Edvard H N Arosenius

Född:1867-04-30 – Stockholms stad, Stockholms län
Död:1959 – Adolf Fredriks församling, Stockholms län

Statistiker


Band 02 (1920), sida 264.

Meriter

3. Edvard Herman Neikter Arosenius, den föregåendes son, f. 30 apr. 1867 i Stockholm. Avlade mogenhetsexamen vid Nya elementarskolan i Stockholm 16 maj 1884; student i Uppsala ht. s. å.; fil. kand. 29 jan. 1887; fil. lic. 30 maj 1892; disp. 21 sept. 1895; fil. doktor 30 maj 1896. E. o. tjänsteman i statistiska centralbyrån 13 nov. 1893; amanuens därstädes 31 dec. 1896; e. o. tjänsteman i kommerskollegiets avdelning för näringsstatistik 8 sept. 1903–15 febr. 1906; förordnad av K. M:t 15 dec. 1905 att bestrida en aktuarietjänst å extra stat i statistiska centralbyrån under år 1906, vilket förordnande sedan årligen och 20 nov. 1909 t. v. förnyades; aktuarie 18 juni 1910; sekreterare i statistiska tabellkommissionen 1 sept. s. å.; förordnad av K. M:t 8 sept. 1911 att från 1 okt. s. å. t. v. såsom tf. förste aktuarie vara ledare av arbetet med 1910'års folkräkning; förste aktuarie i statistiska centralbyrån 28 nov. 1912; byråchef 18 sept. 1918.

Gift 9 sept. 1913 med Alfhild Matilda Berwald, f. 31 aug. 1880, dotter till ingenjören Hjalmar Berwald.

Biografi

Det är åt befolkningsstatistiken, som A. i främsta rummet ägnat sina krafter. I statistiska centralbyrån efterträdde han år 1912 den frejdade statistikern och vetenskapsmannen Gustav Sundbärg såsom förste aktuarie och chef för den befolkningsstatistiska avdelningen. Redan förut hade han emellertid under Sundbärgs tjänstledighet flera år skött ifrågavarande befattning, liksom han även stått i spetsen för de vittomfattande arbetena med 1900 och 1910 års folkräkningar. Vid sidan av sin tjänstemannaverksamhet har A. idkat ett flitigt statistiskt skriftställarskap i tidskrifter, kalendrar, tidningspressen osv., hållit talrika föredrag bl. a. i statistiska föreningen (vars styrelse han tillhör sedan flera år tillbaka) samt vikarierat såsom föreläsare i statistik vid Stockholms högskola.

Författare

N. Bergsten.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Om sättet för grundlagsändring under tiden 1809— 1866. Sthm 1895. (4), 127 s. (Gradualavh.) — Sparbanks- och postsparbanksrörelsen under år 1897 (Statist, tidskr., 1899, s. 98—103). — Några drag af Tysklands ekonomiska utveckling (Ekon. tidskr., Arg. 2, 1900, s. 467—473). — Unionen med Norge (Sveriges land och folk, Sthm 1901, s. 168—173). — Skogsindustrien (ibid., s. 574—605). [De bägge sistnämnda även i motsvar. franska och engelska uppl. av verket, Sthm 1900 och 1904.] — Befolkningsförhållanden (öfre Dalarna förr och nu, Sthm 1903, s. 365—386).— Förvaltning (ibid., s. 541—560). — Sågverks- och bruksägares jord-förvärf i norra Sverige (Ekon. tidskr., Arg. 7, 1905, s. 142—153). — Folkmängden i Sveriges municipalsamhällen år 1905 (Statist, tidskr., 1906, s. 162—167.) — Befolkningsförhållanden (Uppland, skildring af land och folk, D. 2, Sthm 1908, s. 3—32). — Några allmänna uppgifter om Sverige (Sv. industri- och exportkalender 1908, s. 15—26, samt motsvar. i årg. 1910 —1916). — Folkmängden i vissa tättbebyggda orter å den svenska lands-, bygden vid ingången af år 1911 (Statist, tidskr., 1911, s. 203—216). — Utländska undersåtar i Sverige år 1910 (ibid., 1912, s. 293—302 + tab. s. 303—319). — Lappar och finnar i Sveriges tre nordligaste län år 1910 (ibid., 1913, s. 264—273). — Den svenska befolkningen i Förenta Staterna år 1910 (ibid., s. 385—397). — Demografiska förhållanden (Sveriges land och folk. Hist.-statistisk handbok. 2: a uppl:, utg. av J. Guinchard, Sthm 1915, D. 1, s. 95—134). — Det moraliska tillståndet (ibid., D. 1, s. 148—151). — Skogsindustrien (ibid., D. 2, s. 176—205). [De tre sistnämnda även i motsvar. tyska och engelska uppl. av verket, Sthm 1913 och 1914.] — (Befolkningens yrkesfördelning i Norrland år 1910 (Ekon. tidskr., Årg. 1.7, 1915, s. 212—229). — Die Bevölkerungsregister in Schweden (Zeitschr. f. Hygiene und Demographie, Bd 11, 1916, s. 415—422). — översikt över tuberkulosdödligheten i Sverige åren 1911—1915. Sthm 1917. 129 s. — L'industrie forestiére en Suéde (Institut international d'agriculture, Rom. Bulletin des renseignements agricoles, Årg. 9, 1918, s. 1—9). — The history of statistics, their development and progress in many countries. Sweden (75: th anni-versary of the Amer. statist, association, New York 1918, s. 535—569). — Utarbetat tabellbilagorna 1—4 till Underd. betänkande afg. af komitén för utredande af frågan »huruledes den sjelfegande jordbrukande befolkningens ställning i Norrland och Dalarhe må kunna vidmakthållas och stärkas...» (D. -6, Sthm 1904, 9. 1]—106) samt det statistiska' i Berättelse öfver den samforskning rör. kancersjukdomen i Sverige, som Sv. läkaresällsk. d. 6 juni 1905 beslutat utföra, afg. af Sv. läkaresällsk. kancerforskningskommitté, Sthm 1907. — Dessutom smärre uppsatser och meddelanden i Statist, tidskr. (1899, 1901, 07) samt Hist. tidskr. (1909) m. m.

Utarbetat följande statistiska ämbetsberättelser: a) i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik: Årsväxtberättelser för åren 1905 och 1906; Jordbruk och boskapsskötsel 1904; Befolkningsstatistik: Årg, 1900, D. 2, 3 (Folkräkningsberättelse) samt Bih. till D. 4 (Dödlighets-och livslängdstabeller), Arg. 1904—1909 (Befolkningsrörelsen). — b) i den nya serien Sveriges officiella statistik: Folkräkningen 1910, D. 1—4; Folkmängden inom administrativa områden, Arg. 1914—1917; Befolkningsrörelsen, Arg. 1912—1915 samt översikt för åren 1901—1910; Ut- och invandring 1917; Dödsorsaker, Arg. 1911—1914. — c) i serien Statistiska meddelanden: Dödligheten i lungsot i Sverige åren 1906—1910. — Dessutom medverkat vid utarbetandet av: Dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondet 1901—1910, Ut- och invandring, Arg. 1914—1916, Allmän sparbanksstatistik, Arg. 1913—1917.

Redigerat: Tidskrift för Sveriges landsting, städer och hushållningssällskap, Årg. 39—45, 1907—13 (därav Årg. 39—42 tills, med C. E. Ljungberg). — överståthållareämbetets underd. 'berättelse för Stockholms stad [åren 1901—1905]. Sthm 1912. 4:o 134 s. . (Bidrag till Sveriges officiella statistik. H: Kungl. Maj: ts .befallningshafvandes femårs.berättelser. Ny följd. 10. Aren .1901—1905.) Tryckta arbeten: Kattresan. 2: a uppl. Sthm 1913. [Även i tysk Arosenius. Tjugonio bilder i färg. Gtbg 1909. St. 4: o 16 s., 29 tavt,

Bilderbok. Sthm 1909. St. 8: o 17 bl. övers, av Friedrich Stieve 1911.] — Ivar Med en inledning af Axel L. Romdahl 4 s.

Källor och litteratur

Källa: Finansdep. handl. 28 nov. 1912 (meritförteckn.).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Edvard H N Arosenius, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18834, Svenskt biografiskt lexikon (art av N. Bergsten.), hämtad 2020-02-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18834
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Edvard H N Arosenius, urn:sbl:18834, Svenskt biografiskt lexikon (art av N. Bergsten.), hämtad 2020-02-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se