C. D. Arfwedson. Fotografi. Nordiska museet.

Carl David Arfwedson

Född:1806-11-25 – Stockholms stad, Stockholms län
Död:1881-06-25 – Tyskland (i Wiesbaden.)

Skriftställare, Affärsman


Band 02 (1920), sida 167.

Meriter

5. Carl David Arfwedson, son till A. 3, f. 25 nov. 1806 i Stockholm, d. 25 juni 1881 i Wiesbaden. Student i Uppsala 10 okt. 1820; disp. 19 nov. 1825; övergav studierna för köpmansbanan och företog en mångårig resa till Amerika och ett flertal europeiska länder; amerikansk konsul i Stockholm 1838–55; borgare som grosshandlare 11 juni 1839; inträdde samma år som delägare i handelshuset Tottie och Arfwedson; medlem av borgerskapets femtio äldste 1844–55 och under flera år en av dessas ordförande; fullmäktig i rikets ständers bank 1846–60; ledamot av sjölagskommittén (bet. 16 apr. 1847); medlem av bemedlingskommissionen 1847–55; ledamot av kommittén angående allmänna barnhusets organisation 26 okt. 1849–31 maj 1850; uppsade sitt burskap 5 nov. 1867 och flyttade till Wiesbaden. RNO 1849.

Gift i Filadelfia 10 juni 1834 med Elisabeth Alice Ashhurst, f. 13 apr. 1814, d. 14 febr. 1899, dotter till Richard Ashhurst från England.

Biografi

A. blev efter faderns död 1861 den siste innehavaren av handelshuset Tottie och Arfwedson. Detta ägde emellertid icke längre samma centrala ställning som förr; och A., vars intressen lågo åt andra håll, ägnade sig, om än oftast framgångsrikt, mera av nedärvd plikt än av egentlig kallelse åt köpmansyrket. Då handelshuset under hans tid råkade ut för stora förluster, bland annat på grund av en kassörs oredlighet, upplöste han det under det tryckta året 1867 efter en nära hundraårig tillvaro. Liksom sina förfäder hade A. med livligt intresse ställt sig i det allmännas tjänst, särskilt inom det kommunala området, men efter brodern John Edvard Arfwedsons död 1855 avsade han sig de flesta av sina uppdrag. Han var en bland stiftarna av försäkringsaktiebolaget Skandia (1855) och tillhörde dess äldsta styrelse.


Inom ett helt annat område hade emellertid A. åsamkat sig en tidig ryktbarhet. Efter sin återkomst från Uppsala framträdde han nämligen 1828 som skriftställare på ett sätt, som av samtiden ansågs skandalöst, dels med en fars, »Tre beryktade flickors resa till odödligheten», dels med en Uppsalaskildring, »Studenterna i Utscheu eller Zierbenglarnes historia i China». Bägge dessa skrifter kunna numera synas vara ganska oskyldiga, men de i dem uppträdande personerna voro alltför lättigenkännliga och på ett för dem föga smickrande sätt kalkerade på verkligheten. Av den första finnes endast ett exemplar bevarat (i KB), och enligt uppgift skall den också ha givit fadern, som föranstaltade om upplagans indragning, anledning att skicka A. på hans amerikanska resa. Sedermera utgav han den ännu mer beryktade »Spionen i den förnäma werlden i Stockholm», som ger oförblommerade inblickar i den dåvarande huvudstadssocietetens liv. Särskilt blev den bekante grosshandlaren J. G. Schwan där illa åtgången, en skymf, vilken denne aldrig kunde glömma. Från sina resor utgav A., som var en vaken iakttagare och förde en ledig penna, journalistiskt hållna skildringar. Han skrev även ett par på sin tid rätt uppmärksammade historiska romaner.

Författare

Ivar SimonssonSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter


Tryckta arbeten

De colonia Nova Svecia in Americam borealem deducta historiola. Upps. 1825. 4:o (4), 34 s., 1 karta. (Diss. acad., præs. E. G. Geijer.) — Min första resa till hufwudstaden. Sthm 1827. 62 s. 2:a omarb. och tillökta uppl. Sthm 1828. 71 s. (Anon.) — Tre
beryktade flickors resa till odödligheten. Tillfällighetspjes. Farce i 1 akt. Sthm 1828. 43 s. (Anon.) — Studenterna i Utscheu eller Zierbenglarnes historia i China. En tragisk-komisk berättelse från nittonde århundradet. Öfversättning från mexicanskan. Sthm 1828. 53 s. (Anon.) [Sv. orig., under fingerade namn skildrande åtskilliga Uppsalastudenters liv; se L. Bygdén, Sv. anon.- och pseudon.-lex., 2 (1898—1915), sp. 505.] — Polymnia. Denna beryktade ordens historia, från dess början intill närvarande tid. Berättelsen hemtad ur ordens gamla handlingar . Sthm 1828. 60 s. (Anon.) – Leo XII och Pius VIII, eller skildring af Rom under våren 1829. Af ett åsyna vittne. Sthm 1830. 53 s. [Följ. år utg. med ny titel:] Den ondes visit i Rom hos två regerande confratres våren 1829, eller påfvar, cardinaler, mördare och pack, betraktade på deras rätta sida. Sthm 1831. 53 s. (Anon.) – Spionen i den förnäma werlden i Stockholm, eller en och annan upptäckt om höga narrar, främmande äfventyrerskor och inhemska skojare, af En roturier. Första akten. * Sommaren . S t hm 1831. 34 s. 2:a uppl. s. å. (Anon.) [Jmfr L. Bygdén, Sv. anon.- och pseudon.-lex., 2, sp. 483, samt B. Schöldström, Förbiskymtande skuggor (1883), s. 199 o. följ.] — Femton månader af en ung schweitzares lefnad, eller resor i Scottland, England, Irland, Beligien, Rheintrakterna och Schweitz åren 1830 och 1831. D. 1—2. Sthm 1832. (4), 234; (4), 126 s.  (Anon.) – The United States and Canada in 1832, 1833 and 1834. Vol. 1—2. London 1834. VII, 433 s., 1 pl.; VII, 418 s., 1 pl. [Även i svensk uppl.:] Förenta staterna och Canada, åren 1832, 1833 och 1834. D. 1—2, Sthm 1835. 12:o 674 s. (Läse- bibliothek af den nyaste utländska litteraturen, 1835: 2.) — Scener i Nord-Amerika. bok. Ur en svensk resandes minnes- Sthlm 1836 . ( 4 ) , 256 s. ( Anon. ) – Minnen från Europa och Amerika af förf. till »Förenta staterna och Canada», m. fl. Sthm 1837. (4), 255 s., 1 karta. (Anon.) — Några få ord till dem, som nästa år ämna från Sverige och Norrige utflytta till  Förenta Staterna, af En opartisk landsman. Sthm 1842. 8 s. (Anon.) — Konung Carl XI och hans gunstlingar. Hist. roman . . . af förf. till Förenta Staterna och Canada, m. m. Afd. 1—2. Norrköping 1845. 227, 252 s. (Orig.-bibliothek i den sköna litteraturen, Årg. 1, 1845: 2.) Ny uppl. D. 1—2. Sthm 1884. 201, 227 s. (Saml. af arbeten i skönlitteratur af svenske och utländske författare, 28.) (Anon.) [Även i tysk övers. av Gottlob Fink. Stuttgart 1846.] — Wadstena kloster. Hist. roman af förf. till »Förenta staterna och Canada»..., m. fl. D. 1—2. Sthm 1848. 12:o (4), 312, 503 s. (Anon.) [Även i tysk övers. av C. Eichel. Th. 1—3. Leipzig 1849.] — 1848 och 1868 eller Två år af en stormig lefnad. Sthm 1871. (4), 478 s. [Även i dansk övers. Köpenhamn 1872.]

Översatt: Irländska folksagor. Sthm 1839. (6), 226 s. (Anon.)

Källor och litteratur

B. Schöldström, Förbiskymtande skuggor (1883) samt under föregående artiklar anförda skrifter.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Carl David Arfwedson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18788, Svenskt biografiskt lexikon (art av Ivar Simonsson), hämtad 2022-07-05.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18788
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Carl David Arfwedson, urn:sbl:18788, Svenskt biografiskt lexikon (art av Ivar Simonsson), hämtad 2022-07-05.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se