Per Wilhelm Bergstrand

Född:1807-05-26 – Sala stadsförsamling, Västmanlands län
Död:1874-01-18

Författare, Präst, Översättare


Band 03 (1922), sida 703.

Meriter

1. Per Wilhelm Bergstrand, f. 26 maj 1807 i Sala, d 18 jan. 1874. Föräldrar: hovslagaråldermannen Fredrik Bergstrand och Britta Sofia Wikström. Student i Uppsala 23 sept. 1823; avlade prästexamen 15 dec. 1830; prästvigd i Västerås 20 dec. s. å.; inhämtade växelundervisningsmetoden i Stockholms stads allmänna barnskola ht. 1833; undergick pastoralexamen 23 jan. 1839. Pastorsadjunkt i Kila 20 dec. 1830 och i Kumla 19 dec. 1833; kollega vid Arboga stadsskola 10 dec. 1834; rektor i Hedemora 25 apr. 1836 och i Lindesberg 14 sept. 1838 (tillträdde vid vårterminens slut 1839); ordförande vid prästmötet i Västerås 1842; tillika brukspredikant vid Vedevåg från juli 1839; erhöll rättighet att utom förslag söka regala pastorat inom Västerås stift 9 nov. 1852; kyrkoherde i Hjulsjö 13 juni 1856; prost 1860.

Gift 16 apr. 1837 med Maria Elisabet Lovisa Beckelin, f. 25 juli 1803, d 26 jan. 1887, dotter till kirurgiske instrumentmakaren Anders Beckelin.

Biografi

B., som vid sju års ålder miste sin far, hade att under studietiden kämpa med stora svårigheter. Informatorsverksamhet hindrade honom från att mer än tvenne terminer bedriva akademiska studier. En tidigt framträdande dövhet, som mot slutet av hans liv alldeles isolerade honom, gjorde det dessutom vanskligt för honom att draga gagn av den akademiska undervisningen. Genom självstudium förvärvade B. emellertid vidsträckta insikter, långt utöver det vanliga måttet, icke blott inom teologi och filosofi utan också i en mängd andra vetenskapsgrenar, såsom de klassiska och moderna språken, astronomi, geologi och matematik. Även kabbalistiken intresserade honom. Med alla sina kunskaper var B. en försynt och tillbakadragen man, som aldrig varken ville eller kunde göra sig gällande. Sin prästerliga befordran vann han på extra ansökningsväg. B. hyste själv tvivel om sin lämplighet för det prästerliga kallet. Sin rätta plats ansåg han ha varit på ett stort tryckeri som översättare och bearbetare av lärda verk. I själva verket hade han en gång haft ett erbjudande om anställning på det Lindhska tryckeriet i Örebro, men han vågade ej för en oviss framtid vid ett privat företag lämna en ordinarie anställning vid ett statens läroverk. Från 1849 utövade han emellertid en livlig författar- och översättarverksamhet. Sina prästerliga plikter försummade han därför icke. Han var en barnafrom, plikttrogen och nitisk präst. Svårt hade han att finna sig till rätta med den tid, i vilken han levde. Han kände den väl men älskade den icke. De pietistiska väckelserörelserna voro icke i hans smak. Av väckelsens män ansågs han därför också som en »otroshjälte». Andra funno honom alltför ortodox och konservativ. Den medelväg, han med orubblig beslutsamhet vandrade, tilltalade ingen. Trånga ekonomiska förhållanden, dövheten och den ringa uppmuntran, han rönte i sina lärda mödor, kunde stundom göra nonom nedstämd, men arbetet och umgänget med vänner återgåvo honom jämvikten. Trohjärtad, vänlig och mild, upphörde han aldrig att väcka fängslande intresse hos dem, med vilka han kom i beröring.

Författare

Edv. Rodhe.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: De ecclesia. Oratio, in synodo cleri diceceseos Aro-siensis die 15 septembris anni 1842 habita. Västerås 1842. 4: o 16 s. (Handl. rör. prestmötet i Westerås 1842). — Förklaringar öfver de årliga evangelierna och epistlarne. För alla läsare, som vilja förstå evangeliiboken. Örebro 1850. 12: o VIII, 232, (1) s. — [Tillägg till] J. L. Neijber, Underrättelser hörande till läran om väderlekens förändringar, klimatet, m. m. Ur en samlares anteckningar. Örebro 1851. 12: o (4), 61 s. (Anon.) — Grunderna för den christna tideräkningen i allmänhet och den svenska i synnerhet, jemte anvisning att uppsätta hvarje års almanach ända till år 3.100, astronomiska upplysningar till calendrar och almanachor, förklaringar af helg- och söndagars m. fl. benämningar och af de personliga namn, som finnas i vår almanach, med korta underrättelser om de personer, som gifvit anledning till deras införande, calendarium perpetuum, m. m. Örebro 1851. 12: o XVI, 196 s. 2: a uppl., rättad, mycket tillökt o, försedd med reg. Örebro 1861. 12: o XXX, 258 s. —. Praktisk geometri för sjelfundervis-ning; eller anvisning att på egen hand lära sig mäta och beräkna höjder och afstånd, ytor och kroppar, samt af fatta chartor öfver mindre fält; m. m. Örebro 1852. XII, 86 s, 2 pl. — Evangelierna och epistlarne, jemte de tvänne årgångarne nya predikotexter på alla sön- och helgdagar samt historien om Jesu lidande, död, uppståndelse och himmelsfärd. Med förklaringar af P. W. Bergstrand. Hvarefter följa: Berättelse om Jerusalems förstöring, Athanasii symbolum, stycken af kyrkohandboken, böner för offentlig och enskild andakt, betraktelser om de obotfärdigas förhinder, m. m. Örebro 1863. XV, 749, (1) s. [Ny uppl.] Örebro 1864. XV, 621 s. — Chronologisk handbok i christna kyrkans historia, i samband med allmänna historien, till medlet af innevarande århundrade, .med geografiska upplysningar, öfversigt af de förnämsta kyrkliga samfundens och de icke-christna religionernas tillstånd vid samma tid samt utförligt namn- och sakregister. Örebro 1868. VIII, 335 s.

Utgivit: I. N. D. Streling, Grammatica latina... Öfversedd och förbättrad af Håkan Sjögren. 13: e uppl. ytterligare förbättrad. Örebro 1850. 228 s. (Anon.) — De sex första jemtei elfte och tolfte böckerna af Euclidis Elementa eller grundliga inledning till geometrien, till! svenska ungdomens tjenst utg. af Mårten Strömer. 8:e uppl, öfversedd, samt med tillägg, af P. W. Bergstrand. Örebro 1852. XXII, 304 s. 13 :e uppl. öfversedd samt med tillägg och ett bihang, innehållande en algebraisk framställning af andra och femte böckerna, af P. W. Bergstrand. Sthm 1874. XX, 268 s. 15: e uppl. Sthm 1884. XX, 268 s.

Översatt: S. W. Fullom, Naturvetenskapens under och deras vittnesbörd om den heliga skrift. Försök till en allmänt-fattlig öfversigt af naturen. Öfvers. från 9:e engelska uppl, med några förändringar och många tillägg. Örebro 1856. XV, 183 s, 8 pl. — J. H. A. Ebrard, Tron på den heliga skrift och naturforskningens resultater för bildade lärare. Öfvers. med anmärkn. och tillägg. Örebro 1863. 88 s. — E. M. D. de Pressensé, Evangelii land. Anteckningar under en resa i Österländerna. Från 3: e franska uppl. öfver-satt med tillägg. Örebro 1865. VII, 183 s, I karta.

Källor och litteratur

Källor: Eckl. - dep. handl. 1 3 juni 1856 (meritförteckn.), RA;A. Arhusiander, Minnesord vid prestmötet i Westerås 1878 öfver aflidna prestmän. . . (Handl. rör, prestmötet i Westerås 1878); P. A. Ljungberg, Vesterås stifts herdaminne, Ny följd, 1—2 (1880, 81). — Se i övrigt: Minnesrunor i Svalan, 1874, N:o 6, 7.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Per Wilhelm Bergstrand, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18669, Svenskt biografiskt lexikon (art av Edv. Rodhe.), hämtad 2024-02-24.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18669
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Per Wilhelm Bergstrand, urn:sbl:18669, Svenskt biografiskt lexikon (art av Edv. Rodhe.), hämtad 2024-02-24.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se