Bernhard R Below

Född:1611 – Tyskland (i Rostock)
Död:1692-03-15 – Stockholms stad, Stockholms län

Läkare


Band 03 (1922), sida 131.

Meriter

2. Bernhard Richard Below, den föregåendes broder f. 1611 i Rostock, d. 15 mars 1692 i Stockholm. Student vid Rostocks universitet juni 1623; med. doktor. Stadsläkare i Norrköping 1639; fältmedikus vid armén i Skåne 30 jan. 1645; läkare vid ambassaden till Ryssland 1647; livmedikus hos drottning Kristina 29 apr. 1648 samt hos Karl X Gustav, Hedvig Eleonora och Karl XI; assessor i Collegium medicorum från dess privilegierande 16 maj 1663.

Gift 1) 27 jan. 1645 med Margareta Weijnicken, d. 1659, dotter till köpmannen Abraham Weijnicken; 2) 1661 med Viveka Schultzen, d. nov. 1710, som enligt von Döbeln var av frälsesläkt och medföljt drottning Hedvig Eleonora från Holstein, enligt Roberg »gamble mäster Hans Schultzes barberareåldermans syster» samt änka efter Hans Rhoden.

Biografi

Det var på anmodan av dv. landshövdingen i Östergötland Schering Rosenhane, som B. bosatte sig såsom stadsläkare i Norrköping, i vilken egenskap han av magistraten erhöll en lön av 300 dir kmt mot förbindelse att vara dess »tjänare och med samma penningar sig med medikamenter själv försörja». Rosenhane, som kallar B. »en förnämb medicus och chymicus», vände sig därjämte i brev av 20 aug. 1639 till Axel Oxenstierna för att genom hans bemedling utverka kyrkotionden i Vålsberg till bestridande av kostnaden för läkare och apotek. B. erhöll även för detta ändamål ett årligt anslag från kronan av 150 dir smt i tvenne år. Efter denna tidsförlopp vände sig Rosenhane åter (19 juli 1642) till Oxenstierna med anhållan om prolongation av anslaget, enär B. »varken av staden Norrköping heller hos sina patienter så mycket haver att förmoda, som han sig med nödtorfteligen kan uppehålla och fördenskull gör sina tankar att förresa åt Tyskland igen». Huru länge B. stannade i Norrköping är ovisst, men snart finna vi honom tagen i anspråk för förnämligare uppdrag. Som fältmedikus vid armén i Skåne från början av år 1645 ägde han uppsikt över barberare och kirurger vid kårerna och i fästningarna, för vilket han erhöll en årlig lön av 900 dir smt; i juni samma år gör han påminnelse hos höga vederbörande om tillsättande av »en medico och apotekare för armén, varigenom förmodeligen mången kunde stå att rädda och bringa till helbrägda igen». Efter att ha åtföljt en svensk beskickning till Ryssland slog han sig ned i Stockholm, där han vid sidan av sin anställning hos medlemmar av konungafamiljen troligtvis utövade en större läkarpraktik; så var han bl. a. husläkare hos M. G. De la Gardie, varom några rapporter om den högförnäma familjens hälsotillstånd från åren 1652–54 vittna. En bemärkt plats i vår läkarhistoria tillkommer honom även som en av de fyra läkare, vilka 1663 stiftade Collegium medicorum; då Gr. Fr. Du Rietz på grund av sina många göromål stundom var förhindrad att besöka kollegiets sammankomster, fick B. jämväl efter 1674 tidvis utöva presidiet vid dessa. De sista åtta till nio åren av sin levnad var han blind. Från 1680-talet finnas ej så få suppliker av B. angående hans och hans familjs ekonomiska förhållanden. Själv åtnjöt han som konungens livmedikus en lön av 1,000 dir smt, åt sina söner förstod han att utverka studieunderstöd genom K. stipendier, och slutligen erhöll han, 23 mars 1685, löfte om en änkepension av 300 dir smt årligen för hustrun. Roberg kallar B. en »högförnäm medicine doctor», till det yttre en man »av lagom statur, något närsynt, skrev en vacker hand, en träfflig græcus, som kunde sitt novum testamentum græcum utantill; var ock eljest en god chymist och har arbetat på lapidem philosophorum, vilket lärer hava kostat på ögonen». — Över B. trycktes 1692 minnesskrifter av hans son Karl Fredrik Below, av E. Kr. Spöring och J. B. Stein-Meyer samt av en anonym författare.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta skrifter: De praeparandi salem voiatilem nasturtii aquatici modo (Miscellanea curiosa med.-phys, acad. naturae curiosorum, VI—VII, 1675—76, tr. Frankf. & Leipzig 1677, 4: o, s. 31—32, 49 [33—48 överhoppade i sid-räkningen]). — De vermicularis herbae viribus et pracellentia (ibid., s. 49— 50). — De mira omnium membrorum circumgyratione (ibid., s. 50—53). [Samtliga utdrag ur brev till Joel Langelottus.] — Dessutom tyska minnesverser över dottern Beata Dorotea Belovv. Sthm 1690. Fol. (Tills. m. J. F. och C. F. Below.)

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Bernhard R Below, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18446, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-07-04.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18446
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Bernhard R Below, urn:sbl:18446, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-07-04.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se