Einar A Stenhagen

Född:1911-04-06 – Söderala församling, Gävleborgs län
Död:1973-12-14 – Fässbergs församling, Västra Götalands län (kan också vara Stensjönsförsamling)

Biokemist


Band 33 (2007-2011), sida 295.

Meriter

1 Stenhagen, Einar August, f 6 april 1911 i Söderala, Gävl, d 14 dec 1973 i Mölndal. Föräldrar: ingenjören Johan August Swensson o Ingrid Karin Brorström. Studentex vid Söderhamns kommunala gymn 29 maj 29, inskr vid KTH:s fackavd för elektronik ht 29, studerade där 29-30 o 32, inskr vid Kl 18 jan 33, vid UU 23 nov 33, vid LU 10 sept 34, e o amanuens vid med-kemiska instit vid UU vt 35-vt 36 o vt 39, amanuens där 1 sept 37-31 jan 38, MK vid UU 12 dec 35, Rockefellerstipendiat i biokemi vid Departement of colloid sci-ence, Cambridge, England, 1 febr 38-28 febr 39, doc i medicinsk o fysiologisk kemi vid UU 16 april 43, innehavare av personlig professur i medicinsk biokemi där 30 juni 52 (tilltr 1 jan 53), vid GU från 30 juni (tilltr 1 juli) 59, led av Statens natur-vetensk forskmråd 62-68, av Styr för tekn utveckl 68-71. - Med hedersdr vid UU 31 maj 49, LVA 61 (led av Nobelkomm för kemi från 72), LIVA 65, LWS 65.

G 12 aug 1942 i Norrköping, Matteus, m professorn Stina Lisa Ställberg (S 2).

Biografi

Einar S växte upp i Askesta i Söderala där hans far var verksam som disponent för ortens sågverk. Efter studentexamen studerade han vid KTH men tvingades avbryta sina studier sedan han insjuknat i lungtuberkulos. Sjukdomen fick avgörande betydelse för hans fortsatta liv och verksamhet. Under en långvarig vistelse på sanatorium i Schweiz bestämde sig S för att ägna sig åt medicinsk forskning med inriktning på tuberkelbakteriens kemiska sammansättning och dess betydelse för tuberkulosens uppkomst. När han återupptog sina akademiska studier började han därför läsa medicin vid Kl. Studierna ledde till en med kand-examen vid UU, den enda akademiska examen som S avlade under sin karriär. I Uppsala sökte han sig till institutionen för medicinsk kemi. Där kom han i kontakt med docent Torsten Teorell som företrädde en fysikalisk-kemisk forskningsinriktning och som även intresserade sig för utveckling av metoder. Teorell hade ett betydande internationellt nätverk, vilket ledde till att S kunde resa som Rockefellerstipendiat till Department of colloid sciences i Cambridge. Vistelsen fick stor betydelse för S:s fortsatta forskning. Han inledde här en serie ytkemiska arbeten om fettsyrorna i tu-berkelbakterien som han sedan fortsatte i Uppsala.

Tillbaka i Sverige insjuknade S på nytt i tuberkulos. Det fortsatta vetenskapliga arbetet fick därför bedrivas från sjuksängen, där S studerade den kemiska och fy-sikalisk-kemiska litteraturen, formulerade forskningsproblem och instruerade sina assistenter och medhjälpare - främst sin blivande hustru och medarbetare Stina Ställberg - om det laboratoriearbete som skulle utföras. Härigenom lyckades han upprätthålla en vetenskaplig produktion även under sjukdomstiden.

1941 förklarades S kompetent av samtliga tre sakkunniga till en laboratorsbefatt- ning i medicinsk och fysiologisk kemi, och 1943 förordnades han som docent i detta ämne, trots att han inte hade disputerat. 1949 promoverades han till medicine hedersdoktor och 1952 erhöll han en personlig professur i medicinsk biokemi vid UU. Denna professur överfördes 1959 till GU, där S 2 sedan flera år var verksam. Den medicinska forskningen i Gbg befann sig vid denna tid i ett uppbyggnadsskede, och S upplevde att han fick bättre villkor för sin forskning där än vid den trångbodda Uppsalainstitutionen. Flera medarbetare från Uppsala följde också med honom till Gbg, där han stannade resten av sitt liv.

Det forskningsområde som S, i nära samarbete med S 2, utvecklade under 1940-ta-let koncentrerades kring de kemiska och fysikaliska egenskaperna hos tuberkelbak-teriens fettsyror. Vid denna tid fanns ännu inte något effektivt läkemedel mot tuberkulos. Man kände dock till att bakterien omgavs av ett vaxlager och att detta innehöll olika långkedjiga, grenade fettsyror. Speciellt intresse tilldrog sig phthionsyran som ansågs orsaka de vävnadsreaktioner som var typiska för tuberkulos. En viktig uppgift för S blev därför att bestämma strukturen hos denna fettsyra. Tanken var att man genom kunskap om detta ämnes struktur skulle kunna hitta ett sätt att bekämpa sjukdomen. Arbetet vidgades också till att även omfatta utforskandet av struktur och egenskaper hos andra långkedjiga, grenade fettsyror.

För att bestämma fettsyrornas struktur utnyttjade S bl a ytkemiska metoder och röntgenkristallografi. Dessa studier innebar även en omfattande metodutveckling där S:s tekniska intresse och skicklighet kom att spela en avgörande roll. Bland annat konstruerade han en så kallad ytvåg, som byggde på principen att fettmole-kyler bildar ett monomolekylärt skikt på en vattenyta. Genom att studera egenskaperna och reaktionerna hos denna ytfilm, såväl i mono- som multimolekylära lager kunde S dra slutsatser om molekylernas struktur. S:s intresse för att utveckla nya metoder och konstruera nya apparater ledde till uppbyggnaden av en välutrustad verkstad med flera skickliga instru-mentmakare, som fick stor betydelse för såväl hans egen forskning som den övriga verksamheten vid den medicinskkemiska institutionen. S kom därmed att bli del av den starka instrumenttradition som fanns inom den kemiska och biokemiska forskningen i Uppsala under 1900-talet, företrädd av bland andra The Svedberg och Arne Tiselius.

Ett viktigt led i strukturbestämningarna var att syntetisera referenssubstanser. Genom att jämföra egenskaperna hos dessa med de okända föreningarna kunde man verifiera de okända föreningarnas struktur. Tillsammans med S 2 framställde S en rad olika föreningar, där i synnerhet S 2 svarade för utveckling av nya metoder för att syntetisera dessa ovanliga och komplicerade organiska föreningar. Dessa referenssubstanser kom sedan att utnyttjas av många forskare både i Sverige och utomlands.

Det område där S gjorde sin internationellt mest uppmärksammade insats var förmodligen inom masspektrometrin. Under andra världskriget utnyttjades denna metod av petroleumindustrin för kvantitativa analyser av kolväten med låg molekylvikt. S var emellertid en av de första forskare som insåg att masspektrometri även kunde användas för analys av organiskkemiska strukturproblem. De instrument som fanns att tillgå lämpade sig dock inte för denna typ av analys. Tillsammans med Ragnar Ryhage, som arbetade vid kemiska institutionen på Kl, konstruerade S därför i mitten av 1950-talet en masspektrometer som kunde användas för att bestämma uppbyggnaden av komplicerade organiska föreningar. Masspektrometern blev ett mycket värdefullt instrument i det fortsatta arbetet att lösa speciella strukturproblem.

Ett annat instrument som också utnyttjades i analysarbetet var gaskromatografen. S insåg tidigt de möjligheter som öppnades om man kunde koppla samman de båda instrumenten. Hur detta i praktiken skulle kunna göras var emellertid inte givet; ett problem var att avskilja bärgasen från gaskromatografen innan provet nådde masspektrometern. S:s idé var att detta problem kunde lösas genom att använda en så kallad jet-separator, en tillämpning som han fick patent på. För utprovningen avjet-separatorn svarade i första hand S 2. Denna idé låg till grund för den gaskroma-tograf-masspektrometer som Ryhage konstruerade och som från mitten av 1960-ta-let tillverkades och marknadsfördes av det sv företaget LKB-Produkter. Detta instrument kom att spela stor roll för masspek-trometrins tillämpningar inom den biomedicinska forskningen. S fortsatte under de kommande åren att ytterligare utveckla denna metodik för att kunna göra analyser av kemiskt komplexa blandningar i allt mindre provmängder.

Under 1960-talet kom S att ägna sig åt ett helt nytt forskningsområde, nämligen de doftämnen som fungerar som kommunikationssignaler mellan insekter och mellan växter och insekter. Redan i början på 1950-talet hade han kommit kontakt med entomologen Bertil Kullenberg i Uppsala som var verksam inom detta område. De kemisk-ekologiska frågeställningar som här öppnade sig väckte S:s intresse och ledde till ett samarbete mellan S, S 2 och Kullenberg där man studerade biologiska funktioner och kemiska strukturer hos olika biologiskt aktiva doftämnen. Vid strukturbestämningen av de små mängder flyktiga substanser som det här rörde sig om, fick den gaskromatografiska och mass-spektrometriska metodik som paret S utvecklat avgörande betydelse. Arbetet med att ytterligare utveckla och förbättra dessa tekniker pågick också oavbrutet. Bestämningarna förutsatte även ett omfattande organiskt-kemiskt syntesarbete.

Forskningen kring de biologiskt aktiva doftämnena ledde till tanken att man borde upprätta en fältstation för dessa studier. S arbetade intensivt under flera år tillsammans med Kullenberg för att förverkliga denna idé, och 1963 kunde den Ekologiska forskningsstationen vid Olands Skogsby invigas. Vid den ekologiska stationen utvecklades ett nära samarbete mellan biologer och biokemister som kom att bli mycket betydelsefullt för uppbyggnaden av den kemisk-ekologiska forskningen i Sverige. Forskningen kring kemisk kommunikation hos insekterna hade inte bara sin grund i ett allmänt naturintresse. I en tid då miljöfrågorna blev allt mer aktuella fanns förhoppningen att denna kunskap skulle kunna leda till en biologisk bekämpning av skadeinsekter, som kunde ersätta användningen av kemiska bekämpningsmedel. Ett tecken på S:s allt större intresse för ekologiska frågeställningar var att han mot slutet av sin verksamhet önskade få sin personliga professur i medicinsk biokemi överförd till en professur i ekologisk kemi vid den mate-matisk-naturvetenskapliga fakulteten.

S kom i sin verksamhet att arbeta inom flera olika forskningsfält, och han hade en stor förmåga att kombinera kunskaper inom skilda områden. Hans omvittnade skicklighet att konstruera och bygga instrument fick stor betydelse såväl inom forskningen som för olika industriella tillämpningar. Han var också mycket engagerad i olika forskningspolitiska sammanhang, bl a inom Statens naturvetenskapliga forskningsråd och Styrelsen för teknisk utveckling. Trots sin svåra sjukdom hade han en optimistisk och bejakande livsinställning, och han delade generöst med sig av idéer och uppslag till de många elever och kollegor som han under årens lopp arbetade tillsammans med.

Författare

Anna TunlidSök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten (egna verk): On the stracture of mul-tilayers and the relation between optical and mechan-ical thickness and X-ray spacing. With 2 fig. in the text. Communicated October 9th 1940 by T Svedberg and A Tiselius. [Omsl.] Sthlm: Almqvist & Wiksell, 1940. 12 s. (Arkiv för kemi, mineralogi och geologi, bd 14 (1940-41), A: n:o 11). -Monolayers of optically active long chain compounds. I, d-Eicosanol-2 and dl-eicosanol-2. With 1 figure in the text. Communicated April 26th by A Tiselius and A Fredga. [Omsl.] Sthlm: Almqvist & Wiksell, 1944. 8 s, ill. (Ibid, 18 (1944-45), A: 19). [Tills m S Ställberg-Stenhagen.] -The synthesis of long carbon chains using long chain 6-keto esters. A new synthesis of n-tetratriacontanoic acid. Communicated June 7th 1944 by A Tiselius and A Fredga. [Omsl.] Sthlm ... 1944. 8 s. (Ibid, 19 (1944-45), A: 1). [Tills m S Ställberg-Stenhagen.] -Long chain w&acids. I, 16-methylheptadecanoic (iso-stearic) acid and certain derivatives. Communicated September 13th 1944 by A Tiselius and A Fredga. [Omsl.] Sthlm ... 1944. 10 s. (Ibid, 19 (1944-45), A: 8). [Tills m B Tägtström-Eketorp.] II, Synthesis of ac-ids with 13, 15, 17, 24, 25, 26 and 35 carbon atoms, and an X-ray study of synthetic acids and amides. With 5 figures in the text. Communicated September 8th 1948 by A Fredga and G Hägg. [Rubr.] Sthlm ... 1949. 20 s, diagr, tab. (Ibid, 26 (1948-49), A: 19). [Tills m K E Arosenius, G Ställberg, o B Tägtström- Eketorp.] - On the steric relations between certain optically active methyl substitued monocarboxylic acids and glyceric aldehyde. The configuration of isoleucine. Communicated December 4th 1946 by A Fredga. [Omsl.] Sthlm ... 1947. 6 s. (Ibid, 24 (1946-48), B: 9). [Tills m S Ställberg-Stenhagen.] -Unsaturated higher carboxylic acids. The synthesis of A22:23-tricosenoic, A23:23-tricosynoic, and A21:22-tricosy-noic acids. [Omsl. Rubr:] Communicated 12 January 1949 by A Fredga. Sthlm: Almqvist & Wiksell... 1949. S 99-104. (Arkiv för kemi, bd 1 (1949-50): nr 13). -Branched long chain compounds. The syndiesis of 20,20-dimethylheneicosaonoic acid and 14,14-dimeth-ylpentadecanoic acid. [Omsl. Rubr:] Communicated 14 September 1949 by B Holmberg and A Fredga. Sthlm: Almqvist & Wiksell ... 1949. S 413-418. (Ibid, 1 (1949-50): 48). [Tillsm KE Aroseniuso SStällberg-Stenhagen.] - Higher aliphatic P-keto acids. Prepara-tion and investigation of the crystal behaviour of sev-enteen homologous normal chain fj-keto acids with 8 to 24 carbon atoms. [Omsl. Rubr:] Communicated 14 February 1951 byAFredga. Sthlm ... 1951. S 381-387, ill. (Ibid, 3 (1950-52): 41). - OpUcally active higher aliphatic hydroxy-compounds. I, The resolution of 3-acetoxybutanoic acid and the synthesis of (+)- and (-)-eicosanol-2. [Omsl. Rubr:] With 2 figures in the text. Communicated 9 January 1952 by A Fredga and K Myrbäck. Sthlm ... 1953. S 203-221, ill. (Ibid, 5 (1952-53): 18). [Tills m K Serck-Hanssen o S Ställberg-Stenhagen.] - On the phase transitions in normal chain carboxylic acids with 12 up to and includ-ing 29 carbon atoms between 30° C and the meldng point. [Omsl. Rubr:] With 4 figures in the text. Communicated 10 September 1952 by A Westgren and G Hägg. Sthlm ... 1953. S 309-316, ill, tab. (Ibid, 6 (1953-54): 29). [Tills m E von Sydow.] - Constttuents of tall oil. Sthlm 1956-57. (I Ha;ggström). P I-II. [Tills m H Bergström o R Ryhage.] P I, The nature of 'Carnauba acid' from pitch wood. 1956. 15, [1] s, di-agr. P II, The nature of a solid hydrocarbon fraction of the so-called B-oil. 1957. 8 s, diagr. [Särtr från: Svensk papperstidning, årg 59, 1956, s 593-598, diagr; 60, 1957, s 96-99, diagr,] - Mass spectrometric studies. I, Methyl esters of saturated normal chain carboxylic acids. [Omsl. Rubr:] With 7 figures in the text. Communicated 10 September 1958 by A Fredga and K Myrbäck. Sthlm: Almqvist & Wiksell, 1959. S 523-542, diagr, tab. (Arkiv för kemi, 13 (1958-59): 52). [Tills m R Rybage.] II, Saturated normal long-chain esters of ethanol and higher alcohols. [Omsl. Rubr:] With 9 figures in the text. Communicated 11 February 1959 by G Blix and AFredga. Sthlm ... 1959. S 483-495, diagr, tab. (Ibid, 14 (1959): 44). III, Esters of saturated dibasic acids. [Omsl. Rubr:] With 11 figures in the text. Communicated 13 May 1959 by G Blix and A Fredga. Sthlm ... 1959. S 497-509, diagr, tab. (Ibid, 14 (1959): 45). IV, Esters of monomethyl-subsdtuted long chain carboxylic acids. [Omsl. Rubr:] With 18 figures in the text. Communicated 3 June 1959 by G Blix and A Fredga. Sthlm ... 1960. S 291-315, diagr, tab. (Ibid, 15 (1959-60): 26). [Tills m R Ryhage.] V, Methyl esters of monoalkyl-substututed acids with ethyl or longer side chain and methyl esters of di- and polyalkyl-substituted acids. [Omsl. Rubr:] With 24 figures in the text. Communicated 14 October 1959 by A Fredga and G Blix. Sthlm ... 1960. S 333-362, diagr, tab. (Ibid, 15 (1959-60): 30). [Tills m R Ryhage.] VI, Methyl esters of normal chain oxo-, hydroxy-, methoxy- and epoxy-acids. [Omsl. Rubr:] With 28 figures in the text. Communicated 27 Janu-ary 1960 by G Blix and A Fredga. Sthlm ... 1960. S 545-574, diagr, tab. (Ibid, 15 (1959-60): 50). [Tills m R Ryhage.] VII, Methyl esters of a, 6-unsaturated long-chain acids. On the structure of C97-phthienoic acid. [Omsl. Rubr:] With 12 figures in the text. Communicated 27 January 1961 by A Fredga and G Blix. Sthlm ... 1961. S 179-194, diagr, tab. (Ibid, 18 (1961-62): 12). [Tills m R Ryhage o S Ställberg-Stenhagen.] VIII, A study of the fragmentation of normal long-chain methyl esters and hydrocarbons under electron impactwith the aid of deuterium-subsdtuted compounds. [Omsl. Rubr:] With 9 figures in the text. Communicated 25 January 1961 by A Fredga and G Blix. Sthlm ... 1961. S 393-399, diagr. (Ibid, 18 (1961-62): 21). [Tills m Ng Dinh-Nguyén, R Ryhage o S Ställberg-Stenhagen.] IX, Methyl and ethyl esters of some aliphatic a-amino acids. [Omsl. Rubr:] Read 25 October 1961. Sthlm ... 1962. S 405-416, diagr, tab. (Ibid, 19 (1962-63): 28). [Tills m C-O Andersson, R Ryhage o S Ställberg-Stenhagen.] X, Methyl and ethyl esters of N-acetylamino acids. [Omsl. Rubr:] Read 8 November 1961. Sthlm ... 1962. S 417-434, diagr. (Ibid, 19 (1962-63): 29). [Tills m C-O Andersson o R Ryhage.] XI, On the nature of the ions oCm/e 84 + nxl4 (n = 0,1,2, ...) present in mass spectra of esters of dibasic acids. [Omsl. Rubr:] Read 26 Febru-ary 1964. Sthlm ... 1964. S 167-175, diagr. (Ibid, 23 (1964-65): 15). [Tills m R Ryhage.] - Synthesis of the cis- and (rans-isomers of cr)'(Aro-2,4,6-trimediyl-A2:3-tetracosenoic acid. [Omsl. Rubr:] With 5 figures in the text. Communicated 28 May 1958 by A Fredga and G Blix. Sthlm ... 1959. S 543-582, diagr, tab. (Ibid, 13 (1958-59): 53). [Tills m L Ahlquist, C Asse-lineau, J Asselineau o S Ställberg-Stenhagen.] - Synthesis and configuration of the 3,5-dimethylpimelic acids and the four optically active methyl hydrogen 3,5-dimethylpimelates. [Omsl. Rubr:] With 2 figures in the text. Communicated 4 June 1958 by A Fredga and G Blix. Sthlm ... 1959. S 171-193, ill. (Ibid, 14 (1959): 17). [Tills m L Ahlquist, J Asselineau, C Asselineau, K Serck-Hanssen o S Ställberg-Stenhagen.] - Studies on phthiocerol. I, Mass spectrometric inves-tigadon of phtiocerol and certain structurally related compounds. [Omsl. Rubr:] With 9 figures in the text. Communicated 22 February 1959 by A Fredga and G Blix. Sthlm ... 1959. S 211-226, diagr, tab. (Ibid, 14 (1959): 19). [Tills m L Ahlquist, R Ryhage o E von Sydow.] II, The nature of the acidic products ob-tained on oxidation of phthiocerol by chromic acid. [Omsl. Rubr:] With 10 figures in the text. Communicated 25 February 1959 by A Fredga and G Blix. Sthlm ... 1959. S 247-257, diagr, tab. (Ibid, 14 (1959): 22). [Tills m R Ryhage o S Ställberg-Stenhagen.] III, Identification of phtiocerane as a mixture of 4-methyldot- riacontane and 4-methyltetratriacontane. [Omsl. Rubr:] With 7 figures in the text. Communicated 25 February 1959 by A Fredga and G Blix. Sthlm ... 1959. S 259-266, diagr. (Ibid, 14 (1959): 23). [Tills m R Ryhage o S Ställberg-Stenhagen.] — Mass spectrometric demonstration of the absence of N O acyl shift in N-acetylserine treated with anhydrous formic acid. [Omsl. Rubr:] Read 11 April 1962. Sthlm ... 1962. S 55-62, diagr, tab. (Ibid, 20 (1962-63): 5). [Tills m G Fölsch o R Ryhage.] - The higher saturated branched chain fatty acids. Oxford: Pergamon Press, 1963. viii, 164 s, ill, diagr, tab. (Progress in the chemistry of fats and other lipids, vol 7, [omsl:] pt 1). [Tills m S Abrahamsson o S Ställberg-Stenhagen.] - Studies on natu-ral odouriferous compounds. II, Identification of a 2,3-dihydrofarnesoI as the main component of the marking perfume of male bumble bees of the species Bombus terrestris L. [Omsl. Rubr:] Read 7June 1967. Sthlm ... 1968. S 453-469, diagr, tab. (Arkiv för kemi, 28 (1967-68): 31). [Tills m G Bergström, B Kullenberg o S Ställberg-Stenhagen.] - Atlas of mass spec-traldata. New York: Interscience, [1969]. 3 vol. (2266 s). [Tills m S Abrahamsson o F W McLafferty. Innehåll: 1, Molecular weights: 16.0313 to 142.0089. Mo-lecular formulas: CH4 to C6H602S; 2, Molecular weights: 142.0185 to 213.2456. Molecular formulas: C7H7C10 to C14H3IN; 3, Molecular weights: 213.8629 to 702.7981. Molecular formulas: C3H,Br20 to Crj0H102.] - Stereospecific total synthesis of mycocer-osic acids. [Omsl. Rubr:] Read 22 January 1969. Sthlm ... 1970. S 533-554, diagr. (Arkiv för kemi, 31 (1969-70): 45). [Tills m G Odham o KWaern.] - Re-gistry of mass spectral data. New York ... Wiley-Inter-science, 1974. 4 vol. (xix, 3358 s). [Tills m S Abrahamsson o F W McLafferty.]

Tryckta arbeten (bidrag): För titlar på E S:s bidrag 1937-1960 se bibliografierna i UUM 1937-1950 (1953), s 513-514, o i UUM 1951-1960 (1975), s 557-559. Se även List of publications. Stina Ställberg-Stenhagen (SS), Einar Stenhagen (ES) (New concepts in llpid research. In honour of Stina and Einar Stenhagen, Ed: R T Holman, Oxford: Pergamon Press, 1978, (Progress in the chemistry of fats and other lipids, 16), s 2-7).

Kompletteringar och rättelser till posterna i UUM: Tuberkelbakteriens fettkemi. Föredraget framfört av G Blix (Nordisk medicin, bd 15, 1942, s 2577-2579). [Tills m G Blix.] - Masspektrometri som hjälpmedel vid organisk-kemiska strukturbestämningar (Niende nordiske kemikerm0de, Aarhus 21.-25. august 1956. II, Beretning. Plenumsforedrag. Deltagerliste, Khvn [1957], (C Christensen), s 59-82, [1] pl-bl, ill, diagr). - Structure of phthiocerol (Nature, vol 183, 1959, s 1117-1119). [Tills m H Demarteau-Ginsburg, E Le-derer, R Ryhage o S Ställberg-Stenhagen.] — The carbon skeleton of lagosin (antibiotic A 246) (Proceed-ings of the Chemical Society, 1959, s 154-155). [Tills m M L Dahr, V Thaller, M C Whiting, R Ryhage o S Ställberg-Stenhagen. ]

Tillägg till UUM: Fasomvandlingar i kondenserade monomolekylära filmer (Sjätte nordiska kemistmötet, Lund 25-29 augusti 1947. Berättelse och föredrag, Lund 1948, (Blom), s 270). [Kort referat av E S:s föredrag.] - Mikroanalyslaboratoriet vid medicinskkemiska institutionen i Uppsala (Statens naturvetenskapliga forskningsråds årsbok, årg 4,1949/50, Sthlm 1951, s 115-118, fotogr). - The crystal structure of isopalmitic acid. (Received 28 May 1952) (Acta crys-tallographica, vol 5,1952, s 695-696). [Tills m V Vand o A Sim.] — Very long hydrocarbon chains. I, The synthesis of n-dooctacontane and n-hectane (Acta chem-ica Scandinavica, vol 6, 1952, s [313]-326). [Tills m G Ställberg o S Ställberg-Stenhagen.] II, The synthesis of normal chain fatly acids with 41, 50, 60 and 69 carbon atoms and a mass spectrometric study of these acids and related compounds (Chemica scripta, vol 3, 1973, s [125]-137, diagr, tab). [Tills m A Raal o G Ställberg.] - Synthéses dans le domaine de 1'acide mycicérosique (Bulletin de la Société chimique de France, 1960, s 1316-1319). [Tills m L Ahlquist, C Asselineau, J Asselineau o S Ställberg-Stenhagen.]

- Mass spectrometry in lipid research (Journal of lipid research, vol 1, 1960, s 361-390). [Tills m R Ryhage.] - Massenspektrometrie als Hilfsmittel bei der Strukturbestimmung organischer Verbindung-en, besonders bei Lipiden und Peptiden. Mit 20 Textabbildungen. (Eingegangen am 18. oktober 1960) (Fresnius' Zeitschrift fur analytische Chemie, Bd 181, 1961, s 462-480, diagr). - Grindelic and oxy-grindelic acids (Acta chemica Scandinavica, 16, 1962, s [1675]-1681,tab). [TillsmTBrunnoLMJackman.]

- Mass spectrometry of long chain esters (Mass spectrometry of organic ions, Ed by F W McLafferty, New York and London: Académie Press, 1963, s 399-452, diagr). [Tills m R Ryhage.] - Om tobaksrökningens kemi (On the chemistry of tobacco smoke) (Svensk naturvetenskap, årg 16, 1963, s 350-366, ill, tab). -Location of double bonds by mass spectrometry (Acta chemica Scandinavica, 18, 1964, s [1551]-1552). [Tills m G W Kenner.] - Mass spectrometry on organic structure determination. A problem of storage and identification (Biochemical journal, vol 92,1964, Proceedings of the Biochemical Society, s 2). [Sidan paginerad 2P. Kort referat av konferensbidrag. Tills m

5 Abrahamsson o S Ställberg-Stenhagen.] - Jetziger Stånd der Massenspektrometrie in der organischen Analyse. Mit 13 Textabbildungen. (Eingegangen am 8. Juni 1964) (Fresnius' Zeitschrift fur analytische Chemie, 205, 1964, s 109-124, ill, diagr). - Biokemi (Biochemistry) (Svensk naturvetenskap, 17, 1964, s 382-385). - The chemistry and physical chemistry of unsaturated fatty acids (Polyunsaturated fatty acids as nutrients, Ed ... by G Blix, [Omsl:] Sthlm: Almqvist

6 Wiksell, 1966, (Symposia of the Swedish Nutrition Foundation, 4), s 9-22, diagr, tab). - A convenient process for the synthesis of organic compounds of high deuterium content (Acta chemica Scandinavica, 20, 1966, s [1423J-1424). [Tills m Ng Dinh-Ngttyén.] - Photoelectron spectroscopy of fatty acid multilayers (Ibid.s [2880]-2881). [Tills m K Larsson, C Nordling o K Siegbahn.] - Mass spectrometry on biochemical research (Chimla, Schwizerischer Che- miker-Verband, vol 20, 1966, s 346-357, ill, diagr). - Strukturbestämning av organiska föreningar med hjälp av masspektrometri (20 års medicinsk forskning. Statens medicinska forskningsråd 1945-1965, [Red-kommitté: YZotterman, red, m fl], Sthlm: Norstedt, 1965 [tr 1966], s 228-245, diagr). [Tills m R Ryhage.] - Kemisk kommunikation inom insektsvärlden (Svensk kemisk tidskrift, årg 80, 1968, s 178-182, 202, ill, diagr). [Tills m S Ställberg-Stenhagen.] - De missfärgade räkorna (Forskning och framsteg, 1969, nr 2, s 28-29). - Some recent studies on the struc-tural arrangements of lipids in surface layers and in-terphases (Journal of colloid and interface science, vol 29, 1969, s 268-278, diagr). [Tills m K Larsson, M Lundquist o S Ställberg-Stenhagen] - Gas liquid chromatography-mass spectrometry combination (Topics in organic mass spectrometry, Ed A L Bur-lingame, New York ... Wiley-Interscience, cop 1970, (Advances in analytical chemistry and instrumentation, 8), s 167-183, ill). [Tills m S Ställberg-Stenhagen.] - On the chemistry of preen gland waxes of waterfowl. Received August 24, 1970 (Accounts of chemical research, vol 4, 1971, s 121-128, diagr, tab). [Tills m G Odham.] - Specific prouum labelling of perdeuteriated compounds (Chemica scripta, vol 1, 1971, s [117]-122, diagr). [Tills m Ng Dinh-Nguyén o A Raak] - Some early examples of the application of mass spectrometry to the elucidauon of the structure of complex molecules of biological origin (Biochemi-cal applications of mass spectrometry, Ed by G Waller, New York ... Wiley-Interscience, 1972, chapter 1, A historical survey of mass spectrometry. B, s 11-19, diagr). - Fatty acids (Ibid, chapter 8, s 211-228, diagr). [Tills m G Odham.] - Complex lipids (Ibid, chapter 9, s 229-249, diagr). [Tills m G Odham.] -Perdeuteriated organic compounds. I, Normal long chain saturated deuteriocarbonds, monocarboxylic acids and methyl esters (Chemica scripta, 2, 1972, s [171]-178, diagr). [Tills m Ng Dinh-Nguyén o A Raak D II av artikelserien med titeln Normal chain saturated deuteriocarbons finns noterad som under förberedelse för publicering i dens enligt List of pu-blications, s 7, men har ej kunnat återfinnas.] - The Ecological Station of Uppsala University on Oland 1963-1973. Abrief presentation (Zoon ... Suppl 1 ... [Ed by B Kullenberg and E S], Upps 1973, s [5]-8, [6] pl-s, fotogr i färg). [Tills m B K.] - Analytical techniques in pheromone studies (Ibid, s [77]-82, diagr, fotogr). [Tills m S Ställberg-Stenhagen o G Bergström. Fotnot dll titeln: "This contribution forms pa[r]t. No. XVIII in the series "Studies on natural odoriferous compounds."] - The use of optically active half-esters of methoxy-substituted succinic acids in the stereospecific synthesis of long chain oxyge-nated compounds (Acta chemica Scandinavica. Ser B, Organic chemistry and biochemistry, vol B 28, 1974, s [1685]-1694, diagr). [Tills m G Odham o B Pettersson.] - The chemical composition of the free-flowing secretion of the preen gland of the dipper. (Ciclus cinclus) (Chemica scripta, 8, 1975, s [5]-7). [Tills m O Berteisen, B Eliasson o G Odham.] Redigerat. Zoon. Ajournal of zoology. Suppl 1, [The Ecological station of Uppsala university on Öland 1963-1973.] Upps: Acta Universitatis Upsaliensis, 1973. 151 s, [13] pl-s, ill. [Tills m B Kullenberg. Även med bidrag av E S, se ovan.]

Källor och litteratur

Källor o litt Med fak:s prot, Med fak:s arkiv, UU:s arkiv.

B Å Andersson, Biography E A S (1911-1973), Stina Lisa Ställberg-Stenhagen (1916-1973) (Progress in the chemistry of fats and other lipids, vol 16, 1978); S Brohult, E S död (SvD 16 dec 1973); B Lindberg o I Nilsson, GU:s hist, 2 (1996); O Mellander, E S 1911-1973 (WSÅ 1974); SMoK; UUM 1937-1950 (1953) o 1951-1960 (1975). - Art:ar om S i Göteborgs-Posten 16 dec 1973, i Upsala nya ddn 17 o 18 dec 1973.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Einar A Stenhagen, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/20076, Svenskt biografiskt lexikon (art av Anna Tunlid), hämtad 2022-08-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:20076
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Einar A Stenhagen, urn:sbl:20076, Svenskt biografiskt lexikon (art av Anna Tunlid), hämtad 2022-08-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se