårt språk, 1 (1903—07).



Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Olof Rudolf Bellander, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18437, Svenskt biografiskt lexikon (art av A. B. Carlsson.), hämtad 2019-05-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18437
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Olof Rudolf Bellander, urn:sbl:18437, Svenskt biografiskt lexikon (art av A. B. Carlsson.), hämtad 2019-05-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se