Johannes Below

Född: – Tyskland (i Rostock)
Död:tidigast 1652

Läkare


Band 03 (1922), sida 130.

Meriter

1. Johannes Below, f. i Rostock. Student vid universitetet därstädes juni 1618; disp. 21 aug. 1628 (De variolis et morbillis, pres J. Fabricius); med. doktor s. å. Professor i Dorpat 22 dec. 1632 (1633 ?); tillika hovrätts- och stadsläkare där; universitetets rektor 1634 och 1641; lämnade Dorpat 1643; livmedikus och arkiater hos tsar Mikael Fedorovitj 10 mars 1643 samt hos dennes efterträdare Aleksej Michailovitj och Fedor Aleksejevitj; återvände från Ryssland 1651. — Gift.

Biografi

B. var enligt Roberg, som ägnar hans avhandling »De variolis et morbillis» ett utförligt omnämnande, »grundligt verserad i de gamla grekiska medicinska skrifterna som ock i de arabiska och sedermera, italienska, franska och tyska». Oaktat han, som av det följande framgår, ej kan frikännas från charlataneri med värdelösa arcana, synes han även ha varit en framstående praktiker. Då han 1643 efter att ha lämnat Dorpats universitet uppehöll sig i Riga, sammanträffade han där med tsarens f. d. livläkare Vendelius Sybelist och kallades genom dennes bemedling till ryska hovet. Vid ankomsten till Moskva 9 apr. 1643 mottogs han med stora hedersbetygelser av tsaren och blev mycket uppskattad i sin nya verksamhetskrets. Om hans åttaåriga vistelse vid tsarhovet och senare öden lämnar V. M. Richter i sin »Geschichte der medizin in Russland» åtskilliga notiser av intresse. Det var endast med svårighet, B. år 1651 lyckades utverka tillåtelse att företaga en resa till hemlandet. Med sin familj ställde han nu kosan till Lübeck och kunde, trots upprepade ihärdiga kallelser från sin höge patient, ej förmås att återvända. Sina förbindelser med tsarhovet bibehöll han emellertid och utnyttjade dem till åtskilliga, troligtvis mycket inbringande affärer med dyrbara läkemedel, särdeles det på den tiden berömda »einhorn», samt diverse stenar av hemlig läkekraft. P. J. Bergius citerar ett brev från G. Stiernhielm till O. Rudbeck av 22 apr. 1661, som kraftigt framhäver det höga anseende, B. åtnjutit i Moskva; han ansågs av barbarerna nästan såsom en gud. Av samma brev får man den upplysningen, att B. under någon tid uppehållit sig i Stockholm, troligtvis på besök hos sin broder Bernhard, och ett annat brev, ävenledes till Rudbeck, upplyser, att han i mars 1652 gjort ett besök i Rostock. Enligt Bergius skulle han sedermera ha återvänt till Ryssland och avlidit därstädes, medan däremot Richter uppgiver, att han efter sin hemresa 1651 aldrig återsåg detta land.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckt skrift: De variolis et morbillis. Rostock 1628. 4:o 14 bl. (Theses inaug., præs. J. Fabricius, resp. B.).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Johannes Below, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18449, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-07-04.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18449
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Johannes Below, urn:sbl:18449, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-07-04.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se