Peder Axelsson Banér

Död:1565-07-07

Sjöofficer


Band 02 (1920), sida 639.

Meriter

4. Peder Axelsson Banér, f. 1540 eller 1541 enligt gängse uppgift, d 7 juli 1565. Föräldrar: riksrådet Axel Nilsson (Banér) och Margareta Bielke. Studerade i Odense 1551–54; hovjunkare hos Erik XIV; hövitsman på det stora skeppet Finska svan 1563–65; tillika underamiral i Jakob Bagges flotta våren 1563 samt i Klas Flemings och Klas Horns flotta 26 juni 1564. – Ogift.

Biografi

Medan B. studerade i Odense, skrev fadern kort före sin död ett brev till honom, som visar, vilken mångsidig uppfostran den svenska högadeln då sökte giva sina barn. Efter att hava uttryckt sin tillfredsställelse över att sonen nu aktade sin bok mera än förut, förmanade han honom ej blott att lära sig fakta och skriva en ren skrift utan ock att inhämta konsten att skära ut i trä »allehanda sköna verk» och att »kasta ut sköna lövverk att sy efter». Även lovade han honom att få underhåll på annat ställe, när han kunde läsa och förstå latin väl. Ovisst är emellertid, om B. i likhet med sina bröder fick fortsätta sina studier vid något utländskt universitet. År 1559 var han i alla händelser hemma. I eftervärldens hågkomst lever han på grund av sin i nordiska sjuårskriget visade tapperhet och sin tidiga hjältedöd. Såsom underamiral, om man får tro Tegels uppgift, deltog han redan i det segerrika slaget vid Bornholm, som inledde kriget. Då Jakob Bagge 1564 utkämpade sin sista strid, fick han i det längsta understöd av B:s skepp, Finska svan. Med särskild utmärkelse deltog B. under Klas Kristersson Horn i sjöslagen 4 juni och 7 juli 1565. Sistnämnda dag stupade han, träffad av en falkonettkula i veka livet. Han och den likaledes fallne Sten Sture begrovos med stor ståt i Uppsala domkyrka. De bekanta rimmade gravskrifterna över de båda hjältarna lära vara författade av kyrkoherden i Stockholm Lars Gestring.

Författare

Fr. Westling.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Handl. rör. Skandinaviens historia, 12 (1825); Eric Göransson Tegel, Konung Erics den XIV:s historia, utg. af A. A. von Stiernman (1751); A. G. Ahlgvist, Konung Erik XIV:s sista lefnadsår 1568—1577 (1878); Ett bidrag till sv. flottans historia under Erik XIV (Hist. tidskr. 1893); A. Hammarskjöld, Sv. flottan under Vasakonungarne (Hist. tidskr. 1891); Fr. Westling, Det nordiska sjuårskrigets historia, 1 C1879); A. Zcttersten, Sv. flottans historia åren 1522—1634 (1890); F. Ödberg, Om Hogenskild Bielkes moder, fru Anna Hogenskild (Västergötlands forn-minnesfören. tidskr., 2: 6—9 (1907—08).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Peder Axelsson Banér, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/19047, Svenskt biografiskt lexikon (art av Fr. Westling.), hämtad 2024-07-14.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:19047
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Peder Axelsson Banér, urn:sbl:19047, Svenskt biografiskt lexikon (art av Fr. Westling.), hämtad 2024-07-14.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se