Johannes Aurelius

Född:1732 – Istorps församling, Älvsborgs län
Död:1802-12-20

Präst


Band 02 (1920), sida 454.

Meriter

Johannes Aurelius, f. 1732 (döpt 4 sept.) i Istorp, d 20 dec. 1802. Föräldrar: kyrkoherden, sedermera kontraktsprosten Joan Aurelius och Kajsa Kellander. Student i Uppsala 8 okt. 1751 samt i Greifswald; disp. i Greifswald 15 okt. 1756 (De questione: An gentilium infantibus, qui in tenella sua ætate decedunt, æterna deneganda sit salus?, pres. L. Möller); fil. magister därstädes s. å.; prästvigd 29 okt. 1762. Pastorsadjunkt i Grimeton 1762–70; e. o, predikant vid artilleriregementet 1770; kyrkoherde i Getinge 13 dec. s. å.; prost 11 juli 1781; v. kontraktsprost 1784; riksdagsman 1786; kontraktsprost 23 maj 1787; ledamot av ecklesiastikkommittén 1793; bankorevisor 1794, Ledamot av samfundet pro fide et christianismo 1796; teol. doktor 1 nov, 1800.

Gift 1) 30 aug. 1771 med Elisabet Linderoth, d 7 jan. 1791, dotter till prosten och kyrkoherden i Tvååker Sven Linderoth; 2) 1792 med Anna Helena Hagbom, f. 29 juli 1747, d 1824, dotter till skeppsklareraren Peter Hagbom och änka efter kyrkoherden Sven Sandmark i Rångedala.

Biografi

A. ansågs äga en grundlig teologisk lärdom. Att han blivit mera allmänt bekant, beror emellertid ej härpå utan på det memorial, han vid riksdagen 1786 inlämnade till prästeståndets ecklesiastika deputation och som även trycktes. I detta memorial, som utan tvivel ger uttryck åt många hans ståndsbröders tankar och önskningar, framlägger han till »beprövande och skärskådande» trenne punkter. Han påyrkar först, att åtgärder vidtagas, för att inga villfarelser eller godtyckliga meningar må utspridas vid högre eller lägre lärosäten. Saken borde beaktas vid framtida utnämningar till lärarplatser, och till de redan fungerande lärarna borde varning utgå. Vidare framhåller han nödvändigheten av att vid prästtillsättningar »var och en får njuta sin förtjänst och förvärvade skicklighet till godo», så att man må slippa se »dygden och förtjänsten gråna och förtäras i mörker och fattigdom». Förmodligen är det pastoratshandeln, han har i tankarna vid detta sitt yrkande. Till sist uttalar han sig i bibelöversättningsfrågan, därtill föranledd av de utkomna delarna av den nya bibelöversättningen. Han vill att den gamla översättningen må så mycket som möjligt bibehållas och att grundtexten må följas så noggrant sig göra låter.

Författare

G. Walli.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Monotessaron, eller hela den evangeliska historien, om wår käre Herre och Frälsare Jesu Christo, af alla fyra evangelisterna .. . sammandragen och i ordning författad samt dem til nytta utgifwen, som Jesum Christum rättsinneligen kär hafwa. Gtbg 1768. 350, (2) s. — Probsten magister Johan Aurelii Memorial til högwördige prästeståndets ecclesiastique-deputation wid riksdagen i Stockholm 1786 rörande renlärigheten, befordringar och nya bibel-öfwersättningen. Sthm 1786. 4:o 7 s. — Tankar om Jerusalems tempel såsom en förebild til Guds uppenbarelse i köttet och löftets stadfästelse om Messie ankomst. Gtbg 1792. 32 s;

Källor och litteratur

Källor: Istorps kyrkobok 1682—1745; Göteborgs domkapitels prot. och handl., Göteborgs landsarkiv; biografi över A. i Göteborgs stifts-tidningar 1803, N:o 9-10. 6 5

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Johannes Aurelius, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18921, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Walli.), hämtad 2020-02-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18921
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Johannes Aurelius, urn:sbl:18921, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Walli.), hämtad 2020-02-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se