L. O. Abrahamson. Foto: L Larssons ateljé. A Bonniers förlags arkiv, Centrum för näringslivshistoria

Laurentius Gustaf Abrahamson

Född:1856-03-02 – Medåkers församling, Västmanlands län
Död:1946

Präst


Band 01 (1918), sida 13.
Se pdf av tryck.

Meriter

Abrahamson, Laurentius Gustaf, f. 2 mars 1856 i Medåkers församling. Föräldrar: bonden Anders Gustav Abrahamson och Britta Maria Nilson. Utvandrade tillsammans med föräldrar och syskon till Nordamerika 1868; inskrevs 1872 vid Augustana college, då förlagt till Paxton och senare (1875) flyttat till Rock Island; idkade efter här avlagda examina studier vid Augustana-synodens teologiska seminarium. Prästvigd vid synodalmötet i Des Moines 1880; tillbragte sina sex första prästerliga tjänsteår i Altona och Wataya, ett par landsortsförsamlingar i Illinois: pastor vid Salemsförsamlingen i Chicago 1886–1908; redigerade missionsavdelningen i Augustana-synodens officiella kyrkoorgan, veckotidningen Augustana 1885–97 och församlingstidningen Budbäraren 1887–98; huvudredaktör för Augustana 1908. Teol. doktor; LNO 1894; KN02kl 1910.

Gift 24 aug. 1881 med Maria Florinda M. Morris, f. 6 aug. 1863.

Biografi

Redan ganska tidigt ådagalade A. förmåga både som predikstolstalare och praktisk kyrkoman; hans chefsegenskaper togos också snart i anspråk för höga förtroendeposter. Han har tjänstgjort som Illinois-konferensens av Augustana-synoden skattmästare och som dess president i sex år samt i sex år varit ledamot av Augustana-synodens konsistorium. Vidare har han varit ledamot, i tjugutre år i Illinois-konferensens och i sex år i Augustana-synodens missionsstyrelser, som ha till uppgift att i kyrkomenigheter insamla de kringströdda landsmännen i unionen, samt i tolv år i styrelsen för den hednamission, som synoden utövar i Indien i förbindelse med de övriga tretton luterska synoder, vilka äro sammanslutna i det s. k. generalkonsiliet. Bland övriga talrika förtroendeuppdrag må nämnas, att han är ledamot i styrelsen för Augustana college and theological seminary samt i direktionen för synodens förlagsverksamhet, Augustana book concern. Han var synodens representant vid allmänna luterska konferensen i Lund i sept. 1901 och vid ärkebiskop Söderbloms invigning i Uppsala i nov. 1914. A. har utfört grundläggande arbete för mormonmissionen bland skandinaverna i Utah, företagit åtskilliga längre resor i kyrkans tjänst samt över huvud taget varit flitigt anlitad som religiös och patriotisk talare. Trots sin mångåriga vistelse i Amerika har A. alltid stått i främsta ledet bland dem, som i tal och skrift kämpat för det svenska språkets och den svenska kulturens bevarande bland landsmännen i Amerika. En vidsynt personlighet, tvekar han för övrigt aldrig att med sin mer än vanligt stora arbetsförmåga och initiativkraft ingripa även på sådana områden, vilka ej stå i förbindelse med hans egentliga levnadskall. — A. har utvecklat en ganska betydande skriftställarverksamhet, framför allt i den kyrkliga pressen; bland hans bidrag till den periodiska litteraturen märkes ett stort antal nekrologer för den kyrkliga kalendern Korsblomman.

Författare

C. A. Lindvall.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Jubel-album. Chicago 1893. 4: o 499 s. -f- 3 pl. (Tills. m. C. A. Swensson. Utg. till minne av Uppsala möte och innehållande en historik över Augustana-synoden.) — Herrens behagliga år. Korta betraktelser öfver 2: dra årgången af de nya högmässotexterna. Rock Island 1914. 196 s. — Herrens behagliga år. Korta betraktelser öfver kyrkoårets gamla högmässotexter. Rock Island 1915. 221 s. — Bidrag till Augustana-synodens minnesskrift 1910 samt till kalendrar, Korsblomman, Prärieblomman m. fl., och tidningar.

Källor och litteratur

Källa: History of the Swedes of Illinois, ed. by E. W. Olson (1908).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Laurentius Gustaf Abrahamson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5499, Svenskt biografiskt lexikon (art av C. A. Lindvall.), hämtad 2021-06-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5499
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Laurentius Gustaf Abrahamson, urn:sbl:5499, Svenskt biografiskt lexikon (art av C. A. Lindvall.), hämtad 2021-06-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se