J. F. Bahr. Pennteckning. 1852. KB.

Johan Fredrik Bahr

Född:1805-08-10 – Visby församling, Gotlands län
Död:1875-05-08 – Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län

Författare, Kemist


Band 02 (1920), sida 608.

Meriter

Bahr, Johan Fredrik, f. 10 aug. 1805 i Visby, d 8 maj 1875 i Uppsala. Föräldrar: skepparen Karl Fredrik Bahr och Johanna Margareta Svebilius. Student i Uppsala 24 okt. 1823; disp. 12 dec. 1832; fil. kand. 27 mars 1833; disp. 12 juni s. å.; fil. magister 14 juni s. å; anställd vid ryske ministern J. P. van Suchtelens bibliotek; reste i Ryssland 1835–36; började studera kemi 1837; arbetade på L. F. Svanbergs laboratorium i Stockholm juni–nov. 1842; företog med offentligt understöd vetenskapliga resor till England, Frankrike, Belgien och Tyskland 1851, till Frankrike och Tyskland 1855–56, varunder han arbetade på R. Bunsens laboratorium i Heidelberg, samt på egen bekostnad till Tyskland 1857. Adjunkt i kemi vid teknologiska institutet 7 aug. 1843–ht. 1847; lärare i kemi, mineralogi och geologi för examenssökande lantmätare under sex år från vt. 1855; lärare i kemi vid h. artilleriläroverket å Marieberg 16 dec. 1858; adjunkt i kemi och laborator vid Uppsala universitet 22 jan. 1862; erhöll tjänstledighet 12 okt. 1872. LVA 1862.

Gift 27 aug. 1872 med Erika Gustava Kjellén, f. 7 juni 1844, d 25 okt. 1906, dotter till arbetskarlen Anders Kjellén i Ramsta.

Biografi

Det var som skald i tidens romantiska stil, B. först framträdde inför offentligheten, och som topografisk författare och litteratör finna vi honom i huvudstaden under 1830-talets början. Någon större framgång synes denna verksamhet ej ha rönt, och hans naturvetenskapliga intressen togo mer och mer överhand samt förde honom i beröring med bl. a. Berzelius och L. F. Svanberg. På den senares kemiska laboratorium, där han började arbeta på 1840-talet, utförde han rent praktiskt kemiska arbeten, analyser och olika tekniska uppdrag, men han fann även tid för tjänstgöring som lärare vid teknologiska institutet och å artilleriläroverket vid Marieberg. Av hans analytiska arbeten må nämnas hans luftanalyser, för vilka han erhöll vetenskapsakademins Lindbomska pris, samt analysen av »aridium», ett av Klemens Ullgren 1850 angivet nytt grundämne ur kromjärn från Rörås, som B. uppvisade bestå endast av fosfor- och kromhaltig järnoxid. Genom sina olika utländska resor kom B. i beröring med flera av samtidens främsta kemister, bl. a. H. E. Sainte-Claire Deville och R. Bunsen, och det blev på den senares laboratorium, som han kom att tillsammans med Bunsen utföra sitt betydelsefullaste arbete, en undersökning av erbinjord och ytterjord, vilken varit grundläggande för vår kännedom om erbingruppen av de sällsynta jordarterna. Upptäckten av erbiums karaktäristiska spektrum tillkommer även B. Så småningom inrättade B. i Stockholm trots de svåra ekonomiska förhållanden, varemot han hade att kämpa, ett för den tiden ganska fullständigt privatlaboratorium, där han utförde sina arbeten. Samma öde, som Ullgrens »aridium» rönt, vederfors också den av B. själv 1862 upptäckta nya metalloxiden »vasium», som visade sig bestå av oren toriumoxid, vilken genom peptisation med salpetersyra övergått i kolloid form och därför visat olika fysikaliska egenskaper mot den förut kända toriumoxiden. Det kan även förtjäna påpekas, att B. synes haft planer på att dels genom torrdestillation söka utvinna värdefulla produkter ur vedavfall och framför allt torv, dels bereda olja ur alunskiffern (således nu aktuella kristidsproblem), men några vidare praktiska resultat torde ej ha framkommit. I början av 1850-talet tyckes B. ha tänkt sig möjligheten att få besörja utgivandet av de Berzelianska årsberättelserna, varmed Svanberg 1852 upphörde, men han säges ha blivit hindrad härifrån genom den senares åtgöranden. Den spänning, som härav uppkom dem emellan, fortfor även sedan Svanberg blivit professor och B. mot den förres önskan 1862 utnämnts till adjunkt i Uppsala, och bidrog nog i sin mån till den dysterhet och det missnöje, som förbittrade B:s Uppsalatid.

Författare

Sv. OdénSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

— I »Ex bibliotheca Trolleholmias» I: 6 meddelas i utdrag ett antal delvis ganska karaktäristiska brev från B. till G. A. Sparre och G. Trolle-Bonde, berörande, utom enskilda angelägenheter, hans studier, resor och vetenskapliga arbeten samt tillståndet vid Uppsala universitet, som han skildrar i mörka färger.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Dikter. H. 1*. Sthm 1831. 79 s. — Utkast till en historisk-antiqvarisk beskrifning öfver Westra Wingåkers socken i Södermanland. D. 1*. Upps. 1832. 4: o (4), 10 s. (Ak. avh. pro exerc, prass. J. H. Schröder.) — Conspectus diplomatum in archivo illustr. familias Bondeana; in Säfstaholm. P. I., diplomata ann. 1352—1468 recensens*. Upps. 1833. 4: o 12 s. (Gradualavh., prass. J. H. Schröder.) — Anteckningar om Ryssland under ett vistande i Petersburg och en utflykt till Moskwa. D. 1—2. Sthm 1838. 220, 202 s., 1 karta; jämte 6 pl. i särsk. häfte: Utsigter af Petersburg och Moskwa hörande till »Anteckningar...» Sthm 1838. Tvärfol. (Anon.) — [Texten till Bd 2 och 3 av] Pittoreskt universum eller taflor ur hela den kända verlden ['MeyerV Universum']. Sthm 1839—41. (Bd 2 tills, med G. H. Mellin.) — Stockholm. Handbok för resande. Sthm 1841. 138 s., 1 karta, 4 grav. (Anon.) — Analyser af några svenska mineralier (VA Öfversigt, Årg. 7, 1850, s. 240—247). — Gediget jern funnet i en stuff af s. k. 'petrificeradt träd' (ibid., Arg. 8, 1851, s. 100—111, pl. 2). -r- Atonv vigten af talkjord utur pallasjernets olivin (ibid., s. 303—305). — Om några salter med chromsyra (ibid., Årg. 9, 1852, s. 155—161). — Något om, den förmodade metallen aridium (ibid., s. 161—178). — Några iakttagelser vid animaliska ämnens börjande förruttnelse (ibid., Årg. 14, 1857, s. 281—288). — Analyser af atmosferisk luft i Stockholm. Sthm 1858. 4: o 14 s. (VA Handl., N. F., Bd 2, N: o 9.) — Om brunnsvattnet i Stockholm (VA Öfver-sigt, Årg. 15, 1858, s. 395—414). — Om en ny metalloxid (ibid., Arg. 19, 1862, s. 415—423). [Även på tyska i Annalen d. Physik, Bd 119, 1863.] — Ueber die wahrscheinliche Identität des Wasiums mit Thorium (Annalen d. Chemie u. Pharmacie, Bd 132, 1864, s. 227—233). — Umkehrung der Absorptionsstreifen im Erbinspectrum (ibid., Bd 135, 1865, s. 376). — Ueber Erbinerde und Yttererde (ibid., Bd 137, 1866, s. 1—33; tills, med JR. Bunsen). —¦ De flesta av B: s i VA Öfversigt intagna avhandl. äro översatta eller refererade i Journal f. prakt. Chemie, några därjämte i Annalen d. Chemie u. Pharmacie, Pharmac. Centralblatt, Journal de pharmacie et de c.himie, Philosoph. magazine, Chemical news och Berg- u. Hüttenm. Zeitung.

Översatt: V. Hugo, Kyrkan Nötre-Dame i Paris. D. 1—4. Sthm 1835 —36. 852 s. (Av B. m. fl.; anon.) (Kabinets-bibliothek af den nyaste litteraturen, Saml. 1: 3.) —t J. F. W. Johnston, Första grunderna i åkerbruks-chemi och geologi, lättfattligt framställda. Sthm 1846. VIII, 266 s. — F. Knapp; Lärobok uti kemisk teknologi, att begagnas vid undervisningen och för-sjelf-studium. Öfvers. fr. 2: a uppl. D. 1—2: H. 1—2*.' Sthm 1849—51. (8), 672, X s.; 320 s.

Smärre meddelanden och uppsatser i några av ovannämnda tidskrifter och i Läsning f. folket. — Dikter, tal m. fl. tillfällighetspublikationer. — B. har därjämte lämnat meddelanden, använda av C. F. Ridderstad i Freho-logen, fragmenter ur Stockholmslifvet. Linköping 1844.

Källor och litteratur

Källor: Akad. konsistoriet i Uppsala till universitetskanslern 10 dec. 1861 (meritförteckn.), RA; Uppsala universitet 1872—1897. Festskrift (1897). — Se i övrigt angående släkten Bahr: E. Nyberg, Gotländsk släktbok (1910). 5

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Johan Fredrik Bahr, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/19011, Svenskt biografiskt lexikon (art av [a:7629:Sv. Odén]), hämtad 2021-05-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:19011
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Johan Fredrik Bahr, urn:sbl:19011, Svenskt biografiskt lexikon (art av [a:7629:Sv. Odén]), hämtad 2021-05-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se