Gustaf Gabriel Appellmann

Född:1656-05-16 – Tyskland (i Pudagla, Mecklenburg-Vorpommern.)
Död:1721-11-24

Arméofficer, Landshövding


Band 02 (1920), sida 98.

Meriter

2. Gustaf Gabriel Appellmann, den föregåendes son, f. 16 maj 1656 på Pudagla, d 24 nov. 1721. Volontär vid svenska artilleriet i Pommern 1675; konstapel 7 jan. 1678; minor i Stockholm 1682; artillerifänrik 20 juni 1684; löjtnant 18 sept. 1688; kaptenlöjtnant 20 sept. 1693; kapten 4 juni 1695; major 15 apr. 1698; överstelöjtnant 16 dec. 1702; överste 15 mars 1710; landshövding i Kopparbergs län 5 okt. 1716; erhöll generalmajors karaktär 25 apr. 1717; friherre 23 maj 1719; generallöjtnant av infanteriet 4 nov. s. å.

Gift 1) med Kristina Elisabet Anrep, f. 12 juni 1670, d 20 aug. 1718, dotter till majoren Reinhold Anrep; 2) med Kristina Gyllenlood, f. 1702, d 1721, dotter till generalmajoren Hans Johan Gyllenlood.

Biografi

A. deltog i pommerska kriget och var därunder med om slaget vid Fehrbellin och åtskilliga senare strider, stred i det pfalziska kriget på koalitionens sida vid Rhen och i Brabant 1690 samt var slutligen i fält under det stora nordiska kriget till 1704; i slaget vid Narva ledde han under Johan Sjöblad artilleriet. År 1704 tillhörde han den styrka, som inlades i Elbing, senare förflyttades han på grund av en blessyr till Pommern och hemkallades 1710 vid sin översteutnämning. — A. åtnjöt i egenskap av artillerist stort anseende och var även själv medveten om sina förtjänster som »gammal practicus», även vid en jämförelse med K. Cronstedt som han bedömde rätt kritiskt; betydelsen av dennes uppfinningar insåg han ej och motverkade deras införande. Han hade 1696–97 i uppdrag att undervisa kronprins Karl i sin vetenskap. Ett förslag till järnlavetter, som han uppgjort, ingavs 1696: senare, 1709, utbjöd han sin idé till Holland; ovisst med vad resultat. I Elbing konstruerade han 1705 en trepundig regements kanon, och slutligen visade han en klar uppfattning av mörsarnas betydelse. På uppdrag av defensionskommissionen uppgjorde han i juli 1710 tillsammans med G. Cronstedt en plan till befästningar i Stockholmstrakten; då företaget på grund av pesten och brist på medel avstannade, påvisade han i skrivelse till konungen 1 juli 1713 nödvändigheten av att något gjordes och framlade samtidigt ett helt nytt program till försvarsåtgärder för Stockholm samt förslag till allmänt uppbåd av allmogen. Rådet vitsordade 16 febr. 1714 hans »ogemena flit» vid försvarsverket i Stockholm. Som landshövding i Kopparbergs län fortsatte A. att verka för allmogens enrollering men behövde aldrig använda milisen mot fienden; vid ryssarnas landstigning i Gävle sommaren 1719 samlade han dock ett bondeuppbåd vid landskapsgränsen. Stora krav ställde de svåra missväxterna 1717 och 1718 på honom. Han sökte till en början hjälpa sig själv, bl. a. genom att avtala med bruksidkarna om att bispringa allmogen med spannmålsförskott, men då penningförsämringen omintetgjorde tilltänkta uppköp, måste han vända sig till konungen, som då förebrådde honom, att han dröjt att oförbehållsamt framlägga läget, och hänvisade honom till upphandlingsdeputationen. Därifrån lämnades sedan bistånd, om än ej i tillräcklig grad; i den mån den allmänna knappheten ej var anledningen till detta förhållande, bär nog landshövdingen själv en del av skulden, i det hans ofta överdrivna uppgifter väckte en viss misstro. — A. ligger jämte sin första hustru begraven i Hosjö kapell i Dalarna.

Författare

Erik Naumann.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Ett fåtal viktiga brev från honom till J. A Meijérieldt, berörande'; särskilt Stockholms varas i Uppsala universitetsbibliotek.

Tryckta arbeten

Kort författadt byxmästerie effter swenska methoden, och dhe frågår puncter som nu för tijden äre authoriserade att examinera artollerie burssarne effter... Anno 1705. (UB, sign. A, 115, avskr.; annat ex., dat. 1 aug. 1710, ibid., sign. A. 103.) [Skriften, som anges vara ’ett kort utdrag av det projekt, som sal. hans excell. hr generalfälttygmästaren 99 gjort’, godkändes av krigskollegiet 10 mars 1711.] — Kort författat beskrifning på ernst fyrwärckerij, inrättat till fyrwärckare betienternes underwijssning. Anno 1712. (UB, sign. A. 109, avskr.; annat ex., dat. 1713, ibid., A. 115.) — Anledning till mineur konstens wettenskaper, inrättad effter den methode. som nu förtijden practicabelt är till mineurarnes information wijd Kongl. Maijttz artillerie, så inn- som utrijkes. (UB, sign. A. 115, avskr.) — Kårt och practisk underrättelse, huru minor anläggas och förfärdigas. (UB, sign. A. 145, avskr.) — Instruction för hwar artillerie-officer, som commenderar uti en fästning. (Förteckning på framledne sv. commissarien i Danzig herr Jacob Rödings... boksamling, Sthm, 1785, s. 82.)

Källor och litteratur

Källor: Riksregistr. (fullm.), friherrebrevet, skrivelser till Karl XII och till K. M:t såsom regementschef 1710—1716 samt såsom landshövding i Kopparbergs län 1716—1719, brev till J. Palmquist (Hollandica) G. A. Taube, Fredrik av Hessen, allt i RA; artilleriregementets arkiv 1721: 10 (likvidationer), krigsarkivet; O. Kuylenstierna, Det sv. artilleriet under Karl XII (Karolinska förb. årsbok ,1918); L. W:son Munthe, Kongl. fortifikationens historia, 3: 2 (1911); ,S. Schartau, Kopparbergs län under det stora nordiska kriget (Karolinska förb. årsbok 1918).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Gustaf Gabriel Appellmann, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18753, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Naumann.), hämtad 2022-07-01.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18753
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Gustaf Gabriel Appellmann, urn:sbl:18753, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Naumann.), hämtad 2022-07-01.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se