Johan August Berlin

Född:1851-08-07 – Malsta församling, Stockholms län
Död:1910-07-09

Botanist, Läkare (provinsialläkare)


Band 03 (1922), sida 764.

Meriter

Berlin, Johan August, f. 7 aug. 1851 i Malsta, d 9 juli 1910. Föräldrar: lantbrukaren Andreas Jansson och Lovisa Jansson. Elev vid Norrtälje l. elementarläroverk, Jakobs l. elementarläroverk och Stockholms h. elementarläroverk; avlade mogenhetsexamen 15 maj 1871; student i Uppsala 15 sept. s. å.; med. fil. kand. 30 jan. 1873; med. kand. vid karolinska insti- tutet 27 maj 1876; med. lic. 4 apr. 1883; disp. 2 maj 1888; med. doktor i Uppsala 29 maj s. å. Underläkare vid allmänna garnisonssjukhuset 1 apr.—1 okt. 1874; extra läkare i Österåkers distrikt 11 febr. 1878—31 dec. 1880 och i Alingsås distrikt 26 j uni—31 aug. 1881; stipendiat i K. flottan 16 apr. 1883—30 apr. 1884; tf. sundhetsinspektör i Stockholm under kortare eller längre tider 1884—86; tf. läkare vid Stockholms epidemisjukhus 1 febr.—8 juli 1885; tf. provinsialläkare i Stockholms distrikt upprepade gånger under åren 1885—92 samt tillika tf. förste provinsialläkare i Stockholms län från 1 jan. 1891; tillfällig fabriksinspektör i Stockholm sommaren 1886; amanuens i medicinalstyrelsen 16 okt. 1889 —31 dec. 1890; tf. professor i rätts- och statsmedicin vid karolinska institutet 15 mars—14 maj 1891; förste provinsialläkare i Stockholms län och provinsialläkare i Stockholms distrikt 5 aug. 1892; ledamot av kommittén angående ordnande av fosterbarns vård 16 nov. 1894—27 jan. 1897. RNO 1896.

Gift 12 juni 1891 med Ulrika Eleonora Augusta Nordquist, f. 9 okt. 1864, d 2 juli 1918, dotter till skräddarmästaren Anders Vilhelm Larsson.

Biografi

B. deltog som läkare i A. E. Nordenskiölds expedition till Island och Grönland med ångfartyget Sofia år 1883. På grund av det utmärkta hälsotillstånd, som rådde under hela resan, kommo emellertid hans medicinska kunskaper och skicklighet att tagas i anspråk endast för botandet av smärre åkommor och en och annan kroppsskada. Härigenom fick han rika tillfällen att tillvarataga expeditionens och sina egna botaniska intressen. Han var nämligen framstående botanist, speciellt fanerogamkännare, och ägnade sig med iver och framgång både åt floristiska och biologiska studier och åt hopbringandet av samlingar. Flera för den grönländska floran nya växter blevo påvisade genom hans och hans expeditionskamrat A. G. Nathorsts arbete. Särskilt må nämnas upptäckten av Linnasa borealis, som B. och Nathorst ungefär samtidigt funno i riklig mängd och full blomning under expeditionens uppehåll i Ivigtut på västra Grönland och som undgått de talrika på Grönland under flera decennier verksamma danska botanisternas uppmärksamhet. Även på östra kusten, där expeditionen i sept. månad lyckades genomtränga isbandet och landa i närheten av Kap Dan samt under ett dygns uppehåll anställa intressanta forskningar, gjorde B. värdefulla botaniska fynd. Hans minne är även förbundet med den märkliga och betydelsefulla avdelning i expeditionsprogrammet, som sammanföll med Nordenskiölds ryktbara vandring på Grönlands inlandsis från innersta delen av Aulaitsivikfjorden, i närheten av Egedesminde. B. var nämligen då jämte några man av besättningen och två skickliga lapska skidlöpare Nordenskiölds följeslagare och var honom till stor nytta i råd och dåd, medan han ej försummade att tillika göra iakttagelser över snöns och isens flora samt medicinska studier, särskilt av snöns och ljusets inverkan på synorganet samt över snöblindheten.

Under de två sista decennierna av B: s liv upptogos hans tid och intressen till väsentlig del av hans tjänstebefattningar ävensom av en ganska omfattande enskild praktik. Han åtnjöt anseende som en skicklig och samvetsgrann läkare. Allt fortfarande omfattade han emellertid botaniken med livligt intresse och följde med uppmärksamhet särskilt fortgången av den arktiskt botaniska forskningen.

Författare

C. Forsstrand.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Den geografiska utbredningen af Skandinaviska half-öns fanerogamer och ormbunkar. Sthm 1876. 150 s. ¦—¦ Grönlandsexpeditionen (Göteb. handels- o. sjöfartstidn, 1883, N:o 142, 223, 239, 245; resebrev). — Grönlandsexpeditionen 1883. Medicinska anteckningar (Tidskr. i militär hälsovård, Bd 8, 1883, s. 391—409). — Kärlväxter., insamlade under den svenska expeditionen till Grönland 1883 (VA Öfversigt, Årg. 41, 1884, N:o 7, s. 17-—89). — Der 5: te internationale Congress fiir Hygiene und Demographie vom 21: bis 27. Aug. 1884 im Haag (Hygiea, Bd 47, 1885, s. 558—568; ref. ur Deutsche Vierteljahrsschr. f. öffentl. Gesundheitspflege, Bd 17). — Om snöblindhet. Sthm 1888. 34 s, 1 karta. (Gradualavh, Upps.; även i Nord. med. arkiv, Bd 20, N: o 3.)

Källor och litteratur

Källor: Eckl.-dep. handl. 5 aug. 1892 (meritförteckn.), RA; A. T. Bruzelius, Sv. läkare-matrikel, 1, 3 (1886—89, 1895—1901); A. E. Nordenskiöld, Den andra Dicksonska expeditionen till Grönland (1885).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Johan August Berlin, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18692, Svenskt biografiskt lexikon (art av C. Forsstrand.), hämtad 2023-06-09.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18692
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Johan August Berlin, urn:sbl:18692, Svenskt biografiskt lexikon (art av C. Forsstrand.), hämtad 2023-06-09.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se