Gustaf Casten Aspegren

Född:1791-08-17 – Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län
Död:1828-07-11 – Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län

Botanist


Band 02 (1920), sida 388.

Meriter

Aspegren, Gustaf Casten, f. 17 aug. 1791 i Karlskrona, d 11 juli 1828 därstädes. Föräldrar: kronobagaren Johan Anders Aspegren och Karolina Gustava Mendling.

Gift 28 maj 1819 med Karolina Sofia Sjöbohm, f. 4 febr. 1795, d 9 jan. 1837, dotter till rådmannen i Karlskrona Karl Sjöbohm.

Biografi

A:s förfäder hade i flera släktled varit kronobagare i Karlskrona, och sonen bestämdes redan vid födelsen till faderns medhjälpare och en gång hans efterträdare i yrket, vilket betraktades som ett fideikommiss inom släkten. Hans uppfostran inriktades ock härpå, vadan hans bestämda vetenskapliga anlag fingo näring endast genom självstudier. Sitt yrke skötte han redligt och samvetsgrant, men han utbildade sig därjämte till en uppskattad naturforskare, särskilt inom botaniken. Han säger själv härom: »Född och uppvuxen i det på naturskönheter så rika Bleking, har naturens betraktande under de få mellanstunder, som andra göro-mål lämnat mig, alltid varit mitt käraste tidsfördriv; jag har alltid funnit mig mest lycklig och rekreerad att såsom ett barn vila i den friska naturens moderliga sköte. En ny njutning för mig var den bevågenhet och frikostighet, varmed jag omfattades av naturvetenskapernas idkare. Dessa för mig så dyrbara relationer hava i anseende till mitt ofullkomliga bibliotek varit mig den rikaste källa till upplysningar, råd och uppmuntran». Han stod i livlig brevväxling med bl. a. Acharius, K. A. Agardh, E. Fries, K. J. Hartman, Sven Nilsson, Swartz, Wahlenberg och Wikström och lämnade bidrag till deras arbeten. Från skilda håll sammanförde han betydliga naturhistoriska samlingar i ett av honom själv uppbyggt museum, som omgavs av en botanisk trädgård, även den anlagd av honom. Hans herbarium inköptes av akademiadjunkten A. E. Lindblom, övergick sedan i läroverksadjunkten S. Hardins ägo och förstördes troligen vid Karlstads brand 1865. A. var en nitisk ledamot av läsesällskapet i Karlskrona och framlade bl. a. i detta (1823) ett vidlyftigt »projekt till en kort scientifik katalogs upprättande» över dess bibliotek efter S. Ersch's idé samt deltog verksamt i det katalogiseringsarbete, som längre fram genomfördes efter en enklare plan.

Författare

R. Sernander.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Av A:s brev till samtida naturvetenskapsmän finnas större eller mindre serier i Lunds universitetsbibliotek (till K. A. Agardh och J. V. Zetterstedt), vetenskapsakademin samt Uppsala universitetsbibliotek (till E. Fries, sign. G. 70 n). A:s bild är återgiven i H. Hofberg, Sv. biografiskt handlexikon 1, 2:a uppl. (1906) efter ett av professor T. M. Fries i Uppsala meddelat porträtt, som emellertid ej synes ha tillhört dennes egna samlingar.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Försök till en blekingsk flora. Karlskrona 1823. XVI, 107 s. — Katalog öfver läse-sällskapets i Carlskrona boksamling. Karlskrona 1827. 176 s. (Tills, med W. Gynther, C. Hagerman m. fl.; anon.) — Växt-rikets familie-träd. [Sthm 1828.] Royalfolio. (Graverad plansch.) — Smärre uppsatser i Blekinge läns hushålls-tidning.

Källor och litteratur

Källor: Karlskrona storkyrkoförsamlings och tyska församlings kyrkoböcker; meddelande av lektor I. Fehr om A:s verksamhet i Karlskrona läsesällskap; J. E. Wikström, Conspectus litteraturs botanicae in Suecia (1831). — Se i övrigt: biografi av El. Fries i Biogr. lexikon, 1 (1874).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Gustaf Casten Aspegren, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18886, Svenskt biografiskt lexikon (art av [a:5866:R. Sernander].), hämtad 2024-06-15.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18886
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Gustaf Casten Aspegren, urn:sbl:18886, Svenskt biografiskt lexikon (art av [a:5866:R. Sernander].), hämtad 2024-06-15.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se