J. C. Adelsköld.Silhuett. Statens hist. museum (Museiverket), Helsingfors.

Johan Christian Adelsköld

Född:1737-05-13
Död:1798-03-10

Landshövding, Jurist


Band 01 (1918), sida 78.

Meriter

1. Johan Christian Adelsköld, f. 13 maj 1737, d. 10 mars 1798. Föräldrar: kyrkoherden i Ravlunda Anders Thomseus och Maria Sofia Dunckler. Skrev sig före adlandet Thomée. Student i Lund 4 nov. 1752; avlade juridisk examen därstädes juni 1756. Auskultant i Göta hovrätt; e. o. kanslist i justitierevisionen 5 sept. 1757; notarie i uppfostringskommissionen 28 fehr. 1760; sekreterare i sekreta handels- och manufakturdeputationen vid riksdagen 1760–62; ordinarie kanslist i justitierevisionen 9 maj 1763; ledamot i Göta hovrätts division i Linköping 8 nov. 1764; sekreterare i kanslirätten 17 apr. 1765; aktör vid Närdinghundra häradsrätt i politiskt mål mot magister Stagnell 1765; sekreterare i sekreta deputationen vid riksdagen 1769–70; expeditionssekreterare i justitiekanslersexpeditionen 20 mars 1770; lagman i Vikarnes lagsaga i Bohuslän 19 febr. 1772; adlad 24 jan. 1773; v. landshövding i Göteborgs och Bohus län 7 dec. 1788–1790; erhöll landshövdings titel 6 apr. 1791. LVVS 1774 (ordförande 1790); RNO 1790.

Gift 25 okt. 1774 med Elsa Dorotea Tham, f. 1 okt. 1756, d. 16 juni 1821, dotter till superkargen Kristian Tham.

Biografi

A. deltog vid Gustav III: s revolution i resningen i Kristianstad och användes därvid av Toll för att avfatta hans proklamationer. Adelsskapet, som han erhöll några månader senare, var säkerligen främst en belöning för hans välförhållande vid detta tillfälle. Under den kritiska perioden 1788–90 måste A. såsom vice landshövding i Göteborgs och Bohus län träda i stället för iden åldrige A. R. Du Rietz, vilken ej visat sig situationen vuxen, och spelade i denna egenskap en betydande roll genom nitisk verksamhet för försvarsorganisationen i Göteborg, även genom ökning av borgerskapets beväring. A. åtnjöt stort förtroende av Gustav III och tillvann sig inom länet sympatier, som föranledde dess riksdagsmän i bondeståndet att vid 1789 års riksdag, ehuru förgäves, anhålla, att A. måtte utnämnas till ordinarie landshövding. I krigsrätten i Göteborg 1788–89 med anledning av Kvistrumsaffaren deltog A. såsom generalauditör.

Författare

Erik Naumann.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckt arbete: Åminnelsetal öfwer... grefve Carl Friedric Scheffer,.. . hållit för sällskapet Gamle Göther i Wenersborg d. 25 ianuarii 1788. Vänersborg 1788. 43 s. '

Källor och litteratur

Källor: Inrikes civilexp. registr. (fullm.), adelsbrevet, meritförteckn. (1767, egenhändig, bland kanslikollegiets meritförteckn., och 1776, i bio-graphica) samt Göteborgs och Bohus läns landshövdings skrivelser till K. M:t, allt i RA; [C. W. Lilliecrona], Fältmarskalken grefve Johan Christopher Toll (1849—1850).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Johan Christian Adelsköld, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5529, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Naumann.), hämtad 2024-06-24.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5529
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Johan Christian Adelsköld, urn:sbl:5529, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Naumann.), hämtad 2024-06-24.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se