Carl H Bergstrand

Född:1800-02-09 – Hällefors församling, Örebro län (på Sikfors bruk)
Död:1850-05-08 – Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län

Läkare (kirurg)


Band 03 (1922), sida 701.

Meriter

Bergstrand, Carl Henrik, f. 9 febr. 1800 på Sikfors bruk, Hällefors socken, d 8 maj 1850 i Uppsala. Föräldrar: bruksinspektören Samuel Bergstrand och Cici-lia Dahlin. Åtnjöt enskild undervisning; student i Uppsala 13 apr. 1813; med. fil. kand. 9 juni 1819; disp. 12 juni s. å. (Octava Iliadis Homericæ Rhapsodia Grasæ et Svethice, p. II; pres. J. Trailer); inskrevs vid karolinska institutet 1821; avlade operationsexamen 20 dec. 1826 och ämbetsexamen 16 jan. 1828; kir. magister 17 jan. s. å.; avlade medikofarmaceuisk examen i Lund 10 febr. 1830; med. kand. 5 maj s. å.; med lic. 8 juni 1831; disp. 18 juni s. å. (Några anmärkningar rörande testicklarnes sjukdomar); med. doktor 30 sept. s. å.; företog studieresor till Köpenhamn sommaren och hösten s. å. och till Danmark, Tyskland, Frankrike och England 1838–10; bevistade skandinaviska naturforskarmötet i Stockholm 1842 och reste i vetenskapligt syfte till Holland, Tyskland, Schweiz och Italien 1847. Informator 1819–21; stipendiat i fältläkarkåren 17 dec. 1821; förestod som underläkare vid fältsjukhus övningslägret å Odskölds moar 1822 och lägret i Stockholm 1823; tjänstgjorde vid serafimerlasarettet 1823 och 1825 cirka tio månader och vid allmänna garnisonssjukhuset i Stockholm 1 dec. 1823–okt. 1824; pensionär i fältläkarkåren 30 maj 1825; sjukhusläkare vid garnisonssjukhuset under sommaren och hösten 1825 samt underläkare vid Stockholms stads och läns kurhus från sommaren 1825 till slutet av apr, 1826; underkirurg vid serafimerlasarettet 31 mars s. å.–31 dec. 1830; bataljonsläkare vid Upplands regemente 12 jan. 1832 (sundhetskollegiets förordnande; K. konfirm. fullm. 11 febr. s. å.)–23 apr. 1836; hospitals- och lasarettsläkare i Uppsala 25 febr. 1832–21 febr. 1835; ledamot av direktionen över Uppsala läns lasarett och kurhus febr. 1835 och av hospitalsdirektionen i Uppsala 7 sept. 1836; professor i kirurgi och obstetrik vid Uppsala universitet 14 sept. 1838; universitetets rektor 15 juni 1849. Ledamot av Svenska läkaresällskapet. 1836; LVS 1843; RNO 1849; korresp. ledamot av »Der arztliche verein» i Hamburg 1841. — Ogift.

Biografi

B. utnämndes år 1838 såsom ensam sökande till professuren i kirurgi och obstetrik vid Uppsala universitet, sedan fakulteten instämt i professor H. V. Romansons yttrande, att B:s förtjänster, även om han haft medsökande, skulle »i alla avseenden göra honom berättigad till ett utmärkt hedrande rum» på förslaget. Som avgörande meriter åberopades, i teoretiskt avseende hans specimen »De spina bifida», varigenom han styrkt sig äga icke endast fullständig teoretisk och historisk kännedom i det ämne, han avhandlat, utan även den underbyggnad, de kunskaper och den bildning i allmänhet, som erfordras för en professurs skötande — i praktiskt avseende hans utmärkta skicklighet i operationers anställande, varvid han »ådagalagt en skarp blick, en artistisk hand och i allmänhet den försiktighet och säkra takt, varigenom den övade operatören upphöjer sig över nybörjaren». B:s ganska talrika skrifter, merendels meddelanden om kirurgiska rön och iakttagelser, synas emellertid nu alldeles ha fallit i glömska; praktiskt betydelselösa såsom tillhörande tiden före kirurgiens nyare revolutionerande utveckling, ha de ej heller lockat någon sakkunnig-granskare till historisk värdesättning. På samma sätt har minnet av hans personlighet och insats i undervisning och sjukvård bleknat bort. Vid hans bår fälldes emellertid varma ord om den lycklige läraren, den snillrike läkaren, den ädla, högsinta, kärleksfulla människan, karaktäriserad av den ögonblickliga inspirationen vid utövandet av yrket och av den utbildade världsmannens fina behag, lika vinnande på lärostolen och vid sjukbädden, under den allvarligare överläggningen och under det gladare sällskapslivet. Det. sades även som en förklaring till hans tidiga bortgång, att han genom arbete, ansträngningar och vaka offrat sin hälsa och under sina sista år egentligen hållit sig uppe genom sin starka energi.

Författare

B, Boëthius.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Händelse af en nedsväljd concentrerad vitriol-syra (Sv. läk.-sällsk. årsber., 1826, s. 34—35). — Märkvärdiga ehuru olyckliga händelser af amaurosis (ibid, 1827, s. 46—50). — Berättelse om en behandlad lsesion af fotleden (ibid, 1829, s. 29—30). — Åtskilliga kirurgiska uppgifter (ibid, 1830, s. 161 —172). — Iakttagelse om nyttan af Canterium actuale i coxalgie (ibid, s. 172—173). — Några anmärkningar rörande testicklarnes sjukdomar. D. 1*. Lund 1831. (4), 48 s. (Gradualavh.) — Om secundära blödningar efter amputation (Sv. läk.-sällsk. årsber, 1832, s. 85—88). — Om Bonnafoux's hämostatiska pulver (Tidskr. f. läkare o. pharmaceuter, Bd 1, 1832, s. 119—120; även i Sv. läk.-sällsk. årsber, 1832, s. 88—90). — Undersökningar om pulsådrornas temporära underbindning vid aneurismer, af P. U. Walther (Tidskr. f. läkare o. pharmaceuter, Bd 1, 1832, s. 201—204). — Kirurgiska notiser [ur Grsefes & Walthers Journal f. Chirurgie u. Augenheilkun.de, Bd 17: H. 2] (ibid., Bd 2, 1833, s. 109—111). — Några ord om influenzan (ibid., s. 301—303). — Om medfödda hjern-bråck (ibid., Bd 3, 1834, s. 158—161). — Om spetälskan och flere sjukdomar i det vestliga Norge (ibid., s. 306—308). — Om ryggradens sjukdomar (ibid., s. 311—315). —¦ Missbildning af genitalia (ibid., Bd 5, 1836, s. 41—43). — De spina bifida. Upps. 1838. 4: o (2), 58 s., 3 pl. (Diss., resp. H. I. Carlson.) — Chirurgiska iakttagelser. Upps. 1842—48. 396 s.* (Ursprungl. utg. i form av 28 st. akad. disputationer.) — Intussusceptio s. Invaginatio partis intestini tenuis, descripta (Nova acta R. soc. scient. Upsal., Vol. 12, 1844, s. 283—292, tab. 2.) — Tumör sanguineus in regione inguinali sinistra, descriptus (ibid., Vol. 13, 1847, s. 187—204). — Afhandlingar uti ,allmän chirurgi. 1—2. Upp'svl1848, 49. 28 s. (Diss.) — Rektorsprogram 10 okt. 1849 vid prof.5 F. F':'' Carlsons installation. — Presiderat för ett flertal av respondenterna fprf. avhandlingar. Recensioner i Sw. litt. fören. tidn.

Källor och litteratur

Källor: Uppsala universitets kansler till K. M:t 29 aug. 1838 (merit-förteckn.), RA: C. H. Rundgren, Ord vid grafven. då... Carl Henrik Bergstrand jordfästades ... d. 17 maj MDCCCL (1850).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Carl H Bergstrand, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18667, Svenskt biografiskt lexikon (art av B, Boëthius.), hämtad 2020-11-28.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18667
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Carl H Bergstrand, urn:sbl:18667, Svenskt biografiskt lexikon (art av B, Boëthius.), hämtad 2020-11-28.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se