Carl Jacob Ask

Född:1825-09-16 – Skarhults församling, Skåne län (på Skarhults gård)
Död:1897-08-06 – Höörs församling, Skåne län (på villa Karlsvik vid Ringsjön.)

Läkare (kirurg)


Band 02 (1920), sida 352.

Meriter

1. Carl Jacob Ask, f. 16 sept. 1825 på Skarhults gård i Skåne, d. 6 aug. 1897 på sin villa Karlsvik vid Ringsjön. Föräldrar: dåvarande förvaltaren å Karl XIV Johans egendom Skarhults slott och gods John Ask och Jakobina Petronella Modéer. Avlade fullständig studentexamen i Lund 8 juni 1842; disp. 10 dec. s. å. (Bonaventurae meditationum vitee Christi versio Suecana, p. XXIV, pres. J. E. Rietz); fil. kand. 5 juni 4847; disp. 19 juni s. å. (Ad Publium Virgilium Maronem ex codice membranaceo biblioth. acad. Lundensis nunc primum collato lectionis varietas, p. XI, pres. J. G. Ek); fil. magister 23 juni s. å.; avlade med. farm. examen 24 okt. 1849; med. kand. 19 dec. 1850; disp. 18 dec. 1852; med. lic. 28 jan. 1853; avlade kir. magisterexamen 18 maj s. å.; med. doktor 1 juni 1855; studerade under ett års tid, okt. 1855–sept. 1856, med resestipendium kirurgi i Tyskland, Holland, Frankrike och England, framför allt i Paris och där särskilt på den berömde kirurgen Nélaton's klinik; företog flera utländska resor, däribland en resa till Skottland och England 1877 för att studera den Listerska antiseptiken. Förordnad till biträdande läkare vid den i Skåne sammandragna armékåren 29 maj 1848; tf. förste läkare vid länslasarettet i Lund upprepade gånger under åren 1853–57; docent i kirurgi vid Lunds universitet 10 febr. 1854; stadsläkare i Lund 31 maj 1855, då staden hemsöktes av koleraepidemi; professor i kirurgi och obstetrik vid Lunds universitet 23 juli 1858 efter en mycket uppmärksammad tävlan med e. o. professorn i samma ämne, den ansedde kirurgen Arvid Sture Bruzelius; universitetets rektor läsåret 1866–67; erhöll avsked från professuren 29 jan. 1897. LFS 1859; RNO 1867; KVO1kl 1882; RCXIII:sO 1889; var därjämte ledamot av in- och utländska lärda samfund. 

Gift 28 dec. 1853 med Ulrika Matilda Liljenroth, f. 13 mars 1830, d. 18 apr. 1910, dotter till regementskommissarien vid norra skånska infanteriregementet Sven Adolf Liljenroth.

Biografi

A. utövade under sin krafts dagar en stor läkarverksamhet och konsulterades ständigt vid förekommande märkligare, särskilt kirurgiska fall både i Skåne och i närliggande landskap. Han var en av de första svenska läkare, som i Skottland och England studerade den Listerska antiseptiken. Då han kom hem, tillämpade han metoden på sitt lasarett med stor framgång, särskilt vid sina talrika operationer inom bukkaviteten på kvinnor (ovariotomier).

A. hade ett livligt, kanske genom hans kraftiga stämma ibland något bullrande men i hög grad hjärtligt väsen, som kunde friska upp hans patienters livsmod och verka tröstande på den lidandes anhöriga. Såsom klinisk läkare var för honom den systematiska undervisningen i hans vetenskap ej så väsentlig, men däremot införde han lärjungen omedelbart i den utövande kirurgens praktiska verksamhet. Genom det personliga framträdandet vann han de unga både inom och utom lärosalarna. A. var i hög grad populär bland studenterna och hyllades av dem vid upprepade tillfällen. Själv förlorade han aldrig studentlynnet från ungdomsåren och de nordiska studentmötenas tid. I sina tal, särskilt till studenterna, visste han inlägga värme och patos, som aldrig förfelade sin verkan. Hans vana att uppträda och hans talargåva gjorde, att hans kolleger upprepade gånger utsago honom att representera Lunds universitet vid jubiléer och festligheter i in- och utlandet. — A. stiftade genom en donation 1878 det Genbergska stipendiet till minne av sin beundrade lärare, sedermera biskopen i Kalmar Paul Genberg. Stipendiet skall företrädesvis tilldelas medicine studerande.

Författare

C. M. FÜRST.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Om lungbrand. Lund 1852. 36 s. (Avh. f. med. graden/, praas. P. E. Gelierstedt.) — Chirurgiska iakttagelser. Lund 1853. 24 >s., 1 pl. — Halsens chirurgiska anatomi. Lund 1858. 118 s., 4 pl. (Avh. ftjj.professur.) — Om bronchotomi. Lund 1867. 4: o 23 s. (LUÅ 1866; inbjudningsskrift.) — Inbjudnings-program till rectorsombytet d. 1 juni 1867. Lund 1867. 4: o 20 s. (LUÅ 1866; inneh. redogörelse för universitetets verksamhet under läsåret 1866—67.) — Om den antiseptiska sårbehandlingen (Forhandl. vid de skandin. naturforsk. 12: e möte i Stockholm 1880 [tr. 1883], s. 108—120). — Om ovariotomi (Nord. med. archiv, Bd 13, 1881, N:o 10. 39 s.). — Anmälningar och smärre uppsatser i Tidskr. i militär helsovård (1889) och Eira (1894).

Källor och litteratur

Källor: Eckl. dep. handl. 10 febr. 1854 (meritförteckn.), RA; J. Ask, Carl Jacob Ask 1825—1897 (1898); A. J. Bruzelius, Sv. läkare-matrikel, 1, 3 (1886, 1901); J. Åkerman, C. J. Ask, född d. 16 sept. 1825, död d. 6 aue. 1897 (Hveiea 1897).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Carl Jacob Ask, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18872, Svenskt biografiskt lexikon (art av C. M. FÜRST.), hämtad 2023-02-06.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18872
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Carl Jacob Ask, urn:sbl:18872, Svenskt biografiskt lexikon (art av C. M. FÜRST.), hämtad 2023-02-06.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se