Stina L (Ställberg-)Stenhagen

Född:1916-12-04 – Norrköpings Matteus församling, Östergötlands län
Död:1973-03-26 – Fässbergs församling, Västra Götalands län (kan också vara Stensjöns församling)

Medicinsk kemist


Band 33 (2007-2011), sida 301.

Meriter

2 (Ställberg-)Stenhagen, Stina Lisa, f 4 dec 1916 i Norrköping, Matteus, d 26 mars 1973 i Mölndal. Föräldrar: rektorn Johan Alfred Ställberg o Anna Emilia Swensson. Studentex vid H a l i Norrköping 9 juni 36, inskr vid UU 11 sept 36, e o amanuens vid med-kemiska instit 1 sept-31 dec 38 o 1 sept 40-30 juni 41, amanuens 1 jan-31 dec 39, MK 20 nov 39, e o amanuens vid fysiologiska instit 1 jan-30juni 42, bitr lär i allm kemi 1 juli 42-30 juni 51, disp för docentur 22 maj 51, doc i medicinsk kemi 12 juni 51, innehade docentstipendium 1 juli 51-31 dec 52, allt vid UU, laborator i medicinsk kemi vid GH (från 54 GU) 23 juni 52 (tilltr 1 juli 54), efter kallelse prof i medicinsk kemi där från 5 juni (tilltr 1 juli) 63. - Med hedersdr vid GU 22 okt 60.

G 12 aug 1942 i Norrköping, Matteus, m professorn Einar August Stenhagen (S 1).

Biografi

Stina S inledde sin akademiska bana med medicinska studier vid UU där hon 1939 avlade med kand-examen. Hon var då anställd som amanuens vid den medicinskkemiska institutionen. Vid denna var även S 1, hennes blivande make, verksam. Han hade tidigt drabbats av lungtuberkulos, vilket fick avgörande betydelse för såväl hans egen som S:s forskningsinriktning. Under en period i början av 1940-talet, då S 1:s sjukdom hindrade honom att arbeta, utförde S en stor del av det laboratoriearbete som krävdes för att upprätthålla den forskning om tuberkelbakteriens kemiska sammansättning som blev deras gemensamma forskningsområde.

Paret S ägnade särskilt intresse åt att försöka klarlägga phthionsyrans struktur, den fettsyra som ansågs orsaka de typiska vävnadsförändringar som uppkommer vid tuberkulos. Bestämningen av phthionsy-rornas struktur förutsatte att man på syntetisk väg kunde framställa olika optiskt aktiva, långkedjiga fettsyror. Kunskapen om denna typ av föreningar - varav flera var av stort biologiskt och medicinskt intresse - var vid den här tiden mycket ofullständig och det rådde brist på lämpliga syntesmetoder. I samarbete med S 1 tog sig S därför an den krävande uppgiften att utarbeta ett antal syntesmetoder som gjorde det möjligt att framställa och karaktärisera föreningar av detta slag. Hon utvecklade här en egen forskningsprofil, och 1951 disputerade hon för docentur på avhandlingen Undersökningar över optiskt aktiva högre fettsyror med förgrenad kolkedja. Avhandlingen gavs högsta betyg och S förordnades som docent i medicinsk kemi. S å fick hon tillsammans med sin make Sv läkaresällskapets jubileumspris för deras gemensamma undersökningar av tuberkelbakteriens fettsubstanser.

I början av 1950-talet drabbades S av tuberkulos, och hon var under en period svårt påverkad av sjukdomen. 1952 utnämndes hon till laborator i medicinsk kemi vid Medicinska högskolan i Gbg, där arbetet med strukturbestämningar och synteser av optiskt aktiva fettsyror fortsatte. Tillsammans med S 1 deltog S även i utvecklingen och tillämpningen av de nya metoder inom gaskromatografi och mas-spektrometri som kom att spela en viktig roll för organisk-kemiska strukturbestämningar. 1960 blev S medicine hedersdoktor vid GU och 1963 kallades hon till en nyinrättad professur i medicinsk kemi, gemensam för medicinsk och odontologisk undervisning och forskning vid samma universitet. Hon blev därmed GU:s första kvinnliga professor.

Under 1960-talet ägnade sig S, tillsammans med S 1 och entomologen Bertil Kullenberg från Uppsala, alltmer åt forskning kring den doftkommunikation som förekommer mellan växter och insekter och mellan insekter inbördes. Denna kommunikation, som bl a rör dessa organismers fortplantning, sker genom små mängder flyktiga organiska föreningar. De metoder och tekniker som paret S hade utvecklat inom gaskromatografi och masspektrometri, men även inom organisk-kemisk syntetisering, fick avgörande betydelse för möjligheten att bestämma den kemiska strukturen hos dessa doftämnen. Inom detta forskningsområde kombinerades S:s stora naturintresse med hennes experimentella skicklighet som organisk kemist. Under sommarmånaderna bedrevs forskningen gå den ekologiska forskningsstationen vid Olands Skogsby som S härigenom bidrog till att utveckla.

S gjorde en omfattande forskningsinsats som sträckte sig från organiskt-kemiskt syntesarbete till medicin och kemisk ekologi. Förutom sin forskning ägnade hon mycket tid och intresse åt sin undervisning, och hon var en skicklig och uppskattad lärare. S och S 1 utgjorde tillsammans ett framstående forskarpar vars vetenskapliga verksamhet fick stor betydelse inom flera forskningsområden och för många medarbetare och kollegor.

Författare

Anna TunlidSök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten (egna verk): S S har använt namnet S Ställberg-Stenhagen förutom i det fåtal fall då S S har använts. Dessa fall har ej specificerats nedan. S S:s bidrag t o m 1942 (se hänvisning till UUM nedan) har publicerats under namnet S Ställberg. - Monolayers of optically active long chain compounds. I, d-Eicosa-nol-2 and dl-eicosanol-2. With 1 figure in the text. Communicated April 26th 1944 by A Tiselius and A Fredga. [Omsl.] Sthlm: Almqvist & Wiksell, 1944. 8 s, ill. (Arkiv för kemi, mineralogi och geologi, bd 18 (1944-^5), A: n:o 19). [Tills m E Stenhagen.] - The synthesis of long carbon chains using long chain B-keto esters. A new synthesis of n-tetratriacontanoic acid. Communicated June 7th 1944 by A Tiselius and A Fredga. [Omsl.] Sthlm ... 1944. 8 s. (Ibid, bd 19 (1944-45), A: 1). [Tills m E Stenhagen.] - The synthesis of 15-methylheptadecanoic acid. Communicated December lldi 1944 by A Tiselius and A Fredga. [Omsl.] Sthlm ... 1945. 9 s. (Ibid, 19 (1944-45), A: 28). - Synthesis of higher B-keto esters. Methyl esters of normal chain B-keto acids with 9 to 24 carbon atoms. With 3 figures in the text. Communicated June 6th 1945 by A Tiselius and A Fredga. [Omsl.] Sthlm ... 1945. 17 s. (Ibid, 20 (1945-46), A: 19). -Branched long chain compounds. Introduction of tertiary carbon atoms using B-keto esters derived from disubstituted acetic acids. I, Methyl subsdtuted carboxylic acids. Communicated January 23rd 1946 by A Tiselius and A Fredga. [Omsl.] Sdilm ... 1946. 11 s. (Ibid, 22 (1945-46), A: 19). - Optically active higher aliphatic compounds. I, The synthesis of (+)-2-methyldodecanoic and (+)-2-methylhexaco-sanoic acids. Communicated April lOth 1946 by A Tiselius and A Fredga. [Omsl.] Sthlm ... 1946. 14 s. (Ibid, 23 (1946-47), A: 15). II, The synthesis of d(+)-and l(-)-3-melhyltetracosanoic acids. With 3 figures in the text. Communicated November 12th 1947 by A Fredga and K Myrbäck. [Omsl.] Sdilm ... 1948. 12 s, diagr. (Ibid, 26 (1948-49), A: 1). IH.On thestructure of tuberculostearic acid. Synthesis of d(-)- and 1 (+)-10-methyI- and dl-9-methyIdecanoic acids. With 2 figures in the text. Communicated April 28th 1948 by G Hägg and A Fredga. [Omsl.] Sthlm ... 1948. 28 s. (Ibid, 26 (1948-49), A: 12). TV, The degradadon of D(+)-3-methylheptacosanoic acid to D(-)-2-methyl-hexanoic acid. [Omsl. Rubr:] Communicated 23 February 1949 by B Holmberg and A Fredga. Sthlm: Almqvist & Wiksell ... 1949. S 153-160. (Arkiv för kemi, bd 1 (1949-50): nr 18). V, Synthesis of the dex-trorotatory diastereoisomers of 2,9-dimethyltetraco-sanoic acid. [Omsl. Rubr:] Communicated 23 February 1949 by B Holmberg and A Fredga. Sthlm ... 1949. S 187-196. (Ibid, 1 (1949-50): 21). VI, The synthesis of D(-)-21-methyltricosanoic, D(-)-2Tmethyl-tetracosanoic, and L(+)-21-methylpentacosanoic acids. [Omsl. Rubr:] Communicated 12 October 1949 by A Fredga and K Myrbäck. Sthlm ... 1950. S 95-[lll]. (Ibid,2 (1950-51):2).VII,Thesynthesisof (-)-3(L),6(D)-dimethyltetracosanoic and L(+)-6-me- thylpentacosanoic acids. [Omsl. Rubr:] Communicated 7 December 1949 by A Fredga and K Myrbäck. Sthlm ... 1950. S 431-442. (Ibid, 2 (1950-51): 31). VIII, The synthesis of D(+)-4-methyltetracosanoic acid and D(+)-5-methylpentacosanoic acid. [Omsl. Rubr:] Communicated 13September 1950byAFred-ga. Sthlm ... 1951. S 117-122. (Ibid, 3 (1950-52): 15). IX, The synthesis of the dextrorotatory diastereoiso-mers of 3,4-dimethyldocosanoic acid. [Omsl. Rubr:] With 1 figure in the text. Communicated 11 October 1950 by A Fredga and B Holmberg. Sthlm ... 1951. S 249-265, ill. (Ibid, 3 (1950-52): 25). X, Degradation of the dextrorotatatory 3,4-dimethyldocosanoic acid derived from (-)-3,4-demethyladipic acid to a dextrorotatory 2,3-dimethylheneicosanoic acid. [Omsl. Rubr:] Communicated 11 October 1950 by A Fredga and B Holmberg. Sthlm ... 1951. S 267-272. (Ibid, 3 (1950-52): 26). XI, The synthesis of (-)-2-methyl-2-ethyleicosanoic acid. [Omsl. Rubr:] Communicated 11 October 1950 by B Holmberg and A Fredga. Sthlm ... 1951. S 273-280. (Ibid, 3 (1950-52): 27). XII, trans-2,5 D-dimethyl-A2;3-heneicosenoic acid and trans-2,4 D-dimethyl-A2:3-heneicosenoic acid. [Omsl. Rubr:] With 6 figures in the text. Communicated 3 June 1953 by A Fredga and G Hägg. Sthlm ... 1954. S 537-559, ill, diagr, tab. (Ibid, 6 (1953-54): 51). - On the steric relations between certain optically active methyl substitued monocarboxylic acids and glyceric aldehyde. The configuration of isoleucine. Communicated December 4th 1946 by A Fredga. [Omsl.] Sthlm ... 1947. 6 s. (Arkiv för kemi, mineralogi och geologi, 24 (1946-48), B: 9). [Tills m E Stenhagen.] - The resolution of methyl hydrogen B-methylgluta-rate and the steric relation between the enantio-morphs and glyceric aldehyde. Communicated June 4th 1947 by B Holmberg and A Fredga. [Rubr] Sthlm ... 1947. 8 s. (Ibid, 25 (1947-48), A: 10). - Branched long chain compounds. The synthesis of 20,20-di-methylheneicosaonoic acid and 14,14-dimethylpenta-decanoic acid. [Omsl. Rubr:] Communicated 14 September 1949 by B Holmberg and A Fredga. Sthlm: Almqvist & Wiksell ... 1949. S 413-418. (Arkiv för kemi, bd 1 (1949-50): nr 48). [Tills m K E Arosenius o E Stenhagen.] - Synthesis of (+)- and (-)-muscone. [Omsl. Rubr:] Communicated 11 October 1950 by B Holmberg and A Fredga. Sthlm ... 1951. S 517-524. (Arkiv för kemi, 3 (1950-52): 55). - Undersökningar över optiskt aktiva högre fettsyror med förgrenad kolkedja. [Akad avh Upps.] Upps 1951. (Almqvist & Wiksell). 9 s (sammanfattning) + 12 separata skrifter. [De 12 separata skrifterna består av Optically active higher aliphatic compounds, I-XI (1946-51) samt av The resolution of methyl hydrogen ... (1947), se ovan.] - Optically active higher aliphatic hydroxy-compounds. I, The resolution of 3-acetoxybutanoic acid and the synthesis of (+)- and (-)-eicosanol-2. [Omsl. Rubr:] With 2 figures in the text. Communicated 9 January 1952 by A Fredga and K Myrbäck. Sthlm ... 1953. S 203-221, ill. (Arkiv för kemi, 5 (1952-53): 18). [Tills m K Serck-Hanssen o E Stenhagen.] - Synthesis of the ds- and frans-isomers of eryihro-2,ifi-trimethyl-A^-tetracosenoic acid. [Omsl. Rubr:] With 5 figures in the text. Communicated 28 May 1958 by A Fredga and G Blix. Sthlm ... 1959. S 543-582, diagr, tab. (Ibid, 13 (1958-59): 53). [Tills m L Ahlquist, C Asselineau, J Asselineau o E Stenhagen.] - Synthesis and configuration of the 3,5-dimethylpimelic acids and the four optically active methyl hydrogen 3,5-di-methylpimelates. [Omsl. Rubr:] With 2 figures in the text. Communicated 4 June 1958 by A Fredga and G Blix. Sthlm ... 1959. S 171-193, ill. (Ibid, 14 (1959): 17). [Tills m L Ahlquist, J Asselineau, C Asselineau, K Serck-Hanssen o E Stenhagen.] - Studies on phthio-cerol. II, The nature of the acidic products obtained on oxidation of phthiocerol by chromic acid. [Omsl. Rubr:] With 10 figures in the text. Communicated 25 February 1959 by A Fredga and G Blix. Sthlm ... 1959. S 247-257, diagr, tab. (Ibid, 14 (1959): 22). [Tills m R Ryhage o E Stenhagen.] III, Identification of phtioce-rane as a mixture of 4-methyldotriacontane and 4-melbyltetratriacontane. [Omsl. Rubr:] With 7 figures in the text. Communicated 25 February 1959 by A Fredga and G Blix. Sthlm ... 1959. S 259-266, diagr. (Ibid, 14 (1959): 23). [Tills m R Ryhage o E Stenhagen.] - Détermination de la position des doubles liai-sons carbon-carbone par spectrométrie de masse. I, Double liaison dans des esters méthyliques des acides cis-pétrosélinique, oléique et élaidique. [Omsl. Rubr:] Avec 5 figures dans le texte. Communiqué le 14 Octobre 1959 par A Fredga. Sthlm ... 1960. S 433-438, diagr. (Ibid, 15 (1959-60): 40). [Tills m Ng Dinh-Nguyén o R Ryhage.] - Mass spectrométrie studies. VII, Methyl esters of a, B-unsaturated long-chain acids. On the strueture of C27-phthienoic acid. [Omsl. Rubr:] With 12 figures in the text. Communicated 27 January 1961 by A Fredga and G Blix. Sthlm ... 1961. S 179-194, diagr, tab. (Ibid, 18 (1961-62): 12). [Tills m R Ryhage o E Stenhagen.] VIII, A study of the fragmentation of normal long-chain methyl esters and hydrocarbons under electron impact with the aid of deuterium-substituted compounds. [Omsl. Rubr:] With 9 figures in the text. Communicated 25 January 1961 by A Fredga and G Blix. Sthlm ... 1961. S 393-399, diagr. (Ibid, 18 (1961-62): 21). [Tills m Ng Dinh-Nguyén, R Ryhage o E Stenhagen.] IX, Methyl and ethyl esters of some aliphatic a-amino acids. [Omsl. Rubr:] Read 25 October 1961. Sthlm ... 1962. S 405-416, diagr, tab. (Ibid, 19 (1962-63): 28). [Tills m C-O Andersson, R Ryhage o E Stenhagen.] -The higher saturated branched chain fatty acids. Oxford: Pergamon Press, 1963. viii, 164 s, ill, diagr, tab. (Progress in the chemistry of fats and other lipids, vol 7, [omsl:] pt 1). [Tills m S Abrahamsson o E Stenhagen.] - Studies on natural odouriferous compounds. I, Identfication of macrocyclic lactones as odouriferous components of the scent of the solitary bees Halictus calcaeatus Scop. and Halictus albipedes F. [Omsl. Rubr:] Communicated 13 April 1966 by A Fredga and E Stenhagen. Sthlm ... 1966. S 191-198, diagr. (Arkiv för kemi, 26 (1966-67): 17). [Tills m C-O Andersson, G Bergström o B Kullenberg.] II, Identification of a 2,3-dihydrofarnesol as the main component of the marking perfume of male bumble bees of the species Bombus terrestris L. [Omsl. Rubr:] Read 7June 1967. Sdilm ... 1968. S 453-469, diagr, lab. (Ibid, 28 (1967-68): 31). [Tills m G Bergström, B Kullenberg o E Stenhagen. III—VII se nedan under bidrag (1971).]

Tryckta arbeten (bidrag): För titlar på S S:s bidrag 1939-1960 se bibliografin i UUM 1951-1960 (1975), s 559-561. Se även List of publications. Stina Ställberg-Stenhagen (SS), Einar Stenhagen (ES) (New concepts in lipid research. In honour of Stina and Einar Stenhagen, Ed: R T Holman, Oxford: Pergamon Press, 1978, (Progress in the chemistry of fats and other lipids, 16), s 2-7).

Kompletteringar och rättelser till posterna i UUM: Stilla sintesi per elettrolisi degli antipodi ottici e della forma dl delfacido 11-meul-nonadecanoico (La ri-cerca scientifica, anno 20, 1950, s 1709-1710). [Tills m R Cavanna.] - Ricerche su composti alifatici supe-riori otticamente attivi in rapporto con la struttura delfacido fitomonico. P I, Sintesi degli antipodi ottici e della forma DL delPacido 11-metil-nonadecanoico (Atd della Accademia nazionale dei Lincei. Memorie. Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali. Ser VIII. Sezione II, Fisica, chimica, geologia, paleontolo-giae mineralogia, vol 3, Roma 1952,s [31]-39). [Tills m R Cavanna.] — Structure of phthiocerol (Nature, vol 183, 1959, s 1117-1119). [Tills m H Demarteau-Ginsburg, E Lederer, R Ryhage o E Stenhagen.] - The carbon skeleton of lagosin (antibiodc A 246) (Pro-ceedings of the Chemical Society, 1959, s 154—155). [Tills m M L Dahr, V Thaller, M C Whiting, R Ryhage o E Stenhagen.]

Tillägg till UUM: Syntes av optiskt aktiva högmolekylära alifatiska föreningar (Sjätte nordiska kemistmötet, Lund 25-29 augusti 1947. Berättelse och föredrag, Lund 1948, (Blom), s 284). [Kort referat av S S:s föredrag.] — Signifixance of bronchospiro-metric values. (Received for publication November 29, 1956) (The American review of tuberculosis and pulmonary diseases, vol 75, 1957, s 699-709). [Tills m G Birath o E W Swenson.] - Synthéses dans le clo-maine de l'acide mycicérosique (Bulletin de la Société chimique de France, 1960, s 1316-1319). [Tills m L Ahlquist, C Asselineau, J Asselineau o E Stenhagen.] - Arterial oxygen, carbon dioxide, and pH lev-els in patients undergoing pulmonary resection (The journal of thoracic and cardiovascular surgery, vol 42, 1961, s 179-192, ill, tab). [Tills m E W Swenson o M Beck.] - Mass spectrométrie studies on sterols and bile acids (Svensk kemisk tidskrift, årg 73, 1961, s 566-581, diagr). [Tills m S Bergström o R Ryhage.] - Mass spectrometry on organic structure determina-tion. A problem of storage and identification (Bio-chemical journal, vol 92, 1964, Proceedings of the Biochemical Society, s 2). [Sidan paginerad 2P. Kort referat av konferensföredrag. Tills m S Abrahamsson o E Stenhagen.] - Determination of carbon dioxide tension of whole blood by pH measurements and in-terpolation (The Scandinavian journal of clinical and laboratory investigation, vol 16, 1964, s 185-191, diagr, tab). [Tills m E Berglund o R Malmberg.] - Fatty acid composition of human brain sphingomyelins. Normal variation with age and changes during my-elin disorders (Journal of lipid research, vol 6, 1965, s 146-155, tab). [Tills m S Svennerholm.] - Bestämning av koldioxid-trycket i helblod med pH-bestäm-ning och C02-ekvilibrering (Kliniska laborationsme-toder. D II, Klinisk fysiologi, 3. uppl, [Sthlm:] Svenska Bokförlaget/Norstedt, [1965],s251-257,ill). [Tillsm E Berglund o R Malmberg] - Fatty acid composition of sphingomyelins in blood, spleen, placenta, liver, lung and kidney. (Received December 22nd, 1965) (Bio-chimica et biophysica acta, vol 125, 1966, s 60-69). [Tills m E o L Svennerholm.] - Different methods for estimating arterial oxygen tension in man (Scandinavian journal of respiratory diseases, vol 47, 1966-67, s [209]-214). [Tills m E Berglund, R Malmberg o B Simonsson.] - Occurrence of isoprenoid fatty acids in the Green River Shale (Science, vol 153, 1966, s 1133-1135, diagr). [Tills m G Eglington, A G Douglas, J R Maxwell oj N Ramsay.] - Changes in the fatty acid composition of cerebrosides and sulfatides of human nervous tissue with age (Journal of lipid research, 9, 1968, s 215-225, tab). [Tills m L Svennerholm.] -Kemisk kommunikation inom insektsvärlden (Svensk kemisk tidskrift, 80, 1968, s 178-182, 202, ill, diagr). [Tills m E Stenhagen.] - Some recent studies on the structural arrangements of lipids in surface layers and interphases (Journal of colloid and interface science, vol 29, 1969, s 268-278, diagr). [Tills m K Larsson, M Lundquist o E Stenhagen.] - The absolute configuration of terrestrol (Acta chemica Scandinavica, vol 24, 1970, s 358-360). - Volatile components of the ce-phalic marking secretion of male bumble bees (Ibid, s 1481-1483). - Gas liquid chromatography-mass spectrometry combination (Topics in organic mass spectrometry, Ed A L Burlingame, New York ... Wiley-Interscience, cop 1970, (Advances in analytical chemistry and instrumentation, 8), s 167-183, ill). [Tills m E Stenhagen.] - Studies on natural odoriferous components. III, Synthesis of (+)- and (-)-3,7,l 1-tri-methyl-6-trans, 10 dodecadien-l-ol (Acta chemica Scandinavica, 25, 1971, s [1685]-1694, diagr). [Tills m L Ahlqvist. I—11 se ovan under egna verk (1966).] IV, Synthesis of (-)-3,7,ll-tetramethylhexadeca-6-trans, 10-trans, 14-trien-l-ol and its enanuomer (Chemica scripta,vol 1,1971, s [237]-246). [Tills m LAhlqvist, B Olsson o A-B Ståhk] V, Splitter-free all glass intake system for glass capillary gas chromatography of volatile compounds from biological material (Ibid, 2, 1972, s [97J-100, ill, diagr). VII, Recognition of two forms of Bombus lucorum L. (Hymenoptera, Apidae) by analysis of the volatile marking secretion from individ-ual males (Ibid, 4, 1973, s [174]-182, [1] pl-bl, diagr, tab). [Tills m G Bergström o B Kullenberg.] -Analytical techniques in pheromone studies (Zoon ... Suppl 1 ... [Ed by B Kullenberg and E Stenhagen], Upps 1973, s [77]-82, diagr, fotogr). [Tills m E Stenhagen o G Bergström. Fotnot till titeln: "This contribution forms pa[r]t. No. XVIII in the series 'Studies on natural odoriferous compounds'." Numreringsuppgiften förefaller besynnerlig då förutom nyssnämnda delar även d VI, VIII i serien publ i Chemica scripta, 4, 1973 samt IX-X i dens, 5, 1974. Samtliga dessa senare delar utan medverkan av S S. I vilket sammanhang d XI-XVII skulle ha publ har ej kunnat klarläggas.]

Källor och litteratur

Källor o litt: ED:s konseljakter 6 juni 1952, nr 16, o 5 juni 1963, nr 1, RA. Med fak:s prot, Med fak-.s arkiv, UU:s arkiv.

B Å Andersson, Biography Einar August Stenhagen (1911-1973), S S (1916-1973) (Progress in the chemistry of fats and other lipids, vol 16, 1978); B Lindberg o I Nilsson, GU:s hist, 2 (1996); O Mellan-der, S S död (DN 27 mars 1973); dens, S S in memo-riam (GHT 28 mars 1973); UUM 1951-1960 (1975). - Nekr över S i Upsala nya tidn 29 mars 1973.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Stina L (Ställberg-)Stenhagen, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/20077, Svenskt biografiskt lexikon (art av Anna Tunlid), hämtad 2021-12-02.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:20077
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Stina L (Ställberg-)Stenhagen, urn:sbl:20077, Svenskt biografiskt lexikon (art av Anna Tunlid), hämtad 2021-12-02.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se