Arvidus Magnis Rydaholmensis

Född: – Rydaholms församling, Jönköpings län
Död:levde på 1600

Författare, Naturläkare


Band 02 (1920), sida 324.

Meriter

Arvidus Magni Rydaholmensis (Arfwidh Månsson), f. i Rydaholms socken, Östbo hårad, son till prosten därstädes Magnus Arvidi samt systerson och svåger till prosten i Östbo, kyrkoherden i Värnamo Petrus Arvidi. Studerade enligt egen uppgift med understöd av Guds församling i gemene skolor, tydligen bl. a. i Växjö, men besökte ej någon akademi i Sverige eller utlandet. Torde hava bebott lägenheten Skaftorps kvarn i hemsocknen, där han i varje fall 10 jan. 1628 daterar »förspråket» till sin örtebok. Ägde »förfarenhet i örternas krafter» och utövade tydligen en omfattande läkarpraktik; kallar sig själv medicus i företalet till sin skrift »Practica».

Biografi

A. är mest bekant genom sin örtebok, som utkom i Kalmar 1628 på bekostnad av biskopen i Växjö Petrus Jonæ Angermannus, vilken i ett förord »hälsar then kristeliga läsaren». Därefter följer »authoris förspråk», som innehåller några upplysningar om författaren. Arbetet är en läke- och örtebok, vilken liksom andra sådana från 1500- och 1600-talen lämnar uppgifter om örternas beredning och föreskrifter om deras användning mot olika sjukdomar. Uppställningen är ej gjord efter sjukdomarna utan efter örterna, som ha vardera sitt kapitel. För varje växt finnes en kort beskrivning, därefter följer en numrerad förteckning på de sjukdomar, mot vilka växten är nyttig, jämte bruksanvisning. För att möjliggöra bokens användning vid olika sjukdomsfall har författaren utarbetat ett register över de i boken omtalade sjukdomarna med hänvisning till de olika kapitel, i vilka varje sjukdom finnes omnämnd. De allra flesta ordinationerna äro mycket enkla, upptagande blott en eller ett fåtal ingredienser. Boken skiljer sig i detta avseende på ett lyckligt sätt från flertalet samtidiga arbeten av samma slag, även om ordinationerna ur nutidens synpunkt ofta synas naiva. Författaren har därjämte, såsom det betonas i företalen, eftersträvat att använda till största delen svenska växter. Genom dessa egenskaper hos skriften möjliggjordes dess utsträckta användning av en större allmänhet och i hemmen. Dess popularitet var också betydande; under åren 1628–1654 utkommo ej mindre än åtta upplagor. Boken är enligt titelbladets uppgift utarbetad på grundval av »latinska och tyska böcker». Det är dock möjligt, att författaren rönt inflytande från tidigare i Skandinavien tryckta läke- och örteböcker; detta torde med säkerhet gälla beträffande dansken Henrik Smids bekanta örtebok (1546,1577, m. fl. uppl.), såvida icke de överensstämmelser, som kunna spåras, återgå på gemensamma tyska källor. Till den fjärde och den åttonde upplagan av örteboken har fogats en mindre skrift å 36 sidor, kallad »Een nyy träägårdz book», en handbok i trädgårdsskötsel, som ur tidssynpunkt ej är utan intresse. A. utgav ännu en läkebok, som han kallar »Practica eller een liten doch nyttigh underwijsning om åderlåtande»; den utkom 1642 i Linköping. Detta arbete är liksom de flesta läkeböcker uppställt efter sjukdomarna. För varje sjukdom angives ett flertal läkemedel, av vilka det första oftast är åderlåtning på ett visst ställe. Skriften är den föregående betydligt underlägsen ur modern synpunkt, upptagande många av den tidens meningslösa och skadliga mediciner. Det är tydligt, att denna bok med sin kvasilärdom är avsedd för en högre bildad publik än örtebokens; den är också dedicerad till biskopen i Växjö och ett flertal andra av stiftets prästmän — den tidens prästerskap fick ju ofta även fylla läkarens kall.

Författare

Bror Schnittger.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Een mykit nyttigh örta book, om the lierlige örter som vthi thetta höghberömda ikommgai rijket, wårt kära fäderneslandh Swerige, åhrligen wäxa: såsom och, om någhra vthländska örter, huruledes som the emoot mångha bådhe inwertes och vthwertes krankheeter och siuk-dommar brukas skola . . . Aff latiniska och tyska bööker in på wårt swenska tungomåål affsatt aff Arfwidh .Månson Rydaholmensi och vthi ordningh satt aff Petro Jona: Angermanno... Kalmar 1628. 8 bl., 352, (22) s. [Utkom under den följ. tiden i ett flertal uppl., delvis under något avvikande titlar; så i Linköping 1637, 1641 och 1650, i Stockholm 1642 och 1654 samt i Uppsala 1643 och 1644; till Stockholmsuppl. var fogad en särskild skrift: Een nyy träägårdz book, sammandragen aff några trowärdige och förfarne män... Sthm 1643 och 1654.] — Practica, eller een liten doch nyttigh vnderwijsning om åderlåtande, hwilka ådrer man för åtskillige siukdommar vplåta kan, begynnandes på hufwudet, och sedhan neder til fötterna. Sammaledes och några nyttiga, och mesteparten aff migti försökta läkedommar, emoot mångahanda siukdommar, medh många aff them, hwars och ens authoris nampri anteknade. Aff latiniska och tyska böker in på wårt swenska tungomåll, och sompt aff cn gammal swensk. läkebook, medh munka styl skrifwen, affsatt aff Arwid Månsson Rydaholmensi... Linköping 1642. 7 bl., 159, (5) s. Ny uppl. Sthm 1645. 5 bl., 92, (2) s.

Källor och litteratur

Källor: Företalen till A:s ovannämnda arbeten; P. Wieselgren, Ny Smålands beskrifning, 3 (1846), s. 48.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Arvidus Magnis Rydaholmensis, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18856, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bror Schnittger.), hämtad 2021-06-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18856
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Arvidus Magnis Rydaholmensis, urn:sbl:18856, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bror Schnittger.), hämtad 2021-06-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se