Andreas Johannis Arosiandrinus

Död:levde på 1600

Författare


Band 02 (1920), sida 269.

Meriter

 Arosiandrinus (Arosiander, Aro siensis), Andreas Johannis, bekant som »en bland de bättre författarne under 1600-talets tidigare decennier»; levnadsöden och släktskapsförhållanden tidigare okända. Föräldrar: rector scholæ i Västerås magister Johannes Benedicti, död då sonen ännu var ung, och hans hustru Margareta, dotter till biskopen i Västerås Erasmus Nicolai Arbogensis och i ett senare gifte förmäld med kyrkoherden i Rättvik Olaus Andreæ Dalekarlus. År 1619 »tempore paschatos» finnes A. under namnet »Andreas Johannis Aros. M. Olaj» upptagen i Västerås skolas album; troligen är han också identisk med den »Andreas Johannis Arosiensis», som 6 nov. s. å. inskrevs vid Uppsala akademi och som enligt en bevarad förteckning över Västerås-studenter i Uppsala ännu 1621 skulle studerat därstädes. Följande år är han emellertid anställd som boktryckerielev hos boktryckaren Olof Olofsson i Västerås (undergår 26 okt. domkapitlets dom för att han utan dess lov »tryckt en visa» samt för annan mot hans husbonde begången oredlighet); synes från år 1627 ha haft sin huvudsakliga vistelse i Uppsala och utgav från tryckeri därstädes ett flertal skrifter, av vilka några tillägnats hans forna gynnare i Västerås stad eller stift; senare öden okända.

Biografi

Såvitt man av källornas sparsamma uppgifter kan sluta, synes A. tillhört den litterära vagabondtyp, på vilken det begynnande 1600-talet var så rikt och som i Lars Wivallius hade sin mest framträdande representant. Ett bevarat minnesalbum visar, att han stått i förbindelse med ett flertal av professorerna i Uppsala och att han under sitt kringirrande till andra platser i landet likaledes med förkärlek uppsökt lärdomens representanter, av vilkas intresse och välvilja han förmodligen förstått att begagna sig. I albumets dedikationer nämnes A. omväxlande »typographus solertissimus», »calcographus artificiosissimus», »musarum cultor» och liknande. Hans litterära anseende grundar sig egentligen på tvenne smärre skrifter, »En andeligh betrachtelses sång» och »Ett andelighit samtahl emellan Gudz församblingh och propheten Esaiam», för vilka han av L. Hammarsköld fått uppbära erkännandet, att »versifikationen är ledig, språket klart och korrekt, tonen innerlig och elegisk, icke alldeles utan högre lyftning». Därjämte förtjänar A. måhända även att räknas som en av våra första novellister, i det att den äldsta översättningen av den bekanta novellen »Apollonii, konungens aff Tyro, historia» (1633) utgått i hans namn. En viss osäkerhet vidlåder emellertid A:s hela författarskap, i det att ett flertal av de arbeten, på vilkas titelblad hans namn förekommer, icke författats eller översatts av honom utan av andra. Så den sedan även i ett flertal upplagor av Bondepraktikan intagna och därigenom mycket spridda översättningen av medeltidsdikten »Speculum vitæ humanæ», vilkens rätte författare är finnen Sigfridus Aronus Forsius. A. tillägger sig själv visserligen i detta och andra fall formellt endast utgivarens namn, ibland även med betonande av sin yrkestitel: »Concent. typographus», men med tidens bristande känsla för den litterära äganderätten är det dock en öppen fråga, huruvida han ej velat tillräkna sig också författarskapet; de verkliga författarnas namn äro i varje fall omsorgsfullt dolda.

Författare

A. B. Carlsson.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

A:s ovannämnda minnesalbum finnes i K. biblioteket.

Tryckta arbeten

Utgivna arbeten: Parentatio Lutheri, thet är: Een christeligh predikan om saligh D. Martino Luthero, hwadh för högha wärck och stoora wäl-gerningar Herren Gudh hafwer vthrättat och bewist sinne christeligha kyrckio genom then vthwalda redskapen i thenna werldennes sijdsta tijdh. Hållen i Wittembergh aff then ährowördigha och höghlärda herra Doct. Georgio Mylio____ anno 1592... Vplagd och förfärdigat aff Andrea Joh. Arosiandro Concent. Sueon. typographo. Upps. 1628. 4: o 14 bl. [Ursprungl. övers, och utg. av Petrus Johannis Gothus, Rostock u. å.] Annan uppl. under titel: Georgii Mylii Merkelighe predikan om D. Martino Luthero... Vplagd aff Andrea Joh. Aros. Upps. 1633. 4: o 14 bl. — 'Apollonii, konungens aff Tyro, historia' [titeln ej bevarad i den äldsta uppl.]. Upps. 1633. 56 bl. Ny uppl.: Apollonii, konungens aff Tyro, historia, -vthi hwilken lyckonnes hiwl och thenne werldennes ostadigheet beskriffues: medh lustige rijm beprydd och widh ändan the siw werldennes vnderligha bygningar införde. För ett tijdz-fördriff och effter mångas åstundan på nytt förferdigat och vthgången. Sthm 1636. 55 bl. Nya uppl. Sthm 1642 och 1652..— Andreae Johannis Arosiandrini Andelige Vandrings spegel, om allas christrognas heemreesning ifrå thenne werldenne til Gudz rijke, thet himmelska paradijset, wårt rätta och kära fädernesland: huru ther tilståår, och hwadh för glädie alla saligha ther bekomma skola, enär the hedhan och itijt fordrade warda. Upps. 1634. 16 bl. [Ex. dels med, dels utan dedikation; i slutet: Een andeligh wijsa.] — Speculum vitas humanas, thet är: Menniskiornes leffuernes spegel, ifrå thet första hon hijt til werldena födhes och til thes hon vthi jordenna (then allés wår modher är) lagd wärder. Allom rättsinnigom menniskiom til en helsosam och nyttigh vnderwijsning förestält och publicerat aff Andrea Joh. Arosiandrino. Upps. 1635. 24 bl. [Förf. av Sigfridus Aronus Forsius och' ursprungl. utg. 1620. I slutet av 1635 års uppl.: Een christeligh wijsa Andrea; Joh. Aros. om menniskionnesi wissa dödzstund, fåfängia och oförmodda hedhanfärd; och tröst emoot them höghfärdigom ooh bespåttarom. ,'Vthdragen aff then XXXIX psalmen Davidz.] (Ny uppl., likaledes i A: s namn, 1641, efter vilken' delar avtryckts i Bonde-practican 1662 och följ.) ¦—¦ Een ichristeligh predican om! the tu högwerdiga sacramenten, påschalambet vthi gamla testamentet och Jesu Christi H. nattward i nyia testamentet, hwad man skal hålla om begges thera warelse, nytta och bruk, Predicat aff... Georgio Mylio ... anno Christi MDLXXXIX. Pro valetei förferdigat och vthgången aff Andrea Joh. Arosiandrino, Concent. typographo. Upps. 1636. 4: o 16 bl. [Ursprungl. övers, och utg. av Petrus Jonas W. Angermannus, Rostock 1601; bl. 2—4 utförlig till-ägnan till prästerskapet i Västerås stift av A.] — Andreae Hondorfii... Historia om Francisco Speira, vthi hwilken hwar och en som see och wetta wil sorgheligen och bedröffuelighen förnimma skal, huruledes han uppå sin ytterste stund (enär han hädan skillias skulle) förtwiflade, och i en jemmerligh måtta ifrån thenna werldenne affreeste... tienstwänligen offererat aff Andrea Johannis Arosiandrino. [Upps.] 11638. 8 bl. — Een andeligh betrachtelses sång, ther vthinnan thenne werdennes jemmer och wedhermöda sampt then hughswalelse och tröst, som Gudh oss åther ther emoot genom sitt heligha ord, lijdhande och dödh förwissar, såsom ock thes ewigha lijfzens tilstånd författas. [Upps.] ,1639. 1 4 bl. — Dialogus sacer: Ett andelighit samtaal emellan Gudz församblingh och propheten Esaiam, om thet yttersta, dock yppersta medhlet, som rrienniskione föreställes här i werldenne, ther igenom hon bliffuer ifrån all sorgh och wedhermödha frijat och förlossat... [Upps. 163?] 4 bl. ,

Källor och litteratur

Källor: Västerås domkapitels prot.; J. Rudbeckius, Memoriale quoti-dianum (handskr. i Västerås läroverksbibliotek); Album scholas Arosiensis 1618—1650, utg. af W. Molér (1905); Uppsala univ. matrikel, 1, 1595—1632, utg. af A. Andersson (1900); L. Hammarsköld, Sv. vitterheten, 2; a uppl., utg. af P. A. Sondén (1833);' J. F. Muncktell, Westerås stifts herdaminne, 1 (1835); H. Schiick, Sv. literatmrhistoria (1890). — Se i övrigt: B. R. Hall, Johannes Rudbeckii katekesutveckling (Särtr. ur Kyrkohist. årsskr. 1919), s. 44 o. följ.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Andreas Johannis Arosiandrinus, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18831, Svenskt biografiskt lexikon (art av A. B. Carlsson.), hämtad 2022-12-04.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18831
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Andreas Johannis Arosiandrinus, urn:sbl:18831, Svenskt biografiskt lexikon (art av A. B. Carlsson.), hämtad 2022-12-04.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se