Hampus Wilhelm Arnell

Född:1848-08-02 – Härnösands domkyrkoförsamling, Västernorrlands län
Död:1932 – Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län

Gymnasielärare, Botanist


Band 02 (1920), sida 232.

Meriter

Arnell, Hampus Wilhelm, f. 2 aug. 1848 i Härnösand. Föräldrar: bankdirektören Hampus Arnell och Erika Johanna Forsseen. Genomgick Härnösands h. allmänna läroverk; avlade mogenhetsexamen därstädes 8 juni 1868; student i Uppsala ht. s. å.; fil. kand. 29 maj 1872; disp. 18 maj 1875; fil. doktor 28 maj s. å.; har foretagit resor i botaniskt syfte till flertalet av Sveriges landskap, till nordliga Norge 1869, 1870 och 1891 samt till nedre Jenisejdalen i Sibirien 1876. Genomgick provar vid Örebro h. allmänna läroverk 1872–73; docent i botanik vid Uppsala universitet 28 maj 1875; v. lektor i fysik och kemi vid Umeå h. allmänna läroverk ht. 1878; v. adjunkt i Härnösand vt. 1879; adjunkt därstädes 7 maj s. å.; lektor i naturalhistoria och kemi, i Jönköping 24 nov. 1880 (av E. M: t bekräftat 21 mars 1881), i Gävle 9 mars 1894 och i Uppsala 24 maj 1901; erhöll avsked med pension 1 sept. 1913. RNO 1881.

Gift 3 aug. 1880 med Helga Maria Elisabet Afzelius, f. 2 febr. 1852, dotter till regementsläkaren doktor Per Johan Erik Afzelius.

Biografi

Redan under sitt första studentår började A. syssla med mossorna, och vid denna växtgrupp har huvudsakligast hans intresse som botanist knutit sig. A:s gradualavhanding, »De skandinaviska löfmossornas kalendarium», behandlar de skandinaviska lövmossornas blomning och fruktmognad, och de undersökningar, han härför gjort, äga bestående värde. Sina år 1876 under en resa till Jenisejdalen gjorda samlingar beskrev A. (tillsammans med S. O. Lindberg) i det stora arbetet »Musci Asiæ borealis», i vilket publiceras ej mindre än ett sextital nya arter och former. Sedermera har han även bearbetat de mossor, som samlades under J. Stadlings expedition till Lenadalen i Sibirien. En synnerligen maktpåliggande undersökning är ävenledes den, som A. (tillsammans med C. Jensen) gjort över Sarekområdets mossor och som kan ställas som typ för en grundlig bryologisk beskrivning över ett större område. Genom sina många resor inom de flesta av Sveriges landskap har A. mer än någon annan bryolog bidragit till kännedomen om Sveriges bryologi. Han har också riktat vår mossflora med åtskilliga nya arter och former. Åren 1913 och 1914 var A. sysselsatt med revidering av naturhistoriska riksmuseets levermossor. Det utmärkande för A: s arbeten är den kritiska skärpa och den grundlighet, med vilka han behandlat de mest skilda områden inom bryologin. Levermossläktet Arnellia har uppkallats efter A. — En annan gren av botaniken, som A. sysslat med, är fenologin eller de periodiska företeelserna inom växt- och djurvärlden. Hans avhandling om vegetationens utveckling i Sverige 1873–75 är fortfarande det förnämsta arbete, som i denna gren av botaniken utgivits i Sverige; över 30,000 iakttagelser ligga till grund för framställningen. Under senare år har A. publicerat flera arbeten över »dominerande blomningsföreteelser», varmed han förstår de mera iögonenfallande företeelserna inom växtvärlden, speciellt sådana, som giva färg åt landskapet. År 1918 erhöll A. ett anslag för bearbetandet av det stora fenologiska observationsmaterial, som från och med 1873 insamlats från Svealand. — Vid A:s avsked från lektorstjänsten i Uppsala yttrade läroverkets rektor, att hans undervisning varit präglad icke blott av den erfarne pedagogens vana att behandla sina uppgifter utan ock av den kärlek till ämnet, som mer än annat är ägnad att inge aktning för läraren och intresse för hans fack.

Författare

Hj. Möller.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: De skandinaviska löfmossornas kalendarium. Upps. 1875. (4), 129 s. (Gradualavh.; även i UUÅ.) — Spridda växtgeografiska bidrag (Bot. notiser, 1876, s. 8—15). — Om fenologiska iakttagelser i Sverige (ibid., 1877, s. 33—42). — Journey to Sibiria (Revue bryologique., Ann. 4, 1877, s. 33—41). — A proposal of phsenological observations on mosses (ibid., Ann. 5, 1878, s. 17-—22). — Om vegetationens utveckling i Sverige åren 1873—75. Upps. 1878. 84 s)., 3 pj, 3 kartor. (UUA 1878; akad. avh. f. lektorat; även särsk. utg. såsom Cirkulär N:o 9 från Upsala observa-torium:) — Om trädplanteringarna i Ångermanland (Sv. trädgårdsfören. tidskr., 1880, s. 33—38, 80—85, 106—108). — Bryological notes from the meetings of the society Pro fauna .et flora Fennica (Revue bryologique, Ann. 9, 1882, s. 81—85). — Scandinavian bibliography [in the years 1871— 1882] (ibid., Ann. 10—12, 1883—85; 14—16, 1887—89). — En egendomlig, ny form af rönn, Sorbus aucuparia L., forma minor (Bot. notiser, 1883, s. 54 —66; jämte 'anmärkningar' ibid., 1884, s. 107—108). — Naturlära för folkskolans barn. Af J. A. Karlsson. Revid. uppl. Jönköping 1884. 96 s. — Bryologiska notiser från Vesternlorrlands län (Bot. notiser, 1886, s. 89—94). — Bryologiska notiser från småländska höglandet (ibid., s. 123—129). — Musci Asias borealis. Beschreibung der von den schwedischen Expeditionen nach Sibirien in den Jahren 1875 und 1'876 gesammelten Moose, mit Beriicksichtigung aller friiheren bryologischen Angaben firr das russische Nord-Asien. Tji. il. Lebermoose. Sthm 1889. 4: o 69 s. (VA Handl., Bd 23, N:o 5; tills, med S. O. Lindberg.) Th. 2. Laubmoose. Sthml890. 4: o 163 s. (VA Handl., Bd 23, N:o 10; tills, med dens.) [Th. 3. Torfmoose von C. Jensen, utk. Sthm 1909 såsom VA Handl., Bd 44, N:o 5.] — Om de skandinaviska Thyidia tamariscina (Bot. notiser, 1890, s. 73—80). ¦— Om några Jungermannia ventricosa Dicks, närstående lefvermossarter (ibid., s. 97—104). — Lebermoosstudien im nördlichen Norwegen. Jönköping 1892. X, 44 s. .(Redogörelse för Jönköpings h. allm. läroverk läsåret 1891—1892.) — Om släktnamnet Porella Dill., Lindb. .(Bot. notiser, 1893, s. 127—132). — S. F. Gray's lefvermossläkten (ibid., s. 137—151). — Ein bryologischer Ausflug nach Tåsjö. Sthm 1896. 64 s., 1 pl., 1 karta. (VA Bihang, Bd 21, Afd. 3, N:o 10; tills, med C. Jensen.) — Moss-studier (Bot. notiser, 1894, s. 49—63; 1896, s. 97—110; 1897, s. 67—68; 1898, s. 49—62, 1 pl.; 1899, s. 73—79). — Handledning vid växtinsamling .. . Gävle 1896. 12: o 18 s. 2: a uppl. Gävle 1897. 12":o 20 S. (Anon.) — Musci novi (Revute bryologique, Ann. 25, 1898, s. 1—9). — Beiträge zur Moosflora der Spitz-bergischeh Inselgruppe (VA Öfversigt, Årg. 57,. 1900, N:o 1, s. 99—130). — Novse species generis Kantras (Revue bryologique, Ann. 29, 1902, s. 26—32). — Om allmogeträdgårdar i Gestrikland (Sv. trädgårdsfören. tidskr., 1902, s. 3—9, 19—25, 37—39., 57—60, 72—76, 91—93). — Om dominerande blomningsföreteelser i södra Sverige (Arkiv f. botanik, Bd 1, 1903, N:o 9, s. 287—376). — Om dominerande blomningsföreteelser i Trosa skärgård (Bot. notiser, 1903, s. 269—275). — Om dominerande blomningsföreteelser i Oviken (Jämtland) (ibid., 1905, s. 219—236). — Phaenological observations on mosses (The bryologist, 1905, s. 41—44). — Ueber die Jungermannia barbata-Gruppe (Bot. notiser, 1906, s. 145—157). — Hepåticae (Levermossor) (Th. O. iB. N. Krok och S. Almquist, Svensk flora för skolor, 2, 3:e uppl., Sthm 1907, s. 58—84). — Die Moose des Sarekgebietes. Abt. 1—3. Sthm 1907—10. S. 71—268. (Naturwiss. Untersuchungen des Sarekgebirges in Schwedisch-Lappland, Bd 3: Lief. 2—3; tills, med C. Jensen.) — Ueber einige seltene skandinavische Cephalozia-Arten (Bot. notiser, 1908, s. 1—16; tills, med C. Jensen). — Tre dagar i Bjuråker. En bryologisk exkursion (ibid., 1911, s. 1—9). — Om en planmässig växtgeografisk undersökning af Sverige (Sv. bot. tidskr., Bd 5, 1911':, s. 418—427). — Nils Conrad Kindberg. En minnesteckning (Bot. notiser, 1912,. s. 119—127). — Hippophaé rhamnoides och Thymus sejpyllum. En växtgeografisk skiss (Sv. bot. tidskr., Bd 6, 1912, s. 229—238). — Nya iakttagelser öfver dominerande blomningsföreteelser (ibid., s. 434—446). — Zur Moosflora des Lena-Tales. Bericht iiber die im Jahre 1898 von... H. Nilsson-Ehle an der Lena gesammelten Moose. Upps. 1913. 94 s., 3 pl. (Arkiv f. botanik, Bd 13, N:o 2.) — Våren vid Upsala. En fenologisk studie (Bot. notiser, 1914, s. 241—266). — Mossvegetationen vid Tåkern. Sthm 1915. 4:o 37 s. (Sjön Tåkerns fauna och flora utg. af VA, 1; tills, med C. Jensen'.) —¦ Uefoer drei kritische skandinavische Lebermoose (Bot. notiser, 191.5, s. 179—190; tills, med C. Jensen). — Bryum (Eubryum) vermigerum Arnell ejt Jensen n. sp. (ibid., 1916, s. 129—132; tills, med C. Jensen). — Våren vid Gefle (ibid., s. 209—232). — Fanerogam-floran i Nyköpingstrakten (ibid,, 1917, s. 97—110). — Die Moose der Vega-Expedition. Sthm 1917. 111 s. (Arkiv f. Botanik, Bd 15, N: o 5.) — Vårfloran vid Härnösand (Bot. notiser, 1918, s. 169—219). — En bryologisk utflykt till Västmanland (Sv. bot. tidskr., Bd 12, 1918, s. 298—323; tills, med C. Jensen). — Smärre uppsatser samt referat av bryologiska arbetet» i Bot. notiser, Sv. bot. tidskr., Bot. Centralbl1., Revue bryologique m. fl.

Översatt och bearbetat: Växtriket. Sthm 1879. 158 s. (Tills, med A. N. Lundström.) (H. Rebau's Naturhistoria för skolan och hemmet, öfvers. o. bearbetn. efter orig. 7:e uppl. af A. Stuxberg, H. W. Arneli', A. N. Lundström, S. R. Pajkull m. fl., 2.)

Källor och litteratur

Källor: Redogörelse för Uppsala h. allmänna läroverk under läsåret 1913—1914; E. Kölgren, Läroverksmatrikel 1908—1909 (1909).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Hampus Wilhelm Arnell, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18816, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hj. Möller.), hämtad 2023-01-31.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18816
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Hampus Wilhelm Arnell, urn:sbl:18816, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hj. Möller.), hämtad 2023-01-31.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se