Carl Gunnar Bergman

Född:1881-05-08
Död:1938 – Stockholms stad, Stockholms län

Rättshistoriker


Band 03 (1922), sida 636.

Meriter

Bergman, Carl Gunnar, f. 8 maj 1881. Föräldrar : protokollssekreteraren Johan Vilhelm Bergman och Anna Gunilla Karolina Hultbring. Lärjunge vid Nya elementarskolan ht. 1890; avlade mogenhetsexamen därstädes 15 maj 1899; student vid Uppsala universitet 25 sept. s. å.; jur. fil. kand. 31 jan. 1900; jur. utr. kand. 30 jan. 1904; student vid universitetet i Leipzig 18 apr. s. å. och bedrev där under omkring två månader rättsvetenskapliga studier; j ur. utr. lic. 19 okt. 1909; jur. utr. doktor 30 maj 1911; studerade ånyo vid Leipzigs universitet vinter- och sommarterminerna 1911; har därjämte företagit utländska studieresor, delvis med offentligt understöd. E. o. notarie i Svea hovrätt 5 febr. 1904; tjänstgjorde i Stockholms rådstuvurätt 11 juli—20 aug. s. å.;. e. o. notarie i Göta hovrätt 24 aug. s. å.; tjänstgjorde som tingsbiträde i Marks, Vedens och Bollebygds härads domsaga 25 aug. 1904—15 juni 1907; förvaltade därstädes och i Ås och Gäsene härads domsaga häradshövdingeämbetet i nära fyra månader; tjänstgjorde i Svea hovrätt höstsessionen 1907; docent i rättshistoria vid Lunds universitet 11 nov. 1910; tf. professor i romersk rätt och rättshistoria därstädes 21 sept. 1912; professor 13 dec. s.å.; LLHS 1918. — Ogift.

Biografi

B. har i sin rättshistoriska forskning vid sidan av de gammalgermanska och romerska rättskällorna energiskt nyttjat det i våra domstolars arkiv befintliga, svåröverskådliga aktmaterialet. Frukterna av en omfattande dylik forskning har han i koncentrerad form framlagt i sin avhandling om »Testamentet i 1600-talets rättsbildning» (1918). Ett försök att orientera en bredare publik i den moderna rättshistoriska forskningens resultat och syften utgör hans för ett samlingsverk skrivna översikt av »Rättsutvecklingen i Sverige» (1918), vilken följdes av ett uppmärksammat, såväl sak- som principfrågor omspännande meningsutbyte med professor K. G. Westman. — Vid sidan av sin vetenskapliga produktion har B.; stundom med utpräglat radikal syftning, i den periodiska litteraturen uttalat sig i aktuella juridiska frågor, däribland jordfrågan och frågan om äktenskapslagstiftningen.

Författare

B. Boethius.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Studier i svensk servitutsrätt. 1. Gränslinjer. 2. Historisk utveckling af begreppet och dess förutsättningar. Upps. 1909. XXI, 65, 241 s. (Gradualavh.) — Om gåfva och gengåfva i äldre germansk rätt. Kyrkan och den medeltida svenska testamentsrätten. Två profföreläsningar. Upps. 1909. 49 s." —• Beiträge zum römischen Adoptionsrecht. Lund 1912. 157 s. (LUA, N. F, Afd. 1, Bd 8, N:o 1.) — Romersk rätt i forskning och undervisning. Installationsföreläsning (Nytt jurid. arkiv, Avd. 2, Årg. 38, 1913, s. 1—12; även sep. Sthm 1913. 12 s.). — [Rec. av] Paul Collinet. Études historiques sur le droit de Justinien. T. 1. Paris 1912 (Tidsskr. f. Retsvidenskab, Aarg. 27, 1914, s. 366—376). — Adoptivbarns iaglott. En parallell (Sv. juristtidn, Årg. 2, 1917, s. 188—192). — [Rec. av] Åke Holmbäck, Om 1686 års testamentsstadga. Föreläsningar vid Uppsala universitet (Tidskr, utg. av juridiska fören. i Finland, Årg. 53, 1917, s. 269—276). — Rättsutvecklingen i Sverige (Sveriges folk, utg. av I. Flodström, Upps. 1918, s. 446—542; även sep. med titel: Översikt av svensk rättsutveckling. Upps. 1918. 2, 100 s, 1 pl.; rec. av K. G.. Westman i Sv. juristtidn, Årg. 4, 1919, s. 23—30, vilken föranledde genmäle av B, ibid, s. 350—354, med svar av Westman, ibid, s. 354—362, och slutreplik av B, ibid. Arg. 5, 1920, s. 227—229). — Testamentet i 1600-talets rättsbildning. Lund 1918. V, 131 s. (LUA, N. F, Avd. 1, Bd 14, N:o 8.) — Anteckningar efter prof. C. G. Bergmans kollegier åren 1915, 1916 över rättskällornas historia. Med vederbörligt tillstånd utg. av Oscar Danielsson. 1—2. Malmö 1919. 81 s. — Äktenskapets rättsverkningar. Anteckningar till lagförslagen (Ugeskrift f. Retsvaesen, Aarg. 1920, s. 17—32). — Nya giftermålsbalken och kraven på likställighet, kvinnoskydd och hemskydd. Två uttalanden. Sthm 1920. 40 s. (Tills, med A. O. Winroth.) — Hyresgästens hem (Tiden, 1922, s. 92 —112). — Dessutom artiklar i Dagens nyheter m. fl. tidningar.

Utgivit: Regeringsformen jämte öfversikt och sakregister. Sthm 1904. 40 s. (Studentfören. Verdandis småskrifter, 123.)

Källor och litteratur

Källor: Handl. rörande tillsättandet af professorsämbetet i romersk rätt och rättshistoria vid universitetet i Lund 1912 (1912); Lunds universitets matrikel 1913 (1913); Lunds universitets årsberättelser 1912/13—1920/21 — Se i övrigt, ang. B:s släkt: G: Elgenstierna, Sv. släktkalendern 1917.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Carl Gunnar Bergman, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18635, Svenskt biografiskt lexikon (art av B. Boethius.), hämtad 2023-05-31.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18635
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Carl Gunnar Bergman, urn:sbl:18635, Svenskt biografiskt lexikon (art av B. Boethius.), hämtad 2023-05-31.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se