Sven Berggren

Född:1837-08-12 – Höörs församling, Skåne län
Död:1917-06-28 – Lunds domkyrkoförsamling, Skåne län

Botanist, Forskningsresande, Polarforskare


Band 03 (1922), sida 512.

Meriter

Berggren, Sven, f. 12 aug. 1837 i Hör, d 28 juni 1917 i Lund. Föräldrar: smedsmästaren Magnus Berggren och Karna Andersdotter. Intogs i Lunds katedralskola ht. 1851; student i Lund 14 dec. 1857; fil. kand. 4 febr. 1865; disp. 30 maj s. å.; fil. doktor 7 juni s. å.; företog vetenskapliga resor till Norge sommaren 1865 och till Österrike okt. 1866—nov. 1867; deltog i de svenska arktiska expeditionerna till Spetsbergen 1868 och till Grönland 1870; gjorde för botaniska studier en resa till Nya Zeeland, Australien, Sandwichöarna och Kalifornien sept. 1873—nov. 1875; företog en studieresa till London juni—dec. 1879. Vik. adjunkt vid Lunds katedralskola 18 apr. 1861 till slutet av ht. s. å.; amanuens vid botaniska institutionen i Lund 18 febr. 1865; docent i botanik 31 juli 1866; tf. lärare i teckning vid Lunds folkskollärarseminarium vt. 1869—vt. 1870 samt vt. 1871—vt. 1873; uppförd å andra förslagsrummet till e. o. professuren i botanik i Uppsala 7 juni 1878; e. o. professor i samma ämne därstädes 22 jan. 1881 samt, efter kallelse, i Lund 6 sept. 1883; professor i samma ämne i Lund 4 nov. 1898; erhöll avsked med pension 15 aug. 1902. LFS 1870; LVA 1880; LVVS s.å.; RNO 1894; var dessutom hedersledamot av New Zealand institute i Wellington sedan 1876 samt ledamot av flera utländska lärda sällskap. — Ogift.

Biografi

B. sökte ej alls att göra sig gällande i det offentliga livet utan ägnade sig odelat och mycket framgångsrikt åt den vetenskap, som han skänkt sitt intresse, botaniken. Han hade tidigt slagit in på studiet av mossorna. Om dessas byggnad och utveckling, särskilt om sätten för deras förökning på könlös väg, skrev han flera mycket värdefulla avhandlingar med talrika, på detta område nya uppslag. Från sina resor, mest från dem till Spetsbergen, Grönland och Nya Zeeland, hemförde han ett mycket rikt museimaterial, som kommit naturhistoriska riksmuseet och andra institutioner i Sverige till godo. Vid beskrivningen av sina resor visade B. en ovanligt skarp blick för växtlighetens säregna skaplynne i de besökta länderna.: Hans skildring av mossvegetationen på Spetsbergen är särskilt framstående och kommer att för all framtid vara förebildlig. Såsom ett vittnesbörd om B: s mångsidiga botaniska intresse må nämnas, att han under sin resa till Nya Zeeland samlade förutom mossor, av vilka han tyvärr beskrivit blott en del, även fanerogamer, bearbetade av honom själv, svampar, som beskrivits av M. Cooke, till en stor del med ledning av 150 av B. efter naturen utförda målningar, saltvattensalger, bearbetade av J. G. Agardh, och sötvattensalger, bearbetade av O. Nordstedt. Vid sina forskningar begagnade B. sig gärna av sin goda förmåga att teckna. Hans vetenskapliga arbete fortsatte intill hans levnads slut, men hans skriftställarverksamhet avtog med åren; hans sista större publikation utkom 1898 och handlade om Nya Zeelands levermossor. — B. var en stilla man. »Det var», har det sagts, »något försynt och tillbakadraget samt på samma gång hjärtegott över professor Berggrens väsen, som sent skall glömmas av dem, som kommo i närmare beröring med honom.»

Författare

H. W. Arnell.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Iakttagelser öfver mossornas könlösa fortplantning genom groddknoppar och med dem analoga bildningar. Lund 1865. 4: o 30, (3) s, 4 pl. (Gradualavh. Lund; även i LUÅ, T. 1, 1864.) — Bidrag till Skandinaviens bryologi. Lund 1866. 4: o 30 s, 1 pl. (Avh. f. docentur i Lund; även i LUÅ, T. 2, 1865.) — Studier öfver mossornas byggnad och utveckling. 1. Andreseacese. Lund 1868. 4: o 30, (1) s, 2 pl. (Avh. f. lektorat; även i LUÅ, T. 4, 1867.) 2. Tetraphideaj. Lund 1870. 4: o 7, (1) s, 1 pl. (LUÅ, T. 7, 1870.) — Förteckning öfver kärlväxter och mossor från Grönlandsexpeditionen 1870 (VA Öfversigt, Årg. 27, 1870, s. 1075—79). — Alger från Grönlands inlandsis (ibid, Årg. 28, 1871, s. 293—296, pl. 5). — Bidrag till kännedom om fanerogamfloran vid Diskobugten och Auleitsivik-fjorden på Grönlands vestkust (ibid, s. 853—897). — Ett isbetäckt land i höga norden (Läsning f. folket, Årg. 38, 1872, s. 97—112, 205—218). — Bryo-logiska skizzer från Norges kusttrakter (Bot. notiser, 1872, s. 39—49, 65 —70). — Spetsbergens mossvegetation (ibid, 1873, s. 91—95). — Om förkrympta barrträd, växande i en myr i södra Småland (ibid, s. 102—104, pl. 1). — Om proembryots utveckling och byggnad hos slägtena Diphyscium och Oedipodium (ibid, s. 109—112, pl. 2). — Musci et Hepatica; Spets-bergenses. Bericht iiber die Untersuchung der Moosflora Spitzbergens und Beeren Eilands während der schwedischen Expedition 1864 und 1868. Sthm 1875. 4: o 103 s. (VA Handl, Bd 13, N:o 7.) — Undersökning af mossfloran vid Diskobugten och Auleitsivik-f jorden i Grönland. Sthm 1875. 4:o 46 s. (Ibid, Bd 13, N:o 8.) — En botanisk exkursion på Nya Zeeland (Bot. notiser, 1875, s. 1*02—110). — Föregående meddelande om utvecklingen af prothalliet och embryot hos Azolla (ibid, 1876, s. 177—181). —¦ Et Besög i de vulkanske Egne paa Ny Zeeland (Geogr. Tidsskr, Bd 1, 1877, s. 141—144). — Några nya eller ofullständigt kända arter af ny-zeeländska fanerogamer (Minnesskrift utg. af K. fysiograf. sällsk. i Lund, 1878, 34 s, 7 pl.). — Om Azollas prothallium och embryo. Lund 1880. 4: o 11, (2) s, 2 pl. (LUÅ, T. 16, Afd. 2, N:o 3; på tyska i Abhandl. d. bot. Vereins d. Provinz Brandenburg, 1881, s. 97—110.) — Om rotbildningen hos australa coniferer (Bot. notiser, 1887, s. 144—146; på tyska i Bot. Centralblatt, Bd 31, 1887, s. 257—258). — Om apogami hos prothalliet af Notochlasna (Bot. notiser, 1888, s. 14—16; på tyska i Bot. Centralblatt, Bd 35, 1888, s. 183—184). — Några iakttagelser rörande sporernas spridning hos Archidium phascoides (Bot. notiser, 1889, s. 48—49). — Om cyperaceerna. Lund 1897. 4: o 23 s. (Promotionsprogr.; även i LUÅ, T. 33, Afd. 2, N:o 14.) — On New Zealand Hepatica. 1. Lund 1898. 4: o 48 s. — Om Rhynchospora alba och några andra svenska cyperaceers morfologi (Bot. notiser, 1898, s. 129—146, 1 pl.). — Det uppsvällda internodiet hos Molinia coerulea (ibid, s. 147—150).

Dessutom smärre uppsatser, meddelanden och recensioner i Bot. notiser (1874), Nord. tidskr. (1880), Oesterreich. bot. Zeitschr. (1869), Transactions of the New Zealand inst. (1874, 1881), Journal of botany (1880).

Källor och litteratur

Källor: Eckl.-dep. handl. 4 nov. 1898 (meritförteckn.), RA; Lunds universitets matrikel 1913.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Sven Berggren, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18603, Svenskt biografiskt lexikon (art av H. W. Arnell.), hämtad 2022-11-27.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18603
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Sven Berggren, urn:sbl:18603, Svenskt biografiskt lexikon (art av H. W. Arnell.), hämtad 2022-11-27.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se